Rørosbudsjettet

Arbeiderpartiets endringsforslag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.11.2017 kl 20:39

Nea Radio
Nea Radio
Se bildet større

Kommunestyret Røros. FOTO: Per Magne Moan

FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2019-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 AP

FORSLAG TIL OMPRIORITERING
DRIFT
Avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr. 1 mill.
Hjemmebaserte tjenester styrkes med kr.1 mill.
Det overføres kr. 170.000 til dekning av trygghetsalarm. Dette dekkes inn ved å ta ut foreslått økning i godtgjørelse til varaordfører. Spørsmålet om ressurser til politisk organisering tas opp til vurdering ved overgang til ny valgperiode.
Støtten til Destinasjon Røros økes med kr 200.000,- for å opprettholde dagens drift av turistkontoret. Dette dekkes inn med bruk av midler fra Aursundreguleringsfondet.

INVESTERINGER

Midlertidige lokaler ved helsesenteret strykes og kr 200.000,- overføres til investeringsbudsjettet ved Røros skole og øremerkes oppgradering av elevenes datamaskinpark.
Istandsetting av kirkemurer rundt Røros kirke fortsetter i 2018 og kr. 1 mill. overføres fra planlagt investering i 2019.

VERBALFORSLAG

Kommunale boliger med stort vedlikeholdsetterslep bør vurderes solgt. Det er ønskelig at kommunen reduserer sin bygningsmasse for å spare kostnadskrevende vedlikehold. Rådmannen bes utarbeide en oversikt over hvilke eiendommer som bør selges, som legges frem for formannskapet. Saken bør også inneholde forslag til hvordan Røros kommune kan utøve aktivt eierskap over sine eiendommer i fremtiden.

Rådmannen bes vurdere eventuelle konsekvenser av at kommunen gjennom FIAS har inngått avtale om å gå inn i SESAM-samarbeidet.

Rådmannen bes ta initiativ til snarest å iverksette arbeidet med å realisere et større parkeringsanlegg i nær tilknytning til Røros sentrum sammen med aktuelle samarbeidspartnere.

Rådmannen bes utarbeide en reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs resterende strekning av Falunveien, samt Ann- Magritts vei i løpet av 2018.

Rådmannen bes utarbeide et forslag til hvordan man kan øke andelen lokalprodusert og kortreist mat ved institusjonene i kommunen.

Rådmannen bes utarbeide en plan for permanent ombygging/rehabilitering av legesenteret som vil bedre arbeidsforhold for ansatte og trygge pasientsikkerheten. En ombygging bør sees i sammenheng med eventuell samlokalisering med ambulansetjenesten. Kostnader innarbeides i økonomiplan 2019.

Forslag fra Røroslista:

Det settes av 10.000 fra formannskapets disposisjonsfond til ordningen «trygt hjem for en 50-lapp».

Nøkkelord

Siste nytt i Røros/Holtålen

Ryperapporten fra fjellstyrene våren 2018
  • Nyheter

Hvordan blir rypehøsten?

Parsellhagen på Røros har plass til flere

Prüberhagaen parsellbruk midt i Røros sentrum søker etter flere som ønsker å dyrke og så i parsellhagen.

Årsbeste og festspill av Røros

5-0 over Kil/Hemne på Øra.

 
Riastvegen åpnet
  • Nyheter

Sent fredag kveld ble vegen mellom Ålen og Tydal åpnet for sommeren.

Floka
  • Floka

Hvem vil ha med Olin på Rosenborgkamp?

Garasjesalg på Graftås
  • Kultur

Laila og Arvid har ryddet ut to leiligheter og nå skal inventar og klær selges til fordel for grendahuset.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE