ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Det kan igjen bli eiendomsskatt i Tydal:

Arbeiderpartiet har fremmet forslag

Tydal Arbeiderparti sine representanter i kommunestyret. Foto: Stian Elverum/Nea Radio

Les forslaget som det skal stemmes over i kommunestyremøtet som du kan høre på FM i Selbu og Tydal.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Slik lyder forslaget fra Tydal Arbeiderparti..:


FORSLAG 1.
Vi ser store utfordringer innenfor helse og omsorgstjenestene i bygda de nærmeste åra.
Kommunedirektøren beskriver en svært krevende situasjon, både når det gjelder økonomi og hvordan tjenestene skal sikres. Sårbarheten i de ulike tjenestene er til dels stor. Fravær i en eller flere stillinger kan i realiteten medføre at en tjeneste opphører for en kortere eller lengere periode. Mange nye reformer står foran oss og krever både kompetanse og rekruttering. Elektronisk pasientjournal (Helseplattformen), kvalitetsreform for eldre (Leve hele livet) m /flere.
Tydal kommune ønsker allerede å finne rimeligere og bedre løsninger for forvaltningstjenester og øyeblikkelig -hjelp-tilbud. For videre arbeid med sikring av tjenester og mulige innsparinger mener vi det nå er nødvendig å diskutere hele dette området med nabokommunen. Det kan også være behov for at vi sammen drøfter aktuelle tema med Værnesregionen.
VÅRT forslag er: For å sikre tjenestene i Tydal ber kommunestyret formannskapet invitere til samtaler med Selbu kommune om samarbeid innenfor hele området helse og omsorg.

