ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Røros Arbeiderparti:

Forslag om befolkningsvekst og bosetting i fritidsboliger og nedlagte småbruk

Foto: Per Magne Moan

Under årsmøtet til Røros Arbeiderparti ble det vedtatt å utrede spørsmålet om tilflyttere kan bosette seg i fritidsboligen sin.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Røros Arbeiderparti ønsker nå å starte opp et prosjekt hvor det blir kartlagt hvor i kommunen det finnes ubebodde småbruk og stimulere for utleie eller salg som kan åpne muligheten for økt bosetting.

Arbeiderpartiet vil umiddelbart starte opp en prosess for å utrede disse spørsmålene, sier de i en pressemelding.Videre sier de i pressemeldingen;

- Befolkningsutviklingen i Røros kommune har i likhet med de fleste andre distriktskommuner i landet vært preget av lite vekst og heller stabile befolkningskurver med en demografisk utvikling som gir en stadig eldre befolkning. Som et resultat av samfunnets nedstenging som følge av koronapandemien har flere oppdaget at det lar seg gjøre å arbeide desentralisert via hjemmekontor. Dette er en mulighet kommuner i distriktene ikke bør la gå fra seg. Om folk tar med seg jobben sin og kommer flyttende, vil det være mye lettere for de å komme i kontakt med lokalt næringsliv og kanskje skaffe seg jobb lokalt etter hvert. I første omgang er det en berikelse for samfunnet dersom det kommer noen flyttende.

- Når noen beslutter at de vil flytte til Røros, kan det være fordi de er kjent med lokalmiljøet gjennom at de har fritidsbolig her. Det kan ikke være nødvendig at de da må kjøpe seg enda et hus, regulert for boligformål, dersom de allerede har en bolig her.

- Os kommune har allerede kjørt ferdig del én av sitt «småbruksprosjekt» som går ut på å kartlegge alle småbruk i kommunen som ikke er i drift, bebodd og som potensielt kan omsettes til nye eiere som vil flytte dit, bo og drive bruket. Vi må med satsingen på fremtidens landbruk, unne flere folk å gjøre næring ut av bruk med det som i dag ses på som små ressurser. Det bør ikke være slik at man er avhengig av flere hundre mål innmark, leiejord og kjøp og transport av tilleggsfôr for å huse en besetning og drive et småbruk.

- I Røros kommune er omtrent hvert 10. gårdsbruk i drift! Hver tredje landbrukseiendom med bolighus, dvs. 111 gårder står ubebodd! Når vi vet at småbrukertilværelsen virker forlokkende på mange potensielle tilflyttere, burde også Røros kommune undersøkt nærmere forholdene rundt disse brukene, og stimulert eierne av disse til å selge til personer som vil bosette seg. Prosjektet på Os har vist at det ikke er farlig, men tvert imot en positiv kraft i å snakke med eierne av eiendommer som potensielt kan være med på å styrke bosettingen, næringslivet og landbruksmiljøet i kommunen.

Vedtak:

Røros Arbeiderparti ønsker et prosjekt, likt småbruksprosjektet i Os, til Røros hvor formålet er å kartlegge bosettingspotensialet på småbruk i kommunen, samt stimulere til at disse brukene blir solgt til folk som ønsker å bosette seg der.

Røros Arbeiderparti vil ønske alle hjertelig velkommen til å bosette seg på Røros, og vil utrede spørsmålet om tilflyttere kan bosette seg i fritidsboligen sin.

ANNONSE