Nea Radio

Det første samiske reindriftslovutvalget oppnevnt

NRL-leder Ellinor Marita Jåma Foto: Kenneth Hætta

– Vi er stolte over at det aller første samiske lovutvalget nå er oppnevnt, sier sametingspresident Aili Keskitalo og leder for NRL Ellinor Marita Jåma.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) har oppnevnt et lovutvalg som skal gjennomgå reindriftsloven.
Sametinget og NRL er enige om mandatet for utvalget.

– Utvalget skal se på interne forhold i reindrifta, og kan foreslå ytterligere endringer som sikrer prosesser som er forankret og har legitimitet i reindrifta. Utvalget skal også se på skillet mellom privatrettslig styring og offentligrettslig forvaltning, samt vurdere siidaandelens stilling. Utvalget skal foreslå endringer som vil styrke arealvernet i reindriften, og se på lovbestemmelser knyttet opp mot reintall, sier sametingspresident Keskitalo.

– Det er viktig å se på loven sammenhengende og med vekt på næringens erfaringer med en reindriftslov som ikke holder folkerettslig nivå. Å få helt konkrete anbefalinger på hvordan loven bør endres gjør det lettere å arbeide aktivt opp mot Stortinget omkring de nødvendige lovendringsprosessene, sier NRL-leder Ellinor Marita Jåma.

Sametingsråd Silje Karine Muotka peker på at Landbruks- og matdepartementet (LMD) beklageligvis har lagt opp til en usammenhengende lovprosess der reindriftsloven skal revideres delvis og oppstykket med paragraf for paragraf.

– Sametinget har invitert sentrale myndigheter til å nedsette et lovutvalg, men LMD ønsker tydeligvis å fortsatt endre loven i en oppstykket prosess. Det er derfor vi nå oppnevner det aller første samiske lovutvalget, sier Muotka, som mener det er helt riktig at det skjer på feltet reindrift.

– Reindrifta er en klar urfolksnæring, og samiske perspektiver og synspunkter må ivaretas for å sikre oppslutning fra det samiske folket og reindrifta.

Utvalget som skal jobbe med den helhetlige gjennomgangen av reindriftsloven består av følgende personer:
Ragnhild Marit Sara - leder av utvalget, jurist 

Kirsti Strøm Bull, professor, dr.juris

Samuel John N. Anti, reineier

Nils Per Jåma, reineier

Ellen Inga Turi, forsknings- og utdanningsdirektør, dr.philos

Nils Mikkelsen Utsi, advokat, sametingsrepresentant og reineier

Anna Ravna Gaup, reineier

Mattias Åhren, professor, dr. juris

Ellen Sara Sparrok, reineier

– Vi er også svært stolte av at det er en dyktig samisk kvinnelig jurist; Ragnhild Marit Sara som leder lovutvalget, sier sametingspresident Aili Keskitalo og leder for NRL Ellinor Marita Jåma.

Den 29. november vil Sametinget invitere til et fagseminar i Alta med utgangspunkt i ulike problemstillinger som selvbestemmelse og eksisterende utfordringer knyttet til reindriftsloven.

– Vi kommer tilbake til invitasjon til seminaret, men der vil utvalgets leder holde en kort innledning. Dette blir omfattende arbeid, men skal reindriftens interesser bli ivaretatt i de fremtidige lovendringene, må vi gjennom denne prosessen, avslutter Muotka, og sier at Sametinget vil holde sekretariatet for utvalget som skal arbeide innenfor en ramme på to år.

Sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Kenneth Hætta

Voestes saemien båatsoelaakemoenehtse nammoehtamme

Mijjieh garmeres juktie dïhte ellen voestes saemien laakemoenehtse lea nammoehtamme daelie, saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo jïh NBR:n åvtehke Ellinor Marita Jåma jiehtieh. Saemiedigkie jïh Nöörjen Båatsoesaemiej Rijhkesiebrie (NBR) leah aktem laakemoenehtsem nammoehtamme mij edtja båatsoelaakem gïehtjedidh.

Saemiedigkie jïh NBR leah sïemes moenehtsen mandaaten bïjre.

