Levende byer og distrikter

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Per Magne Moan.

Regjeringen vil skape "levende byer og distrikter i hele landet".

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.02.2017 kl 21:19

Nea Radio
Nea Radio

– Lenge har den offentlige debatten vært preget av at by settes opp mot land. Det mener jeg er et feilspor. Vi trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Lenge har den offentlige debatten vært preget av at by settes opp mot land. Det mener jeg er et feilspor. Vi trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han la fram regjeringas distriktsmelding i Tromsø fredag.

- I klar konflikt med Senterpartiets mål om å ta hele landet i bruk, sier Senterpartiets kommunal- og distriktspolitiske talsperson, stortingsrepresentant Heidi Greni.

La oss først høre på Jan Tore Sanner

I meldingen fremmes tiltak som vil sikre vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Dette vil legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og skape levende lokalsamfunn med trygge jobber i hele landet.

– Norge finner vi mange av våre viktigste ressurser i distriktene, samtidig som vi trenger innovasjonskraften og mangfoldet i byene. Byene og distriktene trenger hverandre, derfor er vi opptatt av hvordan vi kan styrke samspillet mellom bygd og by, sier Sanner.

Norge har viktige ressurser over hele landet. Vi har byer i distriktene og distrikter i byregionene.

– Om vi skal trygge velferden, skape fremtidsrettede arbeidsplasser og utnytte fortrinnene vi har i Norge, må vi stå sammen. Vi må slutte å sette by og distrikt opp mot hverandre, sier Sanner.

Regjeringen presenterer med dette en politikk som styrker evnen til omstilling i næringslivet og legger til rette for gode byer og levende lokalsamfunn over hele landet.

– Vi må skape lønnsomme jobber, innovasjon og entreprenørskap. Regjeringen prioriterer nå virkemidler som styrker vår konkurranseevne og regional vekstkraft, sier Sanner.

Regjeringen legger samtidig fram en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser, etter en avtale med Venstre i Stortinget. Formålet er å styrke vekstkraften i regionene og styrke kompetansemiljøer flere steder i landet.

– Rekordstore investeringer i infrastruktur er helt sentralt for vekstkraften i distriktene. Den differensierte arbeidsgiveravgiften er det kraftigste virkemidlet, sier Sanner.

Regjeringen styrker utviklingen av knutepunkt og bærekraftige byer. Byvekstavtaler vil sikre samordning av arealbruk og investeringer i transportsystem.

– Regjeringen vil være en aktiv partner i planlegging for en framtidsrettet og klimavennlig by- og tettstedsutvikling som prioriterer fortetting rundt kollektivknutepunkt, sier Sanner.

Regjeringen legger til rette for økt boligbygging i pressområdene, og tiltakene virker. Særlig i 2016 har boligbyggingen tatt seg opp.

– Boligprisene har vokst kraftig, særlig i Osloregionen men også i andre byer. Det viktigste tiltaket får å få bedre balanse i boligmarkedet er å sikre at det bygges flere boliger. Regjeringen legger forholdene til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging. Nå ser vi rekordhøy igangsetting av boliger, det er gledelig, sier Sanner

Skal samfunnet fungere må enkeltpersoner og grupper oppleve at de lever sammen, ikke ved siden av eller i motsetning til hverandre. Vi må bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere deltar aktivt. Eksisterende områdesatsinger videreføres og kvaliteten styrkes.

– Vi trenger aktive kommuner, som spiller på lag med innbyggere, frivillighet og næringsliv. Vi har gode erfaringer fra områdesatsingene. Fremover vil vi styrke satsingene og bidra til at flere områder som i dag har utfordringer får bedre bomiljø og gode oppvekstsvilkår, sier Sanner.

Meldingen har blitt til i en åpen prosess, med innspill fra kommuner og fylkeskommuner, privatpersoner, store og små bedrifter, utdanningssektoren og medlems- og interesseorganisasjoner. Alle innspillene er tilgjengelige på www.byerogdistrikter.no.

