Nea Radio

Nea Radio

Ber om beklagelse fra revisjonsfirma

Holtålen Kommune Foto: Per Magne Moan

Kulturkonsulent og enhetsleder næring og kultur i Holtålen ber nå om en beklagelse fra kontrollutvalgssekretariatet og Revisjon Fjell IKS etter revisjonsrapporten om drift av fritidsklubben i kommunen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

I rapporten ble det påpekt flere kritikkverdige forhold ved kommunens økonomiske drift av fritidsklubben.

Oppleves som overtramp

Kulturkonsulent og enhetsleder mener revisjonen kommer med uriktige påstander om alvorlige lovbrudd som de to ikke har fått imøtegå.

– Dette har vært en skremmende opplevelse for oss involverte. At det legges opp til en slik behandling på en kontrollrapport, utarbeidet av én person, og som overhodet ikke er kvalitetssikret, oppleves av oss som et meget stort overtramp, skriver kulturkonsulenten og enhetslederen i en e-post til kontrollutvalgsekretariatet, Revisjon Fjell IKS og ordfører i Holtålen.

– Gjør ikke noe for å reparere skaden

– Vi mener at Kontrollutvalgsekretariatet og Revisjon Fjell IKS ikke gjør noe som helst for å reparere eller begrense skadevirkningene når fadesen blir kjent. Basert på konsekvensene saken har hatt for oss personlig mener vi at Kontrollutvalgssekreteriatet og Revisjon Fjell IKS bør beklage hendelsen i et eget brev til oss involverte. Vi som har vært involvert i denne saken har alltid lagt vekt på å være åpne og imøtekommende i forhold til kommunerevisor. Etter et slikt tillitsbrudd fra revisors side blir det åpenbart vanskelig for oss å fortsette denne linjen, heter det i e-posten.

–Vi blir svarteper

De to har forsøkt å nå fram med sine kommentarer og merknader til saken ved å gå tjenestevei i egen organisasjon.

– Når informasjon ikke når frem til riktig organ blir vi stående igjen med svarteper.

Kulturkonsulent og enhetsleder har ikke fått lov til å uttale seg om rapporten.

– Enhetsleder har gitt to skriftlige tilbakemeldinger til revisjonen på konkrete spørsmål, men selve rapporten og dets innhold i form av faktabeskrivelser, vurderinger og konklusjoner er aldri forelagt verken enhetsleder eller rådmann, og dermed har vi heller ikke hatt noen som helst mulighet til å påpeke feil i rapporten, supplere med faktaopplysninger m.m. som ville ha gitt en kvalitativt mye bedre rapport.

Ikke tillitsvekkende

Videre skriver de to:

– Hvis en sammenligner svarene i brevene som er sendt på vegne av administrasjonen (fra enhetsleder) i Holtålen kommune og selve rapporten, er det et meget stort sprik. Vi reagerer spesielt på at revisor overhodet ikke har nevnt vårt brev av 19. september 2017 i rapporten. Det er heller ikke tatt inn opplysninger i rapporten fra dette brevet. Det er ikke tillitsvekkende at revisor på denne måten holder tilbake opplysninger som er gitt i saken.

Faktafeil og uriktige påstander

– Rapporten inneholder en hel del faktafeil, og i tillegg så retter den flere meget alvorlige, og etter vårt skjønn, uriktige påstander om alvorlige lovbrudd – uten at det gis anledning til å imøtegå påstandene. Et par eksempler på dette:

 • Påstandene om alvorlige brudd på bokføringslov og regnskapslov. Disse påstandene er tilbakevist av leder for fellesregnskapskontor. Revisor har også i mail til kommunen bekreftet at dette var en feil.
 • Det gjøres bl.a. i kommunestyret et stort nummer av et beløp på kr 90.400 som revisor i sin rapport skriver at det mangler bilag for. Revisor skriver: «10.02.15 utbetalt kr 90 400 til «Sie Gubba» ikke vedlagt dokumentasjon på utbetaling.» Her gir revisor klart uriktige opplysninger i rapporten. Dokumentasjon på utbetalingen ligger i regnskapsmappen sammen med øvrig dokumentasjon, noe leder for felles regnskapskontor om nødvendig kan bekrefte. Sie Gubba var selv teknisk arrangør for den aktuelle festen og hadde alle kostnader knyttet til musikere, markedsføring osv. til arrangementet. Holtålen kommune har fakturert Sie Gubba for ca. kr 104.000 knyttet til sine kostnader med arrangementet. Dette fremgår av regnskapet til Holtålen kommune. Beløpet på kr 90.400 var derfor Sie Gubba sine penger, på linje med penger fra Billettservice knyttet til samme arrangement. At pengene ble satt inn på konto og overført til Sie Gubba var kun fordi dette var en praktisk måte å få overført disse kontantene til sin rettmessige eier på. Dette beløpet er derfor hverken inntekt eller utgift for fritidsklubben, eller Holtålen kommune. Vi mener dette fremgår klart av bilaget som ligger i permen. Hadde revisor bedt om en forklaring på denne transaksjonen ville disse opplysningene dessuten ha kommet fram i svar fra oss. At revisor i rapporten gir uriktige opplysninger om denne transaksjonen fører blant annet til at kommunestyrerepresentant Heidi Greni i kommunestyremøtet uttaler at «Et beløp på over 90.000 kroner som det ikke er ført billag på synes jeg er temmelig alvorlig.» At vi på grunn av uriktige opplysninger på denne måten blir uriktig hengt ut i kommunestyret og offentligheten som «lovbrytere» oppleves svært tungt.

–Urimelig og ubegripelig

Kulturkonsulent og enhetsleder hevder det er både urimelig og ubegripelig at de to ikke har fått oss rapporten fremlagt til gjennomgang, slik at de kunne ha rettet opp i feil og uriktige opplysninger og påstander.

– Konsekvensen blir at usannheter blir stående som sannheter i en offentlig rapport som er grunnlag for politikere og media. Vi vil presisere at det som medfører riktighet i rapporten selvfølgelig tas på alvor.

De to vil også presisere at Foreningen Ungdommens Husstyre i Holtålen er en lovlig organisasjon med eget styre, som dermed er et selvstendig rettssubjekt – selv om en kan se at det har vært noen sammenblandinger med kommunal drift.

– I juridisk vurdering så mener vi at dette har stått seg godt. Det må revisjonen forholde seg til.

Videre skriver kulturkonsulent og enhetsleder:

– Om det var slik at rapporten var bygget på opplysninger fra enhetsleder så ville alle punktene nedenfor blitt kommentert. Ettersom vi ikke har hatt muligheten til å kommentere dette gjør vi det herved:

 • Ungdommens Husstyre Holtålen er en ideell interesseorganisasjon for ungdommer i Holtålen, som skal bidra til å skape aktivitet og arrangementer for ungdom.

Foreninga disponerte kontoer, noe som det er helt vanlig at slike foreninger gjør. Dette er ikke «hemmelige» kontoer som man har forsøkt å holde skjult. Det har vært full åpenhet om disse. Det fremgår av rapporten at kontoene er organiseringa av Fritidsklubben. Dette medfører ikke riktighet. Fritidsklubben drives av Holtålen kommune.

 • I rapporten påstås det at enhetens redegjørelse for hvorfor kontoen er opprettet, ikke stemmer. Dette er en usann påstand og burde selvsagt ha vært dokumentert. Som enhetsleder har beskrevet, er det en hel del støtteordninger som ikke ønsker å støtte kommunal drift. Prosjektene skal være ungdomsstyrt. I rapporten har revisor beskrevet sin undersøkelse av dette. Her er det tatt utgangspunkt i Landsforeningen Ungdom og Fritid, og redegjort for kriterier ved støtte. Ungdom og Fritid er fritidsklubbers interesseorganisasjon, og det betales årlig kontingent til denne organisasjonen. Det er en selvfølge at de utbetaler tildelinger til medlemsorganisasjonene (som er kommunale) på kommunale konto, eventuelt ungdomskonto om ønskelig.

Rapporten sier ikke noe om andre støtteordninger som ikke ønsker å utbetale til kommunale kontoer. Underlig at det ikke er undersøkt nærmere! Som et eksempel fikk fritidsklubben, i samarbeid med en organisasjon i Ålen, avslag på en søknad til Landsforeningen for kosthold og helse på et matprosjekt ved fritidsklubben i 2016. Naturlig nok vises ikke dette i regnskapet (jf. avslag), men det betyr ikke at det ikke er søkt. Med en så smal og spinkel bakgrunnssjekk blir fremstillingen helt feil.