FORSLAG 2
I budsjettet for 2017 var det med et tiltak som hette: «Forprosjekt omsorgsboliger og administrasjonsbygg».
Investeringsprosjekt nytt helse- og omsorgsbygg tas ut av budsjettet og fremmes som egen sak for kommunestyret. Innsparing av nytt bygg på totalt 4,2 mill for 2023 og 2024 tas ut av budsjettet. Videre at det vil være «formålstjenlig å se en oppgradering/nybygging i sammenheng med disse.» Videre: «det må utarbeides et forprosjekt for tiltaket. Her må det skisseres ulike alternativer for organisering og lokalisering.» Til slutt anføres at «formannskapet skal være styringsgruppe for samarbeidet».
Det ble i 2018 lagt fram en faglig rapport fra RO.
Saken er ikke behandlet politisk siden budsjettsaken i 2017. Formannskapet som styringsgruppe har ikke hatt saken til behandling. Teksten fra 2017 viser at det er omfattende og helt sentrale politiske avklaringer som må til før et prosjekt settes i gang. Det må utarbeides et forprosjekt som legges fram for styringsgruppa (formannskapet) og for kommunestyret.
Uten informasjon til styringsgruppe eller andre politiske ledd er det engasjert nytt firma for å drive prosjektet videre. Orienteringen i formannskapet viser et svært prosjekt, som i realiteten omhandler det meste av den framtidige helse- og omsorgstjenesten. I tillegg trekkes administrasjonsbygg og stedsutvikling inn i dette.
Det er helt uforståelig at dette arbeidet drives videre uten noen form for politisk forankring. Vi har lært en lekse om politikk og planarbeid gjennom håndteringen av arealplanen. Nå legges det opp til å gjøre en tabbe som er minst like stor.
Det er dagens forutsetninger som må legges til grunn, bl.a. samarbeidet i Værnesregionen og samarbeidet med Selbu, jfr budsjettforslaget for 2021.
Det er elementært lokaldemokrati at saker av en slikt omfang må ha klar forankring i et kommunestyrevedtak. Det må utarbeides et forprosjekt til behandling, der omfang, mandat og tidsplaner framgår. Uten dette vil ikke arbeidet ha politisk legitimitet, og vil blir håndtert deretter.
I dette perspektivet blir det jo helt feil å ta inn en investering på 60 mill kr. Vi aner ikke hvordan løsningene blir. Det kan jo bli kostnader på 10 mill kr, det kan bli 30 mill kr.
Innsparinger skal være realistiske, det er et krav. En innsparing fra nytt bygg på til sammen 4,2 mill kr i 2023 og 2024 er ikke bare urealistisk. Vi betrakter det som helt umulig.
VÅRT forslag er:
Det utarbeides forprosjekt om omsorgsboliger og helse- og administrasjonsbygg. Mandat for forprosjektet legges fram for kommunestyret til behandling. Arbeidet med prosjektet stoppes inntil kommunestyret har fattet de nødvendige vedtak.
Investeringsprosjekt bygg på kr 60.000.000 trekkes ut av budsjettet. Innsparing nytt bygg for 2023 og 2024 på til sammen kr 4.200.000 trekkes ut av budsjettet.
FORSLAG 3
Vi foreslår en samlet gjennomgang av hele teknisk område i kommunen.
Sammenlignet med andre kommuner har Tydal store utgifter innenfor teknisk område. Stor og gammel bygningsmasse med forsømt vedlikehold i mange år gir kommunen høge driftskostnader. Det må foretas en grundig gjennomgang av driftskostnadene og ellers se på de forskjellige tjenestene innenfor teknisk.
VÅRT forslag er: Det foretas en samlet analyse av drift og organisering innenfor teknisk sektor. Formannskapet utarbeider mandat for analysen.
FORSLAG 4
Vi mener at budsjettdokumentet mangler en helhetlig vurdering av hvor vi står og hvor vi går når det gjelder utfordringene innen kompetanse og rekruttering m.v. Vi mener dette er svært viktig i forhold til hvordan vi skal sikre tjenestene i framtida og for vurderinga av et interkommunalt samarbeid og andre ressurser vi må skaffe oss.
VÅRT forslag er: Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomgå utfordringene innen fagmiljø/kompetanse, rekruttering og sårbarhet i organisasjonen som helhet. Rapporten samt eventuelle tiltak bes fremlagt innen 1. juni 2021.
FORSLAG 5
Vi mener at det nå er helt sentralt å ta overordnede grep som gjelder 4 år fremover. Vi har fått presentert et budsjett som ikke er i nærheten av å være i balanse og langt mindre nå våre mål om avsetning på 1,7 %. Dokumentet gir heller ikke mange holdepunkter for hvordan vi skal komme i mål i løpet av perioden. Dette er naturligvis en meget alvorlig utfordring.
Budsjettforslaget gir alt for liten handlefrihet for utvikling og tilrettelegging for næringslivet og denne handlefriheten må skje allerede i 2021.
Vårt utgangspunkt er:
- en økonomisk situasjon i fireårsperioden som er ute av kontroll
- et særdeles stort behov for utvikling i kommunen
- skjerming av noen sentrale ordninger for ungdom og barnefamilier.
Utvidet eiendomsskatt er eneste reelle mulighet vi har til å øke våre inntekter. Vi mener da at vi må bruke denne inntekten i den kritiske og uavklarte situasjon vi nå har.
Vi ønsker å bevare tiltak som betyr mye for barn, ungdom og barnefamilier. Dessuten tar vi inn driftstilskuddet for fysioterapeut for 2021. Fysioterapitjenesten vurderes sammen med det øvrige tjenestetilbudet innen helse og omsorg. Jfr vårt forslag 1. Vi bevilger ekstra midler til utvikling. Spesielt er det behov for å se på en framtidsrettet plan for organisering og drift av skiløyper, scooterløyper og skiaktivitetsanlegg osv. Og endelig vi styrker balansen i budsjettet med flere millioner kroner.
Vårt forslag er:
Fra og med budsjettåret 2021 skrives det ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 3, 1.ledd bokstav a: Faste eigedommar i heile kommunen.

Det innføres ikke bunnfradrag

Skatten utskrives med 1 promille for 2021 og med 2 promille for de øvrige år i perioden.