Og så var det Heidi Greni, Senterpartiets kommunal- og distriktspolitiske talsperson:

- Regjeringen legger opp til at mange av våre lokalsamfunn skal svekkes for å oppnå det de ser som bærekraftige enheter. Dette er i klar konflikt med Sps mål om å ta hele landet i bruk, sier Heidi Greni.

Statsråd Sanner la i dag fram regjeringens distriktmelding, Meld. St 18 (2016-2017) Bærekraftige byer og sterke distrikt. Regjeringen viser til at meldingen gir nye mål for distriktspolitikken gjennom fokus på bærekraftige regioner. Distriktmeldingen som ble lagt fram av den rød-grønne regjeringen hadde sitt fokus knyttet til å sikre vekstkraft i både større og mindre arbeidsmarkeder.

- Byene og distriktene er gjensidig avhengig av hverandre. I Senterpartiet er vi opptatt av å utvikle likeverdige samarbeidsformer mellom byene og distriktene for å skape vekst og framgang i hele landet. Jeg må dessverre konstatere at regjeringen fjerner seg fra tidligere mål om å ta hele landet i bruk. Meldingen bekrefter at både kommunereformen og regionreformen er et ledd i å bygge det de kaller sterke regioner. Regjeringen legger opp til at mange av våre lokalsamfunn skal svekkes for å oppnå det de ser som bærekraftige enheter. Dette er i klar konflikt med Senterpartiets mål om å ta hele landet i bruk, sier Senterpartiets kommunal- og distriktspolitiske talsperson, stortingsrepresentant Heidi Greni.

Greni viser til at endringene i inntektssystemet for kommunene forsvares i distriktmeldingen fordi det støtter opp om målsettingen om større kommuner. Det problematiseres ikke at endringene som er vedtatt, har gjort kommuner mellom 2.000 og 25.000 innbyggere til store tapere i inntektsfordelingen mellom kommunene, mens alle kommuner over 25.000 innbyggere er vinnere.

- Regjeringen er tydeligvis tilfreds med at de reformene som allerede er gjennomført, fører til større ulikheter mellom kommunene og til sentralisering av tjenestetilbud og bosetting. En opprettholder målsettinger om å bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, men legger til rette for en politikk som virker i motsatt retning.

Regjeringens stortingsmelding sier at tilgang på teknologi og kapital er grunnleggende for utvikling av næringslivet i distriktene. Heidi Greni sier Senterpartiet er enig i dette, men at meldingen mangler forslag til tiltak som skal styrke næringspolitikken i distriktene.

- Bredbåndsutbygging, tilgang på regionale utviklingsmidler, spredning av forskningsinnsats og innovasjonstiltak må på plass. I stedet har regjeringen gjennom sin budsjettpolitikk kuttet i de distriktspolitiske virkemidlene. Stortingets behandling av distriktmeldingen må gi en mye mer konkret anvisning på tiltak for å sikre teknologispredning og kapitaltilgang til distriktene enn det regjeringen leverer. Senterpartiet har lagt fram sin egen distriktmelding med 23 konkrete tiltakspunkt. Disse vil vi spille inn i den videre behandling av meldingen, sier Heidi Greni.

Se bildet større

Heidi Greni FOTO: Senterpartiet

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ny prost i Stjørdal prosti på plass
  • Nyheter

Tidligere gateprest i Trondheim Bymisjon Jon Henrik Gulbrandsen er tilsatt som konstituert prost i Stjørdal prosti og har tatt over stafettpinnen etter Dagfinn Slungaard som gikk av med pensjon ved nyttår.

Trailer står fast i Nesvoldbakken

Lang kø i sørgående felt.

Ålen Caravan flytter til Røros
  • Nyheter

Klarte ikke å finne egnede lokaler i hjembygda.

 
Buss på vei til Rørosmartnan kjørte utfor ved Glåmos

40 personer fra Stjørdal mannskor var sperret inne i bussen.

97.000 bilister har kun én uke igjen
  • Nyheter

Neste torsdag, 1. mars, innfører myndighetene gebyr for alle som ikke har lovpålagt forsikring på kjøretøyet sitt.

Bil kolliderte med stolpe i Selbu

Tre personer var i bilen. Ingen skal være alvorlig skadd.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE