Annonse
Nea Radio

Flyplassalliansen bekymret

BEKYMRET: Flyplassalliansen er bekymret. Foto: Widerøe

- Avgiftspolitikken må endres. For oss er det viktigere med vekst og verdiskapning i distrikts-Norge enn tilgangen på billige utenlandsruter. Flyplassalliansen er meget bekymret for virkningene av redusert flytilbud i distrikts-Norge, skriver de i ei pressemelding.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Endrede og dårligere rammevilkår på kortbanenettet rammer distrikts-Norge. Nå varsler Widerøe at de kutter 4000 avganger årlig.
Flyplassalliansen er meget bekymret for virkningene av redusert flytilbud i distrikts-Norge. For næringslivet og befolkningen i distriktene er et godt flytilbud på kortbanenettet helt nødvendig. 

Flyplassalliansen mener avgiftspolitikken innen luftfarten rammer flytilbudet i Norge, og da særlig kortbanerutene i Distrikts-Norge.

Trenger effektiv transport

Det skjer mye verdiskapning i distrikts-Norge. Næringslivet avhengig av rask og effektiv transport til og fra Oslo og andre steder for å drive sine bedrifter. Også innbyggerne er avhengig å kunne ha et godt flytilbud for å kunne komme til f.eks offentlig helsetjenester og familiebesøk. Distrikts-Norge må ha akseptable rammevilkår på reisetid, det krever et godt kortbanetilbud.

Anbudsruter rammes ikke, men..

Mange av kortbaneflyrutene er anbudsruter og rammes i liten grad av nedskjæringene denne gangen. Men de senere årene er flere anbudsruter blitt overført til kommersielle ruter og nå blir det kutt på de kommersielle kortbanerutene. Dette rammer distrikts-Norge hardt og er en undergraving av verdiskapning og konkurransevilkår for næringslivet.

Økte avgifter

I perioden 2015-2018 har avgiftene økt, og dette har i særlig grad rammet korte ruter som betjenes med små fly. En kort oppsummering av de viktigste avgiftsøkninger siden 2012:
2012: Innføring av Co2 kvoteavgift EU-ETS
2013: Økning i startavgifta – redusert bunnfradrag
2015: Økning i CO2 avgift + 88 prosent

2016: Økning startavgift – bortfall av bunnfrdrag

2016: Økning av mva 8 - 10 prosent

2016: Innføring av flypassasjeravgift (80 kroner + mva)
2018: Økning mva 10 - 12 prosent

2018: Økning av CO2 avgift 16 prosent

Svekker grunnlaget

Disse endringene har svekket grunnlaget for å kunne tilby lønnsomme distriktsruter, og dette rutetilbudet er derfor svekket med 2-3 prosent hvert år siden toppåret 2014. I 2019 ble det tilbudt 16 prosent færre avganger på kortbanenettet enn 2014, og vi registrer at den negative utviklingen nå forsterkes med nye og store kutt fra mai 2020.

Fjern flypassasjeravgiften

Flyplassalliansen registrer positivt at samferdselsdepartementet har justert et par avgifter ned med virkning fra 2020. Dette demmer allikevel ikke opp for at en rekke andre avgifter øker slik at det totale avgiftstrykket fortsatt øker fra 2019 til 2020.
På kortbanenettet opereres det med mindre fly, selv med fulle fly er det ikke bærekraftig drift for kommersiell flyvning på mange av kortbanerutene. Flyplassalliansen foreslår at flypassasjeravgiften avvikles for små fly på korte ruter, og at tapte inntekter hentes inn på de volumbaserte kommersielle flyrutene.

Det regjeringsnedsatte ekspertutvalget slår på side 52 i NOU 2019:22 fast at «Korte flygninger med små fly har dessuten større avgiftsbelastning enn lange flygninger med større fly». Rapporten slår også fast at det er betydelig lavere fiskale avgifter dersom rutene går mellom Norge og utlandet. Flyplassalliansen kan ikke støtte en innretning der nødvendige distriktsruter skal avgiftsbelegges sterkere enn lange flyreiser ut av landet. Disse rutene har i motsetning til innlandsruter verken moms eller Co2 avgift, og de har kun flypassasjeravgift en vei.

Bekymret for anbudsrutene

Siden 2016 har 30 prosent av kortbanenettet blitt kommersialisert, og det er her Widerøe nå må kutte i rutetilbudet. Flyplassalliansen er også bekymret for anbudsrutene på kortbanenettet. Ved nye anbudsutlysninger for kortbanenettet har det blitt satt færre krav i anbudene, som igjen fører til dårligere tilbud enn distriktene ber om og trenger. Overføringen til FOT-rutene på kortbanenettet til fylkeskommunene fra 2020 skaper også bekymring, hvis det ikke følger med tilstrekkelig økonomiske midler.

Forutsetning for verdiskapingI Granavoldplattformen til regjeringen står det om luftfart: Luftfarten er en sentral del av det norske transportnettet, og regjeringen vil sikre at Norge har en god og fremtidsrettet infrastruktur for luftfart. Den er spesielt viktig for store deler av distriktene og er en forutsetning for verdiskaping i hele landet. Regjeringen vil føre en konkurranseorientert luftfartspolitikk som bidrar til utviklingen av en konkurransedyktig norsk luftfartsnæring. Luftfarten er inne i en spennende utvikling der ny teknologi vil gi helt nye muligheter for redusert miljøbelastning og økt transporttilbud.

- 
Avgiftspolitikken må endres. For oss er det viktigere med vekst og verdiskapning i Distrikts-Norge enn tilgangen på billige utenlandsruter.

Flyplassalliansen ber om at regjering og storting straks reduserer avgiftsnivået som treffer kortbanenettet, og gir mulighet for kommersiell drift på de rutene som i dag har kommersiell drift.

For Flyplassalliansen

Amund Hellesø
Leder Flyplassalliansen/
Ordfører Nærøysund kommune

Widerøe Dash 8 Foto: Gudbrand Rognes

Nøkkelord

Annonse