Annonse
Nea Radio

Nye E6: Senterpartiet Malviks uttalelse for reguleringsplan:

Fristen for høring gikk ut søndag

Torkel Ystgaard er lokallagsleder for Senterpartiet i Malvik. Foto: Senterpartiet Malvik

Endrer standpunkt når Nye Veier AS fremmer krav om at Malvik kommune godtar en plan med fartsgrense 110 km/t og ny veilinje nærmere bebyggelse.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Senterpartiet gikk i 2016 inn for reguleringsplanen for utvidelse av E6 fremmet av Statens vegvesen. Planen la opp til utvidelse til 4 felt og 90 km/t. Også den planen førte med seg betydelig beslag av dyrkamark og usikkerhet omkring blant annet støyforurensing.
Gjennom reguleringsplanarbeidet ble det utformet bestemmelser og valgt løsninger for å begrense omfanget og konsekvensene ved beslag av matjord. At man valgte en utvidelse på sørsiden av eksisterende veg langs Leistadåsen var et av momentene som gjorde at vi kunne støtte 90-planen. Derfor stemte Senterpartiet for planen til tross for vesentlige negative virkninger for landbruk og bomiljø enkelte steder.

Når Nye Veier AS nå fremmer sin plan for «Ny» E6 gjennom Malvik så kreves det at Malvik kommune godtar en plan med fartsgrense 110 km/t og ny veilinje nærmere bebyggelse. I motsatt fall trues det med at selskapet sjøl overtar som reguleringsmyndighet, eller sender saken til såkalt statlig regulering. Dette er et opplegg for å spille lokaldemokratiet sjakk matt. Det statlige selskapet Nye Veier AS har fått et entydig oppdrag fra staten om å bygge mer trafikksikker vei for hver offentlig krone. Da ligger det i sakens natur at hensynet til beboerne i området der veiene legges kommer i andre rekke dersom det medfører ekstra kostnader.

Malviks innbyggere forstår at veien ikke bygges for Malviks egne behov, men for trafikanter som skal andre steder. Likevel er veien viktig for Malvik. I mange år har stenging av tuneller i forbindelse med ulykker eller vedlikehold tidvis ført til uheldig kødannelse, tungtrafikk og trafikksikkerhetsutfordringer langs fylkesvei 950. Dette vil vi slippe med doble tunnelløp. Malvik har også behov for av- og påkjøringsramper som sikrer god tilgang fra E6 til bolig og næringsområder i kommunen. Malvikinger flest ser derfor positivt på E6-utvidelsen, og spesielt på byggingen av tuneller.

Mange undrer seg derimot over planen om å øke farten fra 90 til 110 km/t, fordi det fører med seg økt matjordbeslag, støyproblemer og ca. en milliard i ekstra kostnader. Nye Veier AS sin beregningsmodell viser likevel at fartsøkningen blir samfunnsøkonomisk lønnsomt. En del av grunnlaget for denne beregningen er, som nevnt på folkemøter, at trafikken på strekningen forventes å dobles fra ca. 20.000 biler pr døgn til ca. 40.000 biler pr døgn.

Hvilke politiske føringer som legges til grunn for å anta en slik økning kommer ikke frem i plandokumentene. Lokalpolitikere i Trondheim, Malvik, Stjørdal og Melhus, fylkespolitikere og staten har gjennom byvekstavtalen sagt at biltrafikken inn til Trondheim ikke skal øke! Den forventa trafikkøkningen har altså andre destinasjoner enn Midt-Norges desiderte brennpunkt som mål.

Kjøretidsbesparelsen med å øke fra 90 til 110km/t gjennom Malvik er på ca. 3 min for personbiltrafikken. Man kan ikke forvente noen besparelse i reisetid for tungbiltrafikken som fortsatt kun kan kjøre i 90 km/t som Nye Veier selv også skriver i planbeskrivelsen.
Det påpekes i planbeskrivelsen at økt fartsgrense senker kapasiteten på vegen og også kan øke risikoen for trafikkulykker grunnet hastighetsforskjeller. Det må sannsynliggjøres at disse sammenhengene ikke er nevneverdige. At dette ikke er gjort i forkant er en stor svakhet med planen.

Senterpartiet i Malvik stiller seg tvilende til samfunnsnytten av økt fart og er sterkt kritisk til det økte matjordbeslaget som planen med 110 km/t innebærer. Noe som kunne ha økt samfunnsnytten av vegutbyggingen ville ha vært å bruke sprengmasser fra tunneldriving i Helltunnelen og Svartløftberget til utfylling i sjøen for et større havneområde i Muruvik. Dette vil også korte ned på massetransport langs det offentlige vegnettet. Vi oppfordrer til å ta dette inn planen.

Vi kan ikke se at konsekvenser og avbøtende tiltak er tilstrekkelig beskrevet som følge av ny hastighet og veilinje langs Leistadåsen. Bestemmelser satt i vedtatte plan som skulle ta hensyn til behandling av matjord og støy må som et minimum videreføres i ny plan. Herunder utvidelse på sørsiden av eksisterende veg langs Leistadåsen.

Gjennom Hommelvik vil en vegtrase i tunnel gjennom Svartløftberget være den beste løsningen med minst negative konsekvenser. Planforslaget fra Nye Veier foreslår likevel å legge ny vegtrase langs det vernede vassdraget Homla gjennom byggeforbudssonen. Dette innebærer en høy fylling/støttemur i 20 m høyde på elvebredden av vassdraget. Avbøtende tiltak vil ikke kunne være nok til å veie opp for de store negative virkningene dette innebærer siden det er selve plasseringen av vegen som er problemet.

Planforslaget fra Nye Veier tar ikke hensyn til konklusjonen i konsekvensutredningen for Hommelvik. Konsekvensutredningen konkluderer med at foreslått løsning med dagsonealternativet vil ha store negative konsekvenser sammenlignet med 90-planen.
Det påpekes negative konsekvenser av ulik grad på alle områder med unntak av pris. Hommelvik er et sårbart område med stor verdi for nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, naturressurser, kulturminner og kulturmiljø. Dagsonealternativet vil ha negativ virkning på eksisterende og fremtidige boligområder i Hommelvik. Dette strider mot nasjonale føringer for utvikling av kollektivknutepunkt.

Endringer gjort for å tilpasse kurvaturen til 110 km/t har for store negative konsekvenser og skal man øke hastigheten til 110 km/t må man derfor velge tunnelløsning gjennom Hommelvik. Alternativt bruke gjeldende 90-plan for denne strekningen.

Det er Malvik kommune som er besluttende reguleringsmyndighet også i denne saken og Senterpartiet forutsetter at Nye Veier AS, som statens representant, tar hensyn til de forslag som kommunestyret i Malvik fremmer for å redusere skadevirkninger og øke nytteverdien for Malviks innbyggere som følge av E6 utbyggingen.

For Senterpartiet i Malvik
Torkel Ystgaard
(Lokallagsleder)

Nøkkelord