Vil samlokalisere Falkbergets Hus med nytt bibliotek

Johan Falkberget pa Sextus. Foto:  Rorosmuseet

En forprosjektrapport for Falkbergets Hus konkluderer med at det bør bygges et Falkbergets Hus på Røros som bør samlokaliseres med et nytt bibliotekbygg i kommunen. – På grunn av kommunens økonomi, vil prosjektet inntil videre tone ned perspektivet på investeringer og nybygg.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.04.2017 kl 20:44

Nea Radio
Nea Radio

Prosjektstyret har i møte 17. mars i år drøftet mulige strategier for videre arbeid med et Falkbergets Hus på Røros. Det er laget en forprosjektrapport som konkluderer med:

  • Forprosjektrapporten konkluderer med at det bør bygges et Falkbergets Hus på Røros og at dette bør samlokaliseres for eksempel med et nytt bibliotekbygg i kommunen. Styret erkjenner at kommunens økonomiske stilling er slik at det pr dato ikke er mulig å arbeide med finansiering av en slik investering når det gjelder biblioteket, og at det får konsekvenser for realiseringen av Falkbergets Hus. Prosjektet vil derfor inntil videre tone ned perspektivet på investeringer og nybygg i arbeidet med «huset».
  • Styret er veldig tilfreds med at Røros kommunestyre har avsatt midler til å utrede et nytt folkebibliotek. Et nytt folkebibliotek og et Falkbergetsenter har mye å hente på å samkjøre prosessen. Vi ønsker å bidra i dette utredningsarbeidet.
  • Styret arbeider nå med å finansiere videre prosjektarbeid for å kunne utvikle innhold og aktiviteter i et framtidig senter for Falkbergets diktning på Røros. I den forbindelse foreligger det noen ideer til leie av lokaler for et midlertidig Falkbergetsenter sentralt på Røros.

Aksjonsgruppa for Falkbergets Hus ønsker nå å presentere forprosjektrapporten og videre planer for Røros kommunestyre og ser fram til en invitasjon.

Veien videre

Aksjonsgruppa for Falkbergets Hus har laget en orientering om status og veien videre. Her er notatet i sin helhet:

Johan Falkberget er trolig 1900-tallets mest produktive norske forfatter og skribent. Han er vår regions store dikter. Ingen andre har beskrevet bergverksamfunnet slik som Johan Falkberget. Falkberget formidler ekkoet av Røros – gjennom dette kan vi forstå historien.

Johan Falkberget kjempet for store og viktige saker i Rørosregionen og var arbeidernes, småbrukernes, de arbeidsløses og fattiges talsmann og forkjemper. I sin samtid var Falkberget selve krumtappen i det meste som skjedde i Rørosregionen. Gang på gang sto han på barrikadene, reddet Rørosbanens eksistens, var involvert i bygging av flyplassen, støttet opp om Røros Kobberverk og så videre.

Han ble også oppnevnt som Røros bergstad kommunes eneste æresborger, og vi ser tydelig at det ikke var uten grunn. Det er opp til oss nå forvalte den unike arven etter mennesket Johan Falkbergets – han var en gigant i mer enn norsk målestokk!

Hans rakryggethet, hans etikk, hans mellommenneskelige innsikt og hans verdisyn bør være senterets kjerne. Vi har en ambisjon om at alle som besøker Falkbergets Hus skal få påfyll til å møte samfunn og vår tids mellommenneskelige utfordringer og dilemmaer.

Et slikt senter bør kunne trekke til seg skoleklasser og næringsliv på studieturer fra hele landet, i tillegg til at det skal være et aktivt senter der det skal skapes og forskes, og rørosingene skal kunne bruke huset som et demokratiets litteraturhus, inspirasjonssenter og møteplass.

Et nasjonal senter på Røros finansiert av statlige kulturmidler

Forprosjektrapporten ble presentert på et åpent møte i Storstuggu i juni 2016. Representanter fra kommuneadministrasjon og noen politikere var tilstede.

Rapporten inneholder et forslag til hvordan et nasjonalt Falkbergets senter på Røros kan realiseres med midler fra storsamfunnet, - hva et senter kan inneholde slik at arven etter Falkberget blir bibeholdt og videreutviklet til glede for folk som bor på Røros i dag, og hvordan et slik senter kan være en muskel i næringsutvikling og tiltrekke seg mye besøk som vil føre til kompetanse arbeidsplasser med inntekter til kommunene og hele regionen, både i form av skattepenger og ringvirkning av verdiskapingen for øvrig næringsliv i regionen.

Finansiering fra sammenlignbare forfattersenter:

Ut fra hvordan andre norske forfattersenter er finansiert, har vi foreslått en mulig finansiering der Røros kommune bidrar med kr. 400 000,- per år, for å utløse 5,6 mill per år fra kulturdepartementet. Den kommunale utgiften balanseres med skatteinntekter til kommunen som ved 8 - 10 ansatte er ca. 400 000,- per år. I tillegg vil ringvirkning for lokalsamfunnet vil være økt handel, overnatting, mat, aktivitet som fører til verdiskaping for mange, samt ytterligere skatteinntekter til kommunen. Om vi bruker nøkkeltall fra ringvirkningsanalysene som ble utført på Elden og Rørosmartnan i 2010, så ser vi at ringvirkningene for regionen fort kan være på 20 til 40 mill kroner per år, muligens mer. Martnan varer i 5 dager, 80 000 besøkende og med en ringvirkning på 100 mill i 2010-kroner, Elden varer ett par uker, med 10 000 besøkende og ringvirkning på 20 millioner i 2010-kroner. Falkbergets Hus gir tilbud hele året og kan vitalisere veldig mye og bidra til ytterligere aktivitet for Ratvolden, Pressemuseet Fjeld Ljom, Litterært landskap, litteraturfest, Sextus-arrangementene, forsking, skoleklasser, dramatisering.

Ringvirkningene for kommunen og regionen er forbundet med et aktivitetsnivå som vi har beskrevet i forprosjektrapporten. Det vil naturlig nok ikke ha samme effekt hvis Falkberget tildeles ‘en vegg i et bibliotek’ eller lignende. Man må tenke verdiskaping og hvordan skape aktivitet, og ikke symbolikk.

Hva har skjedd etter forprosjektrapporten ble lagt fram;

1. Utredet organisering

RørosBanken har bekostet en utredning fra Advokatfirmaet Arntzen de Besche, de vi har fått anbefalt en videre organisering på at driften i Falkbergets Hus organiseres som en stiftelse, der det i statuttene er forankret at det offentlige ved kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen på oppdrag av Kulturdepartementet utgjør rollen som årsmøte og velger representanter til stiftelsen.

Det er videre anbefalt at det et eget selskap investerer i selve huset og leier det ut til Falkbergets Hus. Dette kan være et privat eiendomsselskap, det kan være Røros Vekst eller det kan være et nytt selskap som kommunen og Falkbergets Hus har eierandeler i sammen.

Vi har flere interessenter som har lyst til å bygge huset og leie det ut, - både av eiendomsforvaltere som eier hus på Røros per i dag som kan tenkes benyttet, eller helt nye bygg.

2.Forsterket styret og engasjert prosjektledelse

Styret i Aksjonsgruppa for Falkbergets Hus er forsterket. Jon Høsøien er leder, og i tillegg består styret av Tor Singsaas - biskop i Trøndelag som ikke trenger noen nærmere presentasjon, Milian Myraunet – som er tidligere fylkesrådmann og har erfaring fra å etablere institusjoner som Rockheim, Midt Norsk filmsenter mm. Han har bred styrekompetanse, og sitter blant annen som nestleder i MIST. Sist og ikke minst Arild Hagen – tidligere banksjef, som blant annet har kompetanse fra etablering av Storstuggu og Verket på Røros.

Bente Erichsen har sagt ja til å bli styreleder når Stiftelsen for Falkbergets Hus er på plass. Hun har unik kompetanse på å bygge opp sentre som er aktuelle for både næringsliv, men ikke minst barn og ungdom. Nobelsenteret i Oslo har årlig besøk av hele 900 skoleklasser.

3. Møter, forankring og innsalg

Vi har gjennomført innledende møter med Kulturdepartement etter initiativ fra ordfører Hans Vintervold og sammen med kultursjef Morten Tøndel, samt møter med flere stortingsrepresentanter, private stiftelser, privat næringsliv, fylkeskommunen og vi venter på å få orientere kommunestyret på Røros. Det er avtalt tid til orientering med flere partigrupperinger, samt historiske lag og foreninger som vil kunne dra nytte av at Røros får et nasjonalt diktersenter. Kulturministeren er orientert, og har fått rapporten.

Fra flere institusjoner er det diskutert mulige økonomiske bidrag til innhold og utstillinger, og vi har noe økonomisk tilsagn fra privat næringsliv til støtte.

Samlokalisering med nytt folkebibliotek på Røros

Forprosjektrapporten er bygget på Røros kommunestyrets vedtak fra 2013

"Et nytt, fremtidig bibliotek skal samlokaliseres med et Falkbergetsenter, og eventuelt verdensarvsenter og andre publikumsrettede funksjoner. Det undersøkes mulig finansiering fra andre steder for å realisere deler av prosjektet, spesielt et Falkbergetsenter."

Vi har forståelse for at Røros Kommune ikke har kunnet prioritere arbeidet med et nytt bibliotek slik som vedtaket tilsier i 2013 grunnet de økonomiske omstendighetene da kommunen havnet på Robek-lista. Men vi er veldig glade for at Røros kommunestyre har avsatt midler til å utrede et nytt folkebibliotek, da vi også som kommunen mener at et nytt folkebibliotek og et Falkbergetsenter har mye å hente på å samkjøre prosessen. Det vil bli rimeligere for begge parter å dele på felles arealer. I tillegg har vi diskutert og sett på mulighetene av å dele på kompetansepersoner med for eksempel Rørosmuseet eller det nye Verdensarvsenteret. Det vil også kunne styrke alle parter, og sikre at fagkompetanse kan engasjeres i hele stillinger.

Vi har hatt møter med ordfører, varaordfører, rådmann og kultursjef for å avstemme og informere, og vi imøteser videre progresjon.

Vi arrangerte et Dialogmøte med Falkberget entusiaster i februar, og vi ser viktigheten av å sikre det store og gode arbeidet som er utført oppover fra sytti, åtti, og nitti-tallet og fram til i dag. Det er særdeles viktig at arbeidet fra Falkberget- Ringen, fra utviklingsselskapet på Ratvolden, fra tidligere kultursjef med flere blir sikret og kommer med inn i innholdet i det nye Falkberget- senteret. Entusiasmen rundt Falkberget har vært så stor at det er skrevet flere ti-talls bøker om Falkberget etter hans død, og hans dikterskatt bør kunne tiltrekke seg forskere fra universitetene framover.

Vi har fått henvendelser fra folk som ønsker å lage dokumentarer og film, vi er ganske sikker på at Falkbergets Hus vil være redningen for og revitalisere Ratvolden. I tillegg vil det forsterke interessen for Falkbergets litterære landskap, Nordgruvfeltet, Pressemuseet Fjeld Ljom og sågar Rørosmuseet ved økt interesse for og vi tror et slikt senter i tillegg til å kanalisere økt trafikk til Ratvolden, Nordgruvfeltet, Pressemuseet Fjeld Ljom og sågar Rørosmuseet ved økt interesse for innholdet i dikterskatten. Falkbergets Hus kan også kan være et inspirasjonssenter til nyskaping – det være seg nye filmer, teateroppsetninger eller annet fra Falkbergets forfatterskap.

Framdrift og økonomi

Med brev og stausrapport ønsker vi å fase oss inn på kommunens prosess, slik at vi samhandler om hvor senteret skal ligge, hvordan det organiseres og at forslagene til innhold blir knadd videre sammen med fagkompetansen og stiftere.

Vi har søkt midler for å holde hjulene i gang, slik at vi ikke mister momentet vi når har. Det kom også tydelig fram på dialogmøtet at tidligere forsøk på å realisere et senter har falt i fisk, og vi er redd at den store arven etter mennesket Johan Falkberget glipper mer og mer, hvis vi nå ikke evner å realisere et senter som kan holde dikterskapet og interessen for Falkbergets mange ansikter i live. Dagens og framtidens unge fortjener at vi nå lykkes!

