ANNONSE
Annonse

Fylkesmannen krever miljøundersøkelser

GRØTEMSELVA: Ingen innbydende vilkår for ørretyngelen Foto: John Simonsen

Etter at skogsdrift førte til forurensing av Grøtemselva på Selbustrand, pålegger nå Fylkesmannen i Sør-Trøndelag entreprenøren SB Skog AS å gjennomføre miljøundersøkelser. Undersøkelsene må utføres av et firma "med kompetanse innenfor fagfeltet" og skal være gjennomført innen 10. september.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 07.07.2017 kl 09:53

ANNONSE
Annonse

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag varslet torsdag at de nå pålegger firmaet SB Skog AS å gjennomføre miljøundersøkelser i Grøtemselva
etter skogsdrift i området.

Vedtaket fra Fylkesmannens miljøvernavdeling kommer etter bekymringsmeldinger fra Selbusjøen grunneierlag om "forurensning og tilslamming av Grøtemselva som følge av skogsdrift i området". Grunneierlaget sendte to bekymringsmeldinger til Selbu kommune, og forurensinga var også tema for et grunngitt spørsmål til ordføreren i siste kommunestyremøte før sommeren.

Det var avrenning av humus og finmasse etter skogsdrift i Grøtemsdalen som fikk grunneierlaget til å reagere. Grøtemselva er ei viktig gyteelv for storørretstammen i Selbusjøen og dersom massen som kom ut i elva har tettet bunnsubstratet og redusert hulromskapasiteten som rogn og plommesekkyngel er avhengig av for å overleve, er det, i følge grunneierlaget, stor grunn for bekymring.

Grøtemselva viktig

Storørreten gyter i vassdragene som drenerer til Selbusjøen. Mange av de større vassdragene til Selbusjøen er regulert til kraftutbygging og dermed mindre egnet som gyteelver. Grøtemselvas betydning som gyteelv kan dermed ha økt i takt med at andre vassdrag har fått redusert habitatkvalitet.
-Ørret gyter og legger rogn i elvegrusen på høsten. Der ligger den med god beskyttelse og god vanngjennomstrømming frem til våren etter, da de klekker. Plommesekkyngelen oppholder seg også i grusen den første tiden, frem til de blir mer mobile utpå seinsommeren. Store mengder jord og finstoff i elva vil kunne tette hulrom mellom steinene og dermed hindre vanngjennomstrømming i bunnsubstratet. Dette vil ta livet av rogn og plommesekkyngel. Mye finstoff mellom steinene kan også føre til at bunnsubstratet pakkes i så stor grad at gytefisk ikke greier å flytte på den for å lage gytegroper og at elva for ettertiden blir uegnet for gyting, heter det som begrunnelse for vedtaket fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

DJUPE HJULSPOR: Grøtemselva 20. juni Foto: John Simonsen

Matfatet

Bunndyr i et vassdrag er matfatet til fisk, fugl og voksne insekter.
-Bunndyrundersøkelser kan gi en god beskrivelse av tilstanden i et vassdrag, da bunndyr lever relativt lenge i ferskvann og har ulike miljøpreferanser. Sammensetningen av bunndyr i et vassdrag avspeiler forholdene i vassdraget over tid, og kan brukes til å beskrive bl.a. forsuringspåvirkning eller annen belastning i vassdraget.
Innsamling av bunndyr er også viktig for å registrere det biologiske mangfoldet i elver og innsjøer, skriver Fylkesmannen i begrunnelsen sin.

Miljøundersøkelser

I følge vannforskriften skal tilstanden i overflatevann og grunnvann "beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand". Vannforekomsten i Grøtemselva er registrert med "moderat tilstand" og dermed i risiko for ikke å nå miljømålet innen 2021.
- Næringsstofftilførsel og dermed mulig eutrofieringsproblematikk er hovedgrunnlaget for klassifiseringen, men svakt datagrunnlag gjør
klassifiseringen usikker. Forurensningen som er funnet sted i Grøtemselva vurderes av Fylkesmannen å være "forurensning ut over vanlig forurensning fra skogbruket".

