ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Høyesterettsdommen:

- En gledens dag

- Jeg må si at jeg er helt enig med dommerne og at det er en gledens dag når reindrifta når frem i slike saker som det her, sier leder for Gåebrien Sijte Inge Even Danielsen. Foto: Geir Tønset.

Leder for Gåebrien Sijte Inge Even Danielsen sier at det er en gledens dag etter dommen i Høyesterett. Dommen fastslår at reindriftssamenes rettigheter er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse på Fosen derfor er ugyldige.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 14.10.2021 kl 15:35

ANNONSE
Annonse

- Jeg må si at jeg er helt enig med dommerne og at det er en gledens dag når reindrifta når frem i slike saker som det her. Det er en stor dag, sier leder for Gåebrien Sijte Inge Even Danielsen til Nea Radio.

Danielsen sier at dommen fra Høyesterett i dag er kanskje en større milepæl enn selbudommen fra 2001.

- I mange tilfeller trekkes selbudommen frem som en milepæl, og dette er kanskje en milepæl som er ennå viktigere enn selbusaken. Kjenner jeg vårt folk riktig så er nok gleden stor overalt. Dommen er veldig bra, sier han videre.

Selbudommen er en dom fra Høyesterett som ble avsagt den 21. juni 2001. I dommen fikk de to siidaene Essand og Riast Hyllingen medhold i at de hadde reinbeiterett innenfor nærmere angitte områder i nærheten av Selbusjøen. Dommen var et vendepunkt og prinsipielt viktig i rettssaker om samisk beiterett i utmark.

- Får dommen konsekvenser for Stokkfjellet vindkraftverk slik du ser det?

- Det er det for tidlig å si noe om. Jeg ser det som veldig naturlig nå at det ikke blir gitt nye konsesjoner innenfor reinbeiteområdene, og heller ikke opp mot tilstøtende områder, sier Danielsen.

- Gjør dere noe konkret i reinbeitedistriktet mot Stokkfjellet etter dommen?

- Det er noe vi må vurdere. Gjennom flere studier nå så er det påvist at vindkraftverk har stor negativ effekt for reindrifta både i byggefase og driftsfase. Det er noe vi har sagt gang på gang både til utbygger og konsesjonsmyndighetene og andre beslutningssnivåer men vi har ikke blitt trodd på det, sier Danielsen videre.

- Endrer dommen rettsvernet til den samiske urbefolkninga?

- Ja etter mitt syn så gjør den det. Man gjør jo en god tolkning av SP 27 som har vært manglende før, og også som det er reist sterk kritikk mot i fra samisk hold, sier han.

Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter tar i artikkel 27 opp forbud mot å nekte etniske, religiøse eller språklige minoriteter å dyrke sin egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin egen religion, eller bruke sitt eget språk.

- Går det an å sette i kontekst hvor stor betydning denne dommen har?

- Det er kanskje vanskelig i dag, men jeg tror nok at dommen tvinger regjeringen til å gjøre endringer og tilpasninger slik at forvaltningen av de arealene som vi bruker blir mer i tråd med folkeretten og også norsk lov, sier Danielsen.

Danielsen understreker at han uttaler seg basert på samtaler med blant annet juridiske prosessfullmektige i Høyesterett og at han ikke har lest dommen ennå.

- Jeg skal lese dommen grundig og med stor interesse, avslutter han.

Hør intervjuet her:

Nøkkelord

ANNONSE