Vi er åpne for å gå i dialog med Røros kommune om bruk av eksisterende hus, og vi har blitt kontaktet i forbindelse med at eiendomsutviklerne av Leighgaarden og Finnegaarden har lagt merke til debatten om folkebiblioteket Falkbergets Hus i Røros, og har kommet med forslag om utbygging og ombygging som et innspill til å realisere planene.

Vi har sett for oss et budsjett på 560 000,- for å holde hjulene i gang til vi har fått stiftelsen på plass. Dette skal dekke kostnader med styremøter, møter med samarbeidspartnere, reiser i forbindelse innsalg slik at økonomien faller på plass, web, materiell, marked, nytt opptrykk av rapporten, prosjektledelse og nødvendige utredninger.

I den forbindelse vi har fått tilsagn av RørosBankens styre på tilskudd på 100 000,- og RørosBankens Næringsfond på 50 000,- som forutsetter full finansiering av den prosjektfasen vi er inne i nå. Interkommunalt næringsfond har bevilget 40 000,- høsten 2016, og fondet er ikke påfylt slik at det er muligheter å søke nå i 2017.

Vi har søkt Sør Trøndelag Fylkeskommune om et bidrag på 200 000,- da fylkeskommunen ikke bidro i første fase som var finansiert av ved 650’ hvorav hele 525’ var lokale midler av lokalt næringsliv, interkommunalt næringsfond og kommune. I tillegg søker vi restfinansieringen av å mobilisere lokalt næringsliv og offentlige og private stiftelser. Vi har hatt meget gode møter med eksempelvis Sparebank1 SMN, der vi har en stor søknad inne som behandles i mai.

Det vil være viktig for realiseringen og økonomien i senteret at vi har muskler til å utføre jobben med å innhente kapital til senteret i denne fasen. De midler og tilsagn vi skaffer til innhold, bygg osv – vil kunne realisere de årlige kostnadene framover, der husets kostnader og utstillinger er lagt inn i selve driftsbudsjettet. Jobben består derfor i stor grad av å trekke penger inn eksternt til å realisere et senter som vil tilføre Røros stor verdiskaping.

Presentasjon for Røros kommunestyre

Vi ønsker å presentere forprosjektrapporten og de påfølgende utredninger og tanker for kommunestyret og imøteser gjerne en invitasjon til en orientering, slik at kommunestyrerepresentantene kan få førstehånds opplysninger og kunne avklare spørsmål.

Vi stiller gjerne med representanter fra vårt styre og administrasjon.

Det er ønskelig at vi kan få presentere tankene før saken om Falkbergets Hus skal opp til behandling i kommunen.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

1. mai på Røros
  • Nyheter

Fortsetter med demonstrasjonstog i Bergstaden også i år.

Skal starte utdanning i lokalmatproduksjon på Røros

Med forbehold om godkjenning fra NOKUT kan du fra høsten av starte utdanning i lokalmatproduksjon på Røros.

Antall tunge motorsykler øker kraftig
  • Nyheter

Med våren kommer trekkfuglene og motorsyklistene. Motorsykkelsesongen er i gang, og bilistene må igjen dele veien med brummende tohjulinger. Å se ett lys i speilet er et sikkert vårtegn.

 
Designnominasjoner til Røros, Melhus og Trondheim
  • Nyheter

Espen Voll fra Trondheim, Sigurd Resell fra Melhus og Flokk, med fabrikk i Røros, er nominert til forskjellige bransjepriser under Innovasjonskraft 2018.

Rekordmange lærere får videreutdanning
  • Nyheter

Til høsten får 606 trønderske lærere videreutdanning. - Gode lærere med solid og oppdatert kunnskap er nøkkelen til at elevene skal lære mer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Politikontakter likevel
  • Nyheter

Politiet har snudd i saken om politikontakter i Værnesregionen. – Vi ønsker selvsagt at folk skal føle seg trygge på at de har god nok politidekning, sier politimester Nils Kristian Moe.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE