ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Formannskapet evaluerer Gauldalsløypa

GAULDALSLØYPA: Fra åpninga av traséen 1. januar. Foto: Per Magne Moan

Rådmannens innstilling er videreføring av traseén.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Tirsdag neste uke skal formannskapet i Holtålen evaluere sesongen i Gauldalsløypa.

Rådmannens innstilling er at løypa videreføres med de vedtekter/bestemmelser som er vedtatt og at rådmannen legger frem en egen sak om justering av traseén.

I forbindelse med etablering av Gauldalsløypa, vedtok kommunestyret at denne skulle evalueres etter første sesong.

Punkter som skulle vektlegges i evalueringa var blant annet opplevd sameksistens mellom skiløypa og scooterløype, omfanget av «rekreasjonskjøring» målt opp mot tidligere dispensasjonskjøring, data fra gjennomført kontrollvirksomhet (fart, betaling, andre forhold) og konsekvenser for reindrifta.

Ålen fjellstyre, SNO, Holtålen Snøscooterklubb, Holtålen Turforenin og Gåebrien sijte var invitert til å delta i evalueringa. I tillegg var det kommet flere tilbakemeldinger fra privatpersoner.

Her er noen av tilbakemeldingene som har kommet:

Holtålen snøscooterklubb:

- Fordel å skille scootertrace og skiløype

- Økt fartsgrense til 40 km/t i fellestrace

- Personlig årskort

- Bedre kommunikasjon med reindrifta om stenging.

- Sluttdato 25.4

Ålen fjellstyre:

- Lite avvik i kontroller

- Traceen blir for bred i løpet av sesongen

- Løypa over Riasten fulgte ikke vedtatt trace

- Scooterførene synes å opptre hensynsfullt

- Kjørehastigheten strekningen Målåsetra-Hovsbua er redusert

- Foreslår løypa videreført

- Løypa bør være åpen til 5.mai

Gåebrien Sijte

- Er i utgangspunktet negativ til løypa

- En spesiell vinter med mye fremmed rein

- Støyproblem

- Samehets i forbindelse med stenging av løypa, både på sosiale media og ellers

- Varsling har fungert godt

- Dersom løypa videreføres, kun åpning 01.02 tom 31.03.

SNO:

- Avhold 7 kontroller, 76 kontrollerte, 10 avvik, 2 alvorlige

- Ingen uvettig kjøring

- Ber kommunen ytterligere påpeke behov forsikkerhetstiltak

- Løypa er blitt bredere enn det som fremgår av forskriften

Holtålen turforening:

- Støy og eksos i fellestrace

- Konkret behov for endring ved Flya

- Løypene bør skiller, da opplevelsen ikke blir den samme i samløype

- Nedgang i antall besøk på trimposter

Rådmannens vurdering av saken:

I tillegg til de konkrete evalueringene, har kommunen igjennom sesongen avholdt 3 oppfølgingsmøter med Turforeningen og scooterklubben. Referat fra disse møtene vedlegges saken og er end el av vurderingsgrunnlaget.

Det er solgt i alt 298 sesongkort og 93 døgnkort i sesongen. Fordelingen bostedsmessig er ca 50 % innenbygds (kommunen) og resten fra ulike deler av Trøndelag. Det er løst 33 sesongkort for utleiescootere. Vel halvparten av de som har løyve til transport av bagasje og utstyr har løst kort i løypa. Økonomien i prosjektet er derfor veldig grei, og gir et godt økonomisk grunnlag for videre arbeid med både denne og evt. nye løyper.

Kontrollinstansen (SNO/Fjellstyre) melder om stor grad av lovlydighet. Tracene er blir for brede, og over Riasten har løypa ikke fulgt inntegnet trace.

Både Scooterklubben og Turforeninga ønsker større grad av deling. Dette vil i praksis være vanskelig spesielt etter veien, men det er åpenbart behov for enkelte justeringen, både av hensyn til ski/scooter og andre forhold (være og vind). En foreslår at konkret endring i traceer behandles som egen sak, etter at det er jobbet mer med løsninger. Det er uaktuelt på det nåværende tidspunkt å ha ei løype uten fellestraceer, spesielt etter Riastvegen.

Bredden på løypa er blitt for stor. Dette tror en kan løses med bedre merking (merke ytterkanter) og bedre preparering.

Nedgangen i antall besøk på trimposter sammenfaller med en tilsvarende nedgang på andre trimposter, og det er ikke riktig å gi scooterløypa hele ansvaret for denne nedgangen.

Selv om kommunikasjonen med reindrifta om stenging av løypene har gått greit, synes det som om at det har vært følgekonsekvenser knyttet til dette som har vært negativ. Dette har særlig gitt seg utslag på sosiale media, og synes å ha ført til at reindrifta har blitt negativ til løypa enn det de utgangspunktet var. Både lokal forskrift og nasjonal forskrift sier at hensyn til reindrifta er en del av forutsetningene for en slik løype. Nasjonal forskrift sier: Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindrifta. En tror det er viktig at en respekterer at hva som er skade og ulempe for reindrifta,, må reindrifta få definere, ikke vi andre. Så får en prøve å utvikle en dialog med reindrifta der vi kan øke forståelsen og for hverandre, og derigjennom få løsninger som alle kan leve med,

Reindrifta ønsker en innstramning på åpningstidene. En antar at dette skylde den opplevde støyen i media omkring varsel om stenging/steninga av løypen. Med forslaget 01.02-31.3 vil en unngå stenging og dermed også støy omkring dette. En tror ikke dette er veie å gå. Rent teknisk har stengingen gått veldig greit, og synes å ha vært etterlevd. Det er det holdningsmessige som har vært utfordringene. En vil derfor ikke foreslå innskrenking i åpningstiden, men ytterligere bedre arbeid omkring stenging og forståelse for dette. Det er helt uakseptabelt at stenging fører til den type hets som en så i vinter, men håper å unngå en innstramming i tidene for å få hindre med dette.

Rådmannen har hatt en ambisjon om å utvikle løypenettet slik at det også kan dekke de behov de som har dispensasjon har, bla. Igjennom forslag om tilførselsløyper. En innser at tiden antakelig ennå ikke er moden for å videreutvikle løypen/løypenettet for å løse disse behovene. Det bør imidlertid være et mål for fremtiden bla. å finne løsninger slik Ålen fjellstyre foreslår, med åpning frem til 5. mai, særlig for de som har dispensasjon

Flere har tatt opp støy og lukt. Det er åpenbart at dette kan reduseres betraktelig/fjernes med ny motorteknologi på snøscooterne. En vil derfor vurdere å bruke betalingssystemet for å fremme bruk av bla. 4-taktsmotorer på scooterne, noe som vil redusere både støy og lukt betraktelig.

Oppsummert vil en foreslå at løypa videreføres i hovedsak i tråd med den vedtatte forskriften. En tar sikte på å komme tilbake med en egen sak om justering av løypene der det er ønske og behov for dette. Dette gjelder spesielt området Flya, Riasten og Øvlingen.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Gauldalsløypa videreføres med de vedtekter/bestemmelser som er vedtatt.
2. Rådmannen legger frem en egen sak om justering av traseén.

Nøkkelord

ANNONSE