For 2021 brukes økt netto inntekt med kr 900.000 slik (utgift kr 500.000,-
Gratis SFO for førsteklassinger kr 100.000,-
Ingen økning i betalingssatser i barnehagen kr 20.000,-
MOT opprettholdes kr 30.000,-
Skolefruktordningen opprettholdes kr 30.000,-
Barnehagen holder ikke sommerstengt kr 50.000,-
Driftstilskudd fysioterapi kr 80.000,-
Tilrettelegging/utvikling næringsliv kr 590.000,-

For 2022 brukes økt netto inntekt med kr 2.500.000 slik (utgift kr 100.000,-)
Gratis SFO for førsteklassinger kr 100.000,-
Ingen økning i betalingssatser i barnehagen kr 20.000,-
MOT opprettholdes kr 60.000,-
Skolefruktordningen opprettholdes kr 30.000,-
Barnehagen holder ikke sommerstengt kr 50.000,-
Tilrettelegging/utvikling næringsliv kr 1.000.000,-
Til fri disposisjon kr 1.240.000,-

For 2023 brukes økt netto inntekt med kr 2.500.000 slik (utgift kr 100.000,-)
Gratis SFO for førsteklassinger kr 100.000,-
Ingen økning i betalingssatser i barnehagen kr 20.000,-
MOT opprettholdes kr 60.000,-
Skolefruktordningen opprettholdes kr 30.000,-
Barnehagen holder ikke sommerstengt kr 50.000,-
Tilrettelegging/utvikling næringsliv kr 1.000.000,-
Til fri disposisjon kr 1.240.000,-

For 2024 brukes økt netto inntekt med kr 2.500.000,- slik (utgift kr 100.000,-)
Gratis SFO førsteklassinger kr 100.000,-
Ingen økning i betalingssatser barnehagen kr 20.000,-
MOT opprettholdes kr 60.000,-
Skolefruktordningen opprettholdes kr 30.000,-
Barnehagen holder ikke sommerstengt kr 50.000,-
Tilrettelegging/utvikling næringsliv kr 1.000.000,-
Til fri disposisjon kr 1.240.000,-

FORSLAG 6

Vi vil at fondsstyret (formannskapet) skal ha størst mulig handlefrihet til å disponere midler avsatt på næringsfondet. Av 1,9 mill avsatt til næringsfondet foreslår kommunedirektøren å forhåndsdisponere kr 1.430.000. Dette gjelder bl.a ny stilling næringsrådgiver, løypekjøring, tilskudd til bygging av helårsbolig, Tydalsvukku. Dette blir grunnleggende feil i forhold til de utfordringer og prosesser vi står ovenfor. Ei nedsatt politisk arbeidsgruppe jobber med næringsutvikling og organisering på næringssektoren. Det vil være naturlig at denne gruppa kommer med innspill angående bruken av næringsfondet. Dessuten krever mange av disse tiltakene omfattende utredning og egne politiske vedtak Dette forslaget kommer også i tillegg til en utstrakt bruk av næringsfondet til formål direkte i driftsbudsjettet. Det må her spesielt nevnes at tilskudd til slokkingsanlegg i kirka er finansiert fra næringsfondet.
VÅRT forslag er:
Forhåndsdisponeringen av næringsfondsmidler pr kr 1.430.000 tas ut
Tilskudd til slokkingsanlegg kirken på kr 200.000,- i 2021 og kr 200.000 i 2022 finansieres ikke fra næringsfondet. Dette salderes mot disposisjonsfondet.

FORSLAG 7
Vil framskynde utbedring av Moen Bru. Et ingeniørfirma har konkludert i en tilstandsvurdering at skader og mangler må utbedres innen 2022. Brua er viktig for fellesseter, hytteeiere og grunneiere, samt beredskapshensyn. Arbeidet bør utføres i 2021.
VÅRT forslag er:
Utbedringskostnader på Moen bru på kr 2.600.000 flyttes fra 2022 til 2021 med lånefinansiering.

FORSLAG 8
Fleksibiliteten ved fortløpende opptak i barnehagen er stor. For tilflyttere og for rekruttering vil det være et stort pluss med et slikt tilbud. Derfor bør dette opprettholdes.
VÅRT forslag er:
Løpende opptak i barnehagen opprettholdes.

FORSLAG 9
Ingen midler er avsatt til videre arbeid med arealplanen, jfr kommunestyrets vedtak i møte 19.11.20. Vi kjenner ikke kostnadene, men tar inn et anslag.
VÅRT forslag er:
Kostnader arealplan: kr 500.000,- i 2021 og kr 250.000,- i 2022. Salderes mot disposisjonsfondet.

Nøkkelord

ANNONSE