Rørosbudsjettet

Arbeiderpartiets endringsforslag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.11.2017 kl 20:39

Se bildet større

Kommunestyret Røros. FOTO: Per Magne Moan

FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2019-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 AP

FORSLAG TIL OMPRIORITERING
DRIFT
Avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr. 1 mill.
Hjemmebaserte tjenester styrkes med kr.1 mill.
Det overføres kr. 170.000 til dekning av trygghetsalarm. Dette dekkes inn ved å ta ut foreslått økning i godtgjørelse til varaordfører. Spørsmålet om ressurser til politisk organisering tas opp til vurdering ved overgang til ny valgperiode.
Støtten til Destinasjon Røros økes med kr 200.000,- for å opprettholde dagens drift av turistkontoret. Dette dekkes inn med bruk av midler fra Aursundreguleringsfondet.

INVESTERINGER

Midlertidige lokaler ved helsesenteret strykes og kr 200.000,- overføres til investeringsbudsjettet ved Røros skole og øremerkes oppgradering av elevenes datamaskinpark.
Istandsetting av kirkemurer rundt Røros kirke fortsetter i 2018 og kr. 1 mill. overføres fra planlagt investering i 2019.

VERBALFORSLAG

Kommunale boliger med stort vedlikeholdsetterslep bør vurderes solgt. Det er ønskelig at kommunen reduserer sin bygningsmasse for å spare kostnadskrevende vedlikehold. Rådmannen bes utarbeide en oversikt over hvilke eiendommer som bør selges, som legges frem for formannskapet. Saken bør også inneholde forslag til hvordan Røros kommune kan utøve aktivt eierskap over sine eiendommer i fremtiden.

Rådmannen bes vurdere eventuelle konsekvenser av at kommunen gjennom FIAS har inngått avtale om å gå inn i SESAM-samarbeidet.

Rådmannen bes ta initiativ til snarest å iverksette arbeidet med å realisere et større parkeringsanlegg i nær tilknytning til Røros sentrum sammen med aktuelle samarbeidspartnere.

Rådmannen bes utarbeide en reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs resterende strekning av Falunveien, samt Ann- Magritts vei i løpet av 2018.

Rådmannen bes utarbeide et forslag til hvordan man kan øke andelen lokalprodusert og kortreist mat ved institusjonene i kommunen.

Rådmannen bes utarbeide en plan for permanent ombygging/rehabilitering av legesenteret som vil bedre arbeidsforhold for ansatte og trygge pasientsikkerheten. En ombygging bør sees i sammenheng med eventuell samlokalisering med ambulansetjenesten. Kostnader innarbeides i økonomiplan 2019.

Forslag fra Røroslista:

Det settes av 10.000 fra formannskapets disposisjonsfond til ordningen «trygt hjem for en 50-lapp».

Nøkkelord

Siste nytt i Røros/Holtålen

Reviderte konsesjonslover for vannkraft
  • Nyheter

Fra årsskiftet får de 100 år gamle konsesjonslovene for vannkraft modernisert struktur og oppdatert språkdrakt.

Postens fem viktige juletips
  • Nyheter

16. desember er siste frist for å sende julepakker før jul. Desember er både den morsomste og travleste måneden for de som jobber i Posten.

Statsskog finansierer utedo ved Fjellkirka på Røros
  • Nyheter

Gir av potten "Midtnorske Friluftstiltak".

 
Billigere nettleie i Holtålen og Midtre Gauldal
  • Nyheter

Salget av nettselskapet i Gauldal Energi medfører at innbyggerne i Holtålen- og Midtre Gauldal kommuner får en redusert nettleie fra 1. januar med nærmere kr.2.500,- pr. husstand.

Sa ja til helse- og omsorgssenter
  • Nyheter

Røros kommunestyre vedtok torsdag kveld å starte arbeidet med bygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. Bygget skal gi 24 heldøgns omsorgsplasser og 21 sykehjemsplasser, og netto byggekostnad er beregnet til 163 millioner kroner.

Kommentarer etter budsjettmøtet

Tore Børresen er mest skuffet over at det ikke blir ny Storhelg i Hovet, men glad for gjennomslag på at Holtålen skal bli en JA-kommune.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE