ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Gauldalsløypa:

– Ensidig negative opplevelser fra vår side

Illustrasjonsbilde Foto: Per Magne Moan

Innspill fra Gåebrien sijte i forbindelse med utarbeiding av kommunal forskrift om etablering av Gauldalsløypa.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 17.09.2020 kl 08:38

ANNONSE
Annonse

Formannskapet i Holtålen har saken om ny behandling av Gauldalsløypa på bordet neste uke. I den forbindelse har kommunen bedt om innspill fra ulike parter i saken.

En av de som har respondert på oppfordringen er Gåebrien sijte, som påpeker flere områder der de opplever negative konsekvenser av løypa.

I sitt innspill skriver de at erfaringer fra vinteren 2019 da løypa var åpen for fritidskjøring, viser at reinen unnvikte området langs traséen, kjøringen førte til støyforurensing ved driftsboliger ved Gulhåen og hatefulle ytringer da de ba om stenging av løypa våren 2019.

Her er innspillet fra Gåebrien sijte:

Vinteren 2019 ble det åpnet for fritidskjøring med snøscooter etter trase fra Ålen sentrum og til kommunegrensen mellom Holtålen og Tydal kommune ved Stor Øvlingen.

Gåebrien sijte har tidligere utalt seg om erfaringer med Gauldalsløypa 2019 i forbindelse med at Holtålen kommune skulle evaluere Gauldalsløypa 2019 i brev av 14.05 2019.

Oppsummert var erfaringene med Gauldalsløypa ensidig negativ fra vår side. Det være seg i forhold til reinens unnvikelse av området langs traseen, merarbeid dette skapte, støyforurensing ved våre driftsboliger ved Gulhåen og hatefulle ytringer mot reindriften etter at vi ba om stenging av løypa våren 2019.

I forbindelse med at arbeidet skal startes opp vil Gåebrien sijte kreve at det gjennomføres en KU som ser på hvilke virkninger en eventuell løype for fritidskjøring vil ha for reindriften i distriktet.

Vi kan ikke se at de vurderinger som er gjort tidligere tilfredsstiller de krav som stilles til saksbehandling i saker av denne art. Valg av utreder og utforming av mandat for utredningen skal skje i dialog med distriktet.

Gåebrien sijte vil også benytte anledningen til å kommentere Holtålen kommunes praksis når det gjelder søknader om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag vedrørende søknader om bruk av snøscooter for transport til fritidshytter.

Om kommunen velger å opprette Gauldalsløypa finner vi det motsigende å opprettholde praksisen med å gi dispensasjoner etter dalføret da et av hovedargumentene for å opprette Gauldalsløypa var å minske omfanget av dispensasjoner i kommunen.

Perioden det er gitt dispensasjon for, har også vært for lang. Gåebrien sijte krever at dispensasjoner for kjøring bare kan gis frem til 15.04, eller inntil vi ber om stans for kjøring med snøscooter.

Nøkkelord

ANNONSE