ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Gauldalsløypa:

Skutermøtet med Fylkesmannen

Lavvoen til Kaffe og Fjellopplevelser - en virksomhet som ble etablert i forbindelse med Gauldalsløypa vinteren 2019. Foto: Privat

Referatet fra møtet mellom tre personer i Holtålen og Fylkesmannen, er nå offentliggjort.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Etter en henvendelse fra tre personer i Holtålen, ble det 2. mars avholdt et møte om Gauldalsløypa i Fylkesmannens lokaler i Steinkjer.

Bakgrunnen for møtet var løype for fornøyelseskjøring med snøskuter i Holtålen, den såkalte Gauldalsløypa.

Også Holtålen kommune var varslet om og invitert til møtet, men valgte å ikke stille.

I møtereferatet står det at fylkesmannen innledet ved å gi en orientering om at saken ligger hos kommunen, og ikke hos fylkesmannen.

Det var de tre personene Olav Nyrønning, Jon Anders Grytbakk og Anders Hov som hadde bedt om møtet, og som ønsket å stille spørsmål og gi uttrykk for sitt syn på Gauldalsløypa. De har alle tilknytning til Holtålen, ved at de eier bolig/fritidsbolig i kommunen.

To av de tre har rettslig klageinteresse i saken Gauldalsløypa, har fått klage på vedtak om Gauldalsløypa behandlet.

Fremlegget fra klagerne

De tre klagerne uttrykte misnøye med prosessen rundt Gauldalsløypa, både kommunens og fylkesmannens håndtering av saken. De mente å ikke ha fått tilstrekkelig informasjon og veiledning underveis.

De pekte på at det er lagt klare rammer for snøskuterløyper til fornøyelseskjøring, herunder at løyper ikke skal vedtas dersom de er til vesentlig ulempe for natur og friluftsområder.

De var kritiske til vektingen mellom friluftsliv og løype, og viste til negative forhold for friluftslivet i den tid Gauldalsløypa var åpen. De etterspurte hvorfor fylkesmannen ikke hadde bedt om utredning av en annen løypetrase.

De stilte spørsmål ved om metodikken som er brukt ved kartlegging av friluftsliv er god nok, og er kritiske til prosessen knyttet til kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder.

De tre klagerne etterspurte kartlegging av rovvilt, som var omtalt i fylkesmannens høringsuttalelse til Gauldalsløypa. De uttrykte skuffelse over at Fylkesmannen ikke har fulgt opp punktet om rovviltkartlegging videre, men kun krever kartlegging av rovfugl. Det ble vist til fjellrev som er tilstede i området, og de tiltak som er gjort for å bedre forholdene for den.

Det ble stilt spøsmål til Fylkesmannen om hva som ligger i 8. ledd i merknadene til mototferdsellovens forskrift § 4a om klagerett, det vil si hva som ligger i begrepet «angitt gruppe privatpersoner».

Det ble stilt spørsmål til Fylkesmannen om hva som ligger i følgende formulering i referatet fra dialogmøtet 30.10.2019: Fylkesmannen pekte på muligheten med å gjøre et tidsbegrenset vedtak.

Tilbakemelding fra fylkesmannen

Fylkesmannen avventer kommunens behandling av saken Gauldalsløypa, og viste til referat fra møte med Holtålen kommune 30.oktober 2019, der kravene til dokumentasjon i saken ble gjennomgått. Fylkesmannen pekte på at saken ligger i kommunen, og at det er kommunens ansvar å gjennomføre kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdet i henhold til Miljødirektoratets veileder, og kartlegging av rovfugl.

Fylkesmannens uttalelse i høringsrunden omfattet den trase som kommunen hadde planlagt for, og Fylkesmannen har ikke gitt noen tilbakemelding til kommunen mht. valg av annet område for Gauldalsløypa. Fylkesmannen tok stilling til det forslaget som ble sendt på høring.

Fylkesmannen lovet å komme med en tilbakemelding til de klagerne om hvordan 8. ledd i forskriftens veileder er å forstå.

Til spørsmålet om tidsbegrenset vedtak ble det opplyst fra Fylkesmannen at det menes sluttdato for et vedtak, dvs. at kommunen kan gjøre vedtak som har en begrenset varighet.

Fylkesmannen viste generelt til forvaltningslovens saksbehandlingsregler som gjelder for behandling av saken. Fylkesmannen henviste til den formelle adgangen som finnes i regelverket for å øve innflytelse i saken (høringsuttalelse, klage og anmodning om utsatt iverksetting av vedtak).

Generelt

Motorferdsel generelt i Holtålen ble drøftet avslutningsvis i møtet, herunder kjøring ved isfiske, ulovlig kjøring, dialogen lokalt rundt motorferdsel, samt leiekjøringsordninger i Holtålen.

Fylkesmannen skriver også at referatet har vært oversendt møtedeltagerne for innspill, før det ble sendt Holtålen kommune.

Leiekjøring ikke på dagsorden

En av de som ba om møtet med fylkesmannen, Jon Anders Grytbakk, sier til Nea Radio det er synd at opplegget rundt leiekjøring har fått slik fokus.

– Dette var ikke i på vår agenda i det hele tatt. Det var en representant fra fylkesmannen som under møtet i mars spurte om det fantes en ordning med leiekjøring i kommunen. Jeg synes derfor det er synd og urimelig at det har blitt så sterkt fokus på dette i ettertid, sier han.

Ut over dette ønsker han ikke å kommentere saken i påvente ny behandling i kommunen i løpet av sommeren.

Nøkkelord

ANNONSE