Varsel om pålegg om å gjennomføre miljøundersøkelser

Fylkesmannen kjenner til at det etter henvendelse fra Selbu kommune er gjennomført tiltak for å redusere påvirkningen på Grøtemselva. - Vi mener likevel det er behov for å undersøke virkningen av påvirkningen som har vært før avbøtende tiltak ble gjennomført. Etter forurensningsloven § 51 kan forurensningsmyndighet pålegge "den som har, gjør eller setter i verk noe som fører til eller som det er grunn til å tro kan føre til forurensning, å sørge for eller bekoste undersøkelser." Dette omfatter undersøkelser som med rimelighet kan kreves for å klarlegge årsaken eller virkningen av inntrådt forurensning, skriver Fylkesmannen.

GRØTEMSELVA: Selbusjøen Grunneierlag er alvorlig bekymret for gyteelva Foto: John Simonsen

Spesifikke krav

Fylkesmannen mener det må gjøres en vurdering av hvorvidt forurensningen fra SB Skog AS har påvirket vannforekomsten Grøtemselva negativt.
-Dette må gjøres gjennom miljøfaglige undersøkelser i elva etter vannforskriftens krav. Det må være minimum tre stasjoner fordelt mellom utløpet av Grøtemselva og kjøretrase over elva for skogsdriften på Mostykket, samt en referansestasjon oppstrøms dette område, totalt minimum fire stasjoner. Ved disse stasjonene skal det gjennomføres kvantitative fiskeundersøkelser, bunndyrsundersøkelser og måling av hulromskapasitet i substratet, heter det i pålegget fra Fylkesmannen.

-Undersøkelsene og tilhørende risiko- og tiltaksvurderinger må være utført av et firma med kompetanse innenfor fagfeltet. Prøvetaking og analyser skal gjennomføres etter relevante norske eller internasjonale standarder. Undersøkelsene skal også synliggjøre og foreslå avbøtende tiltak hvis det er nødvendig. Undersøkelsene skal være gjennomført innen 10.09.2017. All statlig finansiert eller myndighetspålagt overvåkning i vann skal legges inn i fagapplikasjonen Vannmiljø. Kostnaden med dette skal dekkes av tiltakshaver. Rapportering samt innlegging av data til vannmiljø skal være ferdig innen 10.10.2017, heter det i pålegget som er undertegnet miljøverndirektør Stein-Arne Andreassen og seniorrådgiver Iver Øfsti Tanem ved miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter Vis flere

Skadefelling av ulv i Nord-Østerdal

Skadefelling av ulv i Nord-Østerdal

Klima- og miljødepartementet gir 500.000 kroner ekstra til å dekke utgiftene til skadefelling av ulv i Nord-Østerdal. Pengene tildeles gjennom Fylkesmannen i Hedmark.

Sett syk eller død fisk?

Sett syk eller død fisk?

Vassføringa i elvene i Trøndelag skrumper, og langtidsvarselet er uten nedbør. Mange elver har ekstremt lav vannføring. Når forholdene er som nå, kan det av flere årsaker bli problemer for laks og sjøørret.

Første F-35 i lufta over Røros

Første F-35 i lufta over Røros

Se den unike videoen av det første F-35 jagerflyet som passerte lavt over Røros Lufthavn i dag.

Fredag den 13. ingen ulykkesdag

Fredag den 13. ingen ulykkesdag

Mange i Norge forbinder fredag den 13. med ulykke, mens det er en lykkedag i Italia. De som har angst for fredag den 13. kan imidlertid ta det med ro.

– Abboren hører ikke hjemme i Stavsjøen

– Abboren hører ikke hjemme i Stavsjøen

I juni kom det meldinger om at det var fisket abbor i Stavsjøen i Malvik. – Alt tyder på at arten er ulovlig utsatt, mener vannkoordinator i Nea og Nidelven vannområde, Lise Hatten.

Sommergjesten: Jon Uthus

Sommergjesten: Jon Uthus

Jon "Jonne" Uthus er dagens Sommergjest i Nea Radio.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE