ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Svarer på kritikken fra Statsforvalteren:

- Dette er langt fra den faktiske situasjonen

Foto: Allskog

Statsforvalteren i Trøndelag og Naturvernforbundet kritiserer skognæringa for å ikke ta tilstrekkelig miljøhensyn. - Dette er langt fra den faktiske situasjonen, svarer Allskog i en pressemelding.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

-Dette er langt fra den faktiske situasjonen. Det er en grunnleggende holdning om å ta miljøhensyn i hele næringa, svarer Snorre Furberg, som er administrerende direktør i Allskog, på Statsforvalterens kritikk av skognæringa.

- Gjør ikke nok

Det var i forrige uke at landbruksdirektør hos Statsforvalteren, Tore Bjørkli, i et brev ga Naturvernforbundet medhold i flere synspunkter. Blant annet at skognæringa står for en rekke miljøavvik og at de ikke gjør nok for å forhindre dette.

- Dessverre er lista over avvik ganske lang. Vi ser eksempler på feilaktig hogst i kantsoner, hogst av skog som ikke er miljøsertifisert, mangelfull ivaretakelse av nøkkelbiotoper og stygge kjørespor etter bruk av skogsmaskiner på frostfri mark som ikke blir rettet opp, for å nevne noen eksempler, skrev landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Statsforvalteren i Trøndelag i brevet.

- Bakgrunnen for uttalelsen er en generell henvendelse fra Naturvernforbundet om miljøhensyn i skogbruket, og slik brevetvar formulert kan det oppfattes som om næringa neglisjerer å ta miljøhensyn, skriver Allskog i en pressemelding.

I brevet til Naturvernforbundet skriver også Bjørkli at de gjennom kommunenes vurdering av tre år gamle hogster i fylket, og saker som Statsforvalteren har fått kjennskap og tips om, har avdekt en rekke miljøavvik.

- Jeg mener det at næringa har en jobb å gjøre, og dette er ikke en ukjent problemstilling. Det siste året har vi flere ganger diskutert miljøhensyn med næringsaktørene. Vi har vært tydelig på vi kan nekte utbetaling av statlig tilskudd i saker der det ikke blir tatt tilstrekkelig miljøhensyn. Vi har også gått til politianmeldelse av en skogsdrift, men den saken er ikke avsluttet, forteller Bjørkli.

- Vi jobber hver dag med å utøve et bærekraftig skogbruk, blant annet gjennom miljøregisteringer, å følge sertifiseringssystem i hele verdikjeden og forholde oss til lover og forskrifter, informerer Furberg i Allskog.

Allskog SA har i flere møter med Stasforvalteren påpekt betydelige feil i det datamaterialet som antas å være lagt til grunn for Statsforvalters påstand om at det ikke tas tilstrekkelig miljøhensyn. Det er også tidligere blitt bedt om dialog rundt dette for å få på plass et omforent virkelighetsbilde.

-Vi har, som statsforvalteren påpeker mye miljøkompetanse og er miljøsertifisert i alle ledd. Med rundt 2 000 skogsdrifter i året i Trøndelag, vil det likevel gjøres feil, og feilen er ofte knyttet til de forhold stasforvalteren påpeker. Men hovedregelen er at hogsten som foregår i Trøndelag er bærekraftig. Der det avdekkes avvik jobbes det kontinuerlig med forbedringer, noe som både ligger i kulturen og i sertifiseringssystemet, fortsetter Furberg.

Allskog skriver i pressemeldingen at det er oppsiktsvekkende av Statsforvalteren å konkludere med at de ikke tar tilstrekkelig miljøhensyn og viser til følgende uttalelse fra Bjørkli: «Det vi ser er at i krysspresset mellom økonomi og miljøhensynet, så er det ofte miljøhensynet som prioriteres ned.»

- I uttalelsen fra Statsforvalteren ligger det også en oppfordring til å vurdere hele bransjens strategi, forstått i retning av å i omfattende grad stanse drifter når vinteren svikter. Som i de fleste andre bransjer er vi avhengige av helårsdrift for å sikre økonomi. Dette gjelder ikke kun den tradisjonelle skogindustrien, eksempelvis Norske Skog, som statsforvalteren trekker frem som premissleverandør, men også i like stor grad alle andre ledd i vår verdikjede som skogsentreprenører, tømmertransportører på land og vann, samt smelteverksindustrien langs kysten som kanskje av alle er mest avhengig av jevn forsyning. Ifølge FNs bærekraftsmål handler bærekraft om avveiningen mellom hensynet til miljø, sosiale forhold, men også økonomi, sier Furberg.

WoodWorks! Cluster representerer nærmere 80 medlemmer i hele verdikjeden fra skogbruk til industri samt forskning og jobber med innovasjon innen skog- og trenæringa.

Allskog mener at klyngen viser til at det jobbes med bærekraftige løsninger som erstatter det fossile og som kan lagre Co2 i bygg. Det er også et uttalt mål å skape lønnsomme grønne arbeidsplasser i framtiden, fortsetter Allskog i pressemeldingen.

- Dette er en viktig næring, som sysselsetter over 4 000 mennesker i Trøndelag. Det er også en framtidsnæring. FNs klimapanel peker på at bærekraftig skogbruk er et viktig tiltak i klimasammenheng. For hvert tre som hugges i Norge, plantes to nye. I Norge binder skogen over 50 % av alle klimagassutslipp. Vi er opptatt av å ta både miljø- og klimahensyn, sier Kjersti Kinderås, daglig leder for WoodWorks! Cluster.

Skogbruket og skogindustrien sender nå en felles henvendelse til Statsforvalteren og inviterer til et møte omkring miljøarbeidet i skogbruket.

- Vi vil på nytt gå i dialog med myndighetene for å komme mer inn på de forholdene Statsforvalteren tar opp og se på måter vi sammen kan jobbe med forbedringer, avslutter Snorre Furberg.

ANNONSE