 • Intensjonen var at både utgifter og inntekter for kioskdrift skal føres denne kontoen. Det hender at fakturaer kommer feil i navnet til Holtålen kommune, og blir lagt inn på fakturasystemet. Disse betales da der, men ved årsslutt refunderes dette fra Ungdommens Husstyre Holtålen.
 • I saksframlegget pekes det på at dokumentasjon på ut- og innbetalinger er mangelfull. Det finnes dokumentasjon på alt, men det er mulig dette ikke tilfredsstiller revisjonens krav.
 • Det pekes også på at innkjøp (kioskvarer) i kommuneregnskapet er ført uten momskoder i 2015. Dette ble gjort etter beskjed fra regnskapsavdelingen. Dvs. beskjed om at matvarer og kioskvarer skulle føres med 0% moms. Det kom en kontrabeskjed på dette et godt stykke ut i året 2016. Det er etter det ført korrekt moms. En har hele tiden forholdt seg til beskjedene fra regnskapsavdelingen når det gjelder momsføring.
 • Kontoen er opprettet for ungdomsformål (jf. 2. kulepunkt) og i rapporten pekes det på at den er benyttet under UKM (veksel) og Kiempehelg i Hovet. Etter vår mening er dette ungdomsformål, og det var legitimt å bruke kontoen. Det er kontoeier og organisasjonseier som har ansvaret her.
 • I saksframlegget stilles det også spørsmål ved om rapporter for tildelte midler er utarbeidet, eventuelt om de omsøkte prosjektene er gjennomført. Det er helt uholdbart å fremsette slike påstander uten dokumentasjon. Slike antagelser burde ha vært sjekket opp før det skrives i en offentlig rapport. De som leser dette tror at dette medfører riktighet. Herved kan det bekreftes at alle prosjekter er gjennomført etter beskrivelsen og at alle krav til rapportering er gjennomført og godkjent av de gjeldende støtteordningene (enhetsleder har også skrevet det samme i et av sine brev). Om dette ikke blir fulgt opp blir tildelingene trukket tilbake, og godkjent rapport er også en forutsetning for å kunne søke igjen ved en senere anledning. Vi har oversendt rapportene for den aktuelle perioden til leder for felles regnskapskontor, som dermed kan bekrefte at disse eksisterer.
 • Det pekes også på at midler er utbetalt til privatpersoner. Når det gjelder kulturfeltet, er det mange ressurser i lokalmiljøet som kan bidra. Både når det gjelder innhold i konserter, instruktører og praktisk hjelp til gjennomføring m.m. (F.eks en skoleklasse som sparer til skoletur). De færreste av disse har organisasjonsnummer, og blir dermed stående som private i et regnskap. Det er kontoeier og organisasjonseier som har ansvaret her.
 • Når det gjelder utlån av iZettle kortautomat, så er den ikke knyttet opp til bedrift/organisasjon. Det kan til enhver tid endres kontonummer som skal benyttes i brukerinnstillingene. Dette ble ved nevnte utlån gjort, men dessverre skjedde en feil, så kontonummeret endret seg tilbake til kontoen til Ungdommens Husstyre. Dette ble raskt oppdaget, og gjort opp. Selvfølgelig er det beklagelig av dette skjedde, men feil skjer og da må det rettes opp. Det er kontoeier og organisasjonseier som har ansvaret her.
 • Når det gjelder oppsett over kommuneregnskapet side 7 i rapporten (pkt. 4.4) stiller vi oss helt uforstående til opplysningene/oversikten som fremgår der og kan ikke gå god for denne. Det kan se ut til at revisor har tatt utgangspunkt i prosjektnumre, noe som vil gi et fullstendig uriktig bilde. Ved manuell anvisning er det ikke alltid prosjektnumre blir med. Hvis en skal fremstille et oppsett som dette, må den totale regnskapsrapporten benyttes, ikke prosjektrapport. Det har vært fullt mulig. Regnskapene for 2015 og 2016 er ferdigbehandlet og revidert av revisjonsselskapet Fjell IKS.
 • Ansvarsområde 2555 (Midtstuggu) er også nevnt under dette punktet, noe som ikke angår denne saken i det hele tatt.

Kinodrift

Holtålen kommune har ikke kommunal kinodrift som rapporten sier. Organisasjonen Bygdekinoen er ansvarlig for all kinovisning, etter søknad til Holtålen kommune om kommunal konsesjon. Herunder også lønn til kinomaskinist, utstyr etc. Holtålen kommune faktureres/refunderes fra Bygdekinoen to ganger per år, alt etter hvor innbringende kinodriften har vært. (Årlig avtale). Bygdekinoen har fullt ansvar for momsbehandling på billettsalg, og at fakturert/refundert beløp stemmer. Kommunen stiller lokaler til fri disposisjon.

Kiosksalget knyttet til kinoforestillinger må derfor vurderes helt adskilt fra kinodrift. Det er Ungdommens husstyre Holtålen som står for kiosksalg ved kinovisninger. På grunn av at den årlige omsetninger ikke overstiger kr 140.000 er det ikke avgiftsplikt på salget. Påstanden om avgiftsunndragelser knyttet til kinodriften er derfor uriktig og urimelig.

Om den vedtatte innstillingen

To av punktene i den vedtatte innstillingen av kommunestyret blir også feil.

Driften av fritidsklubben avvikles ikke, da driften ikke har noe å gjøre med foreningen Ungdommens Husstyre Holtålen å gjøre. Det virker som at revisor mener at kommunestyret kan vedta å opprette og/eller å legge ned en forening. Her må revisors mangle kompetanse knyttet til hva en forening er og hvordan en forening etablere, drives og evt. legges ned.

Det antas at det med avgiftsmessig behandling menes kinodrift. Som nevnt har Holtålen kommune ikke kinodrift. Salget av kioskvarer er Ungdommens Husstyre sin omsetning, og dermed ikke avgiftspliktig.

Etter så mye oppslag i media og tidvis ubehagelige tilbakemeldinger og spørsmål fra innbyggere i kommunen basert på et uriktig og mangelfullt grunnlag, er det meget viktig for oss å få fram vår versjon av saken. Så håper vi at alle parter lærer av dette og bidrar til at vi ikke får en slik ny sak. Vi har vært involvert i denne saken skulle gjerne ha vært dette foruten.

Midtstuggu Foto: Per Magne Moan

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...