– Moenehtse edtja dejtie sisnjelds tsiehkide båatsosne vuartasjidh, jïh maahta vielie jarkelimmieh raeriestidh mah prosessh gorredieh mah leah vïedteldahkesne jïh legitimiteetem utnieh båatsosne. Moenehtse edtja aaj raastem vuartasjidh privaaterïekteles stuvremen jïh byögkelesrïekteles reeremen gaskem, jïh sïjtebielien sijjiem vuarjasjidh. Moenehtse edtja jarkelimmieh raeriestidh mah sijhtieh areaalevaarjelimmiem nænnoestehtedh båatsosne, jïh laakenænnoestimmieh vuartasjidh mah leah bovtsetaalen bïjre, saemiedigkiepresidente Keskitalo jeahta.

Sametingsråd Silje Karine Muotka Foto: Kenneth Hætta

– Vihkeles laakese iktemierien vuartasjidh jïh leavloem bïejedh jielemen dååjrehtimmide aktine båatsoelaakine mij ij aktem almetjerïekteles njieptjiem utnieh. Gosse eevre tjïelke juvnehtimmieh åadtjodh guktie laake byöroe jorkesidh, dellie sæjhta aaj aelhkebelaakan Stoerredigkien vööste barkedh dej daerpies laakejarkelimmieprosessi bïjre, NBR:n åvtehke Ellinor Marita Jåma jeahta.
Saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka tjïerteste Laanteburrie- jïh beapmoedepartemeente (LBD) gaatesjen leah akten laakeproseessem sjïehteladteme gusnie sæjhta båatsoelaakem revideradidh såemiesmearan jïh ajve bieline, jïh ajve paragraafeste paragraafese.

– Saemiedigkie lea staateles åejvieladtjh bööredamme aktem laakemoenehtsem tseegkedh, men vååjnoe goh LBD annje sæjhta laakem jarkelidh aktene juakeme prosessesne. Dan åvteste mijjieh daelie dam ellen voestes saemien laakemoenehtsem nammoehtibie, Muotka jeahta jïh altese mïelen mietie tuhtjie eevre reaktoe daate dorjesåvva båatsoesuerkesne.

– Båatsoe akte tjïelke aalkoealmetjejieleme, jïh saemien perspektijvh jïh vuajnoeh tjuerieh gorresovvedh juktie dåarjoehtimmiem åadtjodh saemijste jïh båatsoste.

Moenehtsisnie, mij edtja dejnie ållesth gïehtjedimmine båatsoelaakeste barkedh, daah almetjh:
Ragnhild Marit Sara - moenehtsen åvtehke, juriste

Kirsti Strøm Bull, professovre, dr.juris

Samuel John N. Anti, båatsoesaemie

Nils P Joma, båatsoesaemie

Ellen Inga Turi, dr.philos dotkeme- jïh ööhpehtimmiedirektööre, dr. philos.

Nils Mikkelsen Utsi, advokaate, saemiedigkietjirkije jïh båatsoesaemie

Anna Ravna Gaup, båatsoesaemie

Mattias Åhren, professovre, dr. juris

Ellen Sara Sparrok, båatsoesaemie

– Mijjieh aaj garmeres juktie aktem væjkeles saemien juristem mij lea nyjsenæjja, åvtehkinie utnebe laakemoenehtsisnie; gidtjh Ragnhild Marit Sara, saemiedigkiepresidente Keskitalo jïh NBR:n åvtehke Ellinor Marita Jåma jiehtieh.

Gålkoen 29.b. Saemiedigkie sæjhta akten faageseminaarese Altesne bööredidh gusnie teema sjædta ovmessie gyhtjelassh goh jïjtjenænnoestimmie, jïh daaletje haestemh ektiedamme båatsoelaakese.

– Mijjieh bååstede båetebe bööredæmman seminaarese, men desnie moenehtsen åvtehke sæjhta aktem åenehks aalkoehåalemem utnedh. Daate akte stoerre jïh vijries barkoe sjædta, men jis båatsoen ïedtjh edtjieh gorresovvedh båetijen aejkien laakejarkelimmine, tjoerebe daam prosessen tjïrrh, Muotka minngemosth jeahta mij lissehte Saemiedigkie sæjhta tjaelemesijjine årrodh mo

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...