Rørosbudsjettet

Høyres forslag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.11.2017 kl 20:42

Nea Radio
Nea Radio
Se bildet større

Ole Jørgen Kjellmark og Mona Slettum fra Røros Høyre. FOTO: Per Magne Moan

Innstilling til Budsjett 2018 , Røros Høyre og Venstre

1. Skattøre
Skattøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

2. Eiendomsskatt
Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskattelovens §2 og §3 på det av kommunestyrets fastsatte områder. For boliger og fritidseiendommer beholdes satsen på 5,5 promille. For næringseiendommer beholdes satsen på 5,5 promille.

3. Låneopptak
Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil 97,94 millioner kroner for å dekke ovennevnte investeringer i 2018. Låneopptak gjøres i henhold til kommunens finansreglement.

4. Disponering av driftsrammer
De totale driftsrammene som fremkommer av skjema 1A og 1B vedtas. Rammene disponeres av rådmannen og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings-/anvisningsfullmakt.
Endringsforslag Røros Høyre og Røros Venstre:

Full barnehagedekning: det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre at vi kan tilby barnehageplass til alle barn som har behov for det. Dette er så viktig at det kan forsvares å redusere avsetning til fond. 

Konsekvens/inndekning: redusert avsetning til fond, kr. 4 mill. i stedet for kr. 6.5 mill.

Barnefattigdom: Barn i lavinntektsfamilier tilbys gratis SFO-tilbud og gratis deltakelse på kulturskolen, etter samme ordning som gratis kjernetid i barnehage. Pr. 01.08.2017 omfatter dette familier med inntekt under kr. 450.000.

Konsekvens/inndekning: opprettholde 20% varaordfører – frigjør kr. 170.000
dvs ramme sentraladministrasjonen reduseres med kr. 170.000 og ramme oppvekst økes med kr. 170.000.

5. Disponering av investeringsrammer
De totale investeringsrammene som fremkommer av skjema 2A og 2B vedtas. Rammene disponeres av rådmannen og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings- /anvisningsfullmakt.

Endringsforslag Røros Høye og Røros Venstre:
Redusere behov for låneopptak + prosjekt vedr teknisk senter er usikkert iforhold til at ambulansen vil ikke dit og det er uavklart mhp politi.
Teknisk senter/ responssenter tas ut av investeringsbudsjettet

NOK 350 000.- 2018 opprettholdes til utredning av kostnad påbygg Helsesenteret

6. Gebyrregulativ 2018
Vedlagte gebyrregulativ vedtas.

7. Budsjett for kontrollutvalget
Vedlagte budsjettforslag for kontrollutvalg med total ramme på kroner 831 572,- vedtas. Rammen utgjør en økning på 5,79% fra forrige år.

Tilleggsforslag
Røros Kommune bør i større grad markedsføres som en næringsvennlig kommune. Vi har lav arbeidsgiveravgift og ingen eiendomsskatt på produksjonsutstyr og innstallasjoner. Vi ønsker derfor ikke å øke eiendomsskatten på næringseiendom . 

Redusere behovet for låneopptak ved å utrede muligheten for hvilke boliger og verker som kan selges for minimum MNOK 25-30 i løpet av 2 år. 

Røros kommunes kjernevirksomhet er ikke eierskap. Salg av aksjer i Røros Slakteri og Røros tomteselskap gjennomføres.

For å skape attraktive boligområder må det finnes flere arealer tilgjengelig for boligtomter. Det bes om en kartlegging av kommunale arealer som kan selges til private eiendomsutviklere / entreprenører som igjen selger det som boligtomter

Barnehagestruktur skal utredes i løpet av 2018. Det bes om at utredningen for 2013 blir vektlagt som en del av utredningen i 2018 og at utredningen inneholder mulighet for at 3 barnehager blir til en stor i samme bygg som omsorgsstrukturen på Øverhagan. Det bes også om at utredningen inkluderer hvilke mulige private løsninger som finnes for barnehagedrift

Røros Kommune skal være en JA kommune! Ja’et skal være ledende i all saksbehandling, administrativt og politisk, ved at vi ser hele samfunnsøkonomien i Røros Kommune som en helhet

Påbygg helsesenter. Investeringsbehov innarbeides i økonomiplan ved budsjettbehandlingen for 2019.

Nøkkelord

Siste nytt i Røros/Holtålen

Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Erland Haugen ute med ny sommerlåt

Tidligere Norske talenter- og X Factor-deltaker Erland Haugen fra Røros er ute med ny musikk, for første gang på sju år.

Se kommunestyremøtet i Røros
  • Kommunestyremøte

Se torsdagens kommunestyremøte fra Storstuggu i opptak her.

 
Her er de trønderske passkontorene som forsvinner
  • Nyheter

Politimestrenes kuttliste er klar - fem passkontor i Trøndelag forsvinner.

Tydal, Røros, Os og Holtålen innfører totalforbud mot bruk av åpen ild i utmark
  • Nyheter

Meget høy skogbrannfare i hele regionen.

Nye krav fra Statens Vegvesen fører til færre sykkelritt
  • Sport

Arrangørene av flere sykkelritt klarer ikke å følge opp de nye kravene til kursing av trafikkvakter og arrangement blir avlyst og lagt ned.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE