ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Snart søknadsfrist:

Erstatning for tapte sau og lam

Snart frist: Det er på tide å søke om erstatning for tapte sau og lam. Foto: Statsforvalteren

Søknadsfristen for å søke om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt er rett rundt hjørnet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Alle søknader må sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Du må registrere deg som bruker første gang du bruker denne tjenesten (se veiledning under «logg inn»).

Det er ikke mulig å sende inn søknaden på papir. Alle felt i den elektroniske søknaden må fylles ut før innsending. Vedlegg kan legges ved elektronisk, eller sendes til Statsforvalteren per post. Din kommune kan hjelpe deg med å skrive ut, scanne eller kopiere dokumentasjonen du vil ha med som vedlegg.

NB! Dersom søknadsfristen 1. november ikke overholdes, avvises søknaden din. Eventuell utsatt frist for innlevering av søknad må være avtalt med Statsforvalteren i god tid før 1. november.

I fjor (da vi fortsatt het Fylkesmannen) laget vi en liten hjelpevideo, for felter i søknaden som vi ser en del fyller ut feil. Denne er fortsatt aktuell for deg som skal fylle ut søknad, derfor har vi den med i år også, selv om vi nå heter Statsforvalteren.

Vedlegg til søknaden

Et vilkår for å få erstatning, er at du sender besetningsdata sammen med søknaden.

For medlemmer i Sauekontrollen kan besetningsdata enkelt hentes ut som individlister, se beskrivelse her https://www.animalia.no/no/Dyr/husdyrkontrollene/sauekontrollen/brukerveiledning

Brukere av Led Sau kan også enkelt lage besetningslister som lagres som pdf. Kontakt FM for en enkel beskrivelse, evt. kontakt Led-Sau direkte. Kontaktinformasjon finnes her: www.lindholtdata.no

Du kan også lage din egen individliste.

Listen skal minimum inneholde:

  • Alle individnummer i besetningen
  • Kobling mellom mor og lam
  • Dødsårsaker
  • Helse/sykdomsinformasjon
  • Ytterligere opplysninger kan underbygge kravet om erstatning.

Vi anbefaler å laste opp vedlegg med besetningsdata på søknadssenteret. Dersom du sender vedlegget i posten, skal brevet være poststemplet senest 1. november, og sendes til følgende adresse: Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer.

Hjemkomne dyr

Dersom det gjenfinnes dyr i live etter at søknad er sendt inn, skal dette varsles til Statsforvalteren umiddelbart. Det er da viktig at disse individenes ID fremgår av meldingen. Dersom slik melding ikke gis, sier regelverket at erstatningen skal reduseres eller falle bort.

Normaltap

Statsforvalteren vil fortrinnsvis benytte data fra din egen besetning/beiteområde til utregning av normaltap, forutsatt at dataene oppfyller de rammene som er lagt for beregning av normaltapsprosenter. Du må fremlegge dokumentasjon for slike data for en periode på minst 8–10 foregående år.

Der data ikke fremlegges legger Statsforvalteren i Trøndelag til grunn prosentsatsene i tabell 1 som generelle satser ved beregning av normaltap.

Trenger du hjelp?

Dersom du har spørsmål om utfylling av søknad og vedlegg, ta kontakt med Statsforvalteren i Trøndelag på telefon 74 16 80 00. Har du problemer med innlogging, passord etc. til søknadssenteret, må du ta kontakt med Miljødirektoratets hjelpetelefon: 951 23 500 eller via e-post: esshjelp@miljodir.no.

Behandling av søknaden

Det er Statsforvalteren som behandler søknadene og utbetaler erstatningen. Utbetaling skal som hovedregel skje innen 31. desember i tapsåret.

Nøkkelord

ANNONSE