Vil arbeide for sikker strømforsyning

Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil gjennom Kraftsystemutvalget (KSU) arbeide for at Røros-regionen har en tilfredsstillende og sikker strømtilførsel, som sikrer fortsatt god næringsutvikling. FOTO: Statnett

Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil gjennom Kraftsystemutvalget (KSU) arbeide for at Røros-regionen har en tilfredsstillende og sikker strømtilførsel som sikrer fortsatt god næringsutvikling.

Det vedtok et enstemmig fylkesting onsdag.

Før møtet hadde fylkespolitiker Liv Hanne Tønset fra Røros fremmet et interpellasjon.

Les også: – Hvordan skal vi få til vekst?

Tønset ønsket å få med fylkestinget på følgende vedtak:

Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil arbeide mot Eidsiva Energi, Trønderenergi og eventuelt Statnett for å få på plass en sikker strømtilførsel til Rørosregionen både fra sør og fra nord.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik endret forslaget til vedtak, som ble enstemmig vedtatt.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil, gjennom Kraftsystemutvalget (KSU), arbeide for at Rørosregionen har en tilfredsstillende og sikker strømtilførsel, som sikrer fortsatt god næringsutvikling.

Liv Hanne Tønset sier hun er fornøyd med både svaret fra fylkesordføreren og vedtaket.

– Jeg hadde ønsket meg et svar om at dette skal vi garantert få til, og dersom man kun skal satse på det som er "samfunnsøkonomisk lønnsomt " så ville det ikke skje mye her i Norge, sier hun.

Les også: Samler troppene for bedre strømforsyning

Fylkesordførerens svar

Her er fylkesordførerens svar på interpellasjonen:

Fylkesordføreren takker interpellanten for spørsmålet, og engasjementet for å skape vest i Rørosregionen.

Som interpellanten skriver, er god og sikker strømtilførsel viktig for både bedrifter og befolkningen.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har, i likhet med Røros E-verk, en representant i Kraftsystemutvalget (KSU). KSU skal bidra til «Regional Kraftsystemutredning», som revideres hvert 2 år. Utredningen har som formål å styre utviklingen av forsyningssystemet for energi (kraft), det vil si å koordinere investeringer i produksjon/nett. Det er naturlig at medlemmene i KSU tar opp problemstillingen om kraftsituasjonen i Rørosregionen i forumet, og at det følges opp videre av utvalget.

Den siste revideringen ble avsluttet i juni 2016, og om Røros gjelder følgende: Røros forsynes i hovedsak fra sør, det vil si fra Østerdalen. Dersom denne forsyningen kobles ut er det begrensinger på grunn av begrenset kapasitet mellom Nea-Reitan (fra nord). Tilknytningen fra Nea til Rørosområdet er utelukkende en reserveforbindelse og har begrenset overføringskapasitet. Bedre reserveinnmating er vurdert, men ikke funnet samfunnsøkonomisk riktig på grunn av svært sjeldne avbrudd. Kostnadene er estimert til 150-180 millioner kroner og anses som en kostbar reserveforbindelse.

NVE har derimot vurdert det som samfunnsøkonomisk fornuftig å utbedre hovedforsyningen – og det er gitt konsesjon for spenningsoppgradering i forbindelse med utbygging av Tolga kraftverk. Dette er et tiltak som vil gi en langsiktig løsning på spenningsutfordringene i området og gi en betydelig bedring av forsyningssikkerheten i området. Tiltaket er konsesjonsgitt, og ligger nå til behandling hos Olje- og energidepartementet.

Forsyningssituasjonen i Rørosområdet ble diskutert på et møte i regi av Røros E-verk på Røros 14 februar i år. Utfordringene med langvarig strømstans med begrenset reserveoverføringskapasitet ble diskutert. Konklusjonen var at det skal foretas en konsekvensvurdering for næringsliv og offentlige institusjoner.

Det har vært omtalt interesse for etablering av serverpark i Røros-området, som vil stille krav til større reservekapasitet. Strømforsyningen er per i dag ikke kraftig nok til å ta imot et stort datalagringssenter (100-150 MW). Så lenge det ikke foreligger konkrete planer kan det være uhensiktsmessig med en så betydelig kapasitetsutvidelse.

Kollektivtilbudet i Rørosregionen er basert på et samspill mellom bruk av tog og buss. Begge deler er i stor grad rettet mot trafikken på strekningen Røros og Trondheim, med fire daglige avganger med buss og tre med tog i hver retning på hverdager.

Toget har en klar kjøretidsfordel fremfor buss mellom Røros og Trondheim. Fylkesordføreren mener derfor at det er riktig at Sør-Trøndelag fylkeskommune prioriterer å bidra til at togtilbudet forbedres fremfor å utvide busstilbudet på strekningen. Dette gjør vi gjennom dialogen med staten om det planlagte anbudet på tog i Trøndelag i 2018, etter vedtak i Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling om å kreve en ekstra avgang Trondheim – Røros.

Jernbaneverket har tidligere signalisert at det er naturlig å se på elektrifisering av Rørosbanen etter elektrifiseringen er realisert på Trønderbanen og Meråkerbanen.

Fylkeskommunen arbeider aktivt for å bedre viktige fylkesveier, deriblant Fv 30 og 705. I tillegg til drift og vedlikehold, satses det på fornying av vegnettet gjennom et eget fornyingsprogram. For 2016 og 2017 er det i fornyingsprogrammet vedtatt å bruke 28 millioner kr på fv 30 og 8,85 millioner kr på fv 705. Dette skal brukes på tiltak som forsterkning, breddeutvidelser, samt sikring av rasutsatte strekninger og utglidning av veg. Det planlegges tiltak på Galåen for 8 millioner kr. Det vil også bli framlagt en sak med endelig vedtak om bompengefinansiering etter at forprosjektet med utbedring av fv 30 (Støren-Røros) er gjennomført.

Fylkeskommunen vil fortsatt være en partner for en god kulturutvikling på Røros. Etablering av et verdensarvsenter for Verdensarv Røros og Cirkumferensen er en sak som det arbeides med nå, og fylkeskommunen vil bidra til at den regionale andelen av driftstilskuddet kommer på plass. En videre utvikling av et Falkbergets Hus må ses i sammenheng med den framtidige bibliotekutviklinga på Røros. Fylkeskommunen legger vekt på et tett samarbeid med Røros kommune om denne saken.

Når det gjelder opplæring, vet vi at antall avgangselever fra grunnskolen i Røros vil ligge på et lavere nivå i årene etter 2017 enn før 2017 (bortsett fra noen unntaksår), basert på faktisk antall elever i grunnskolen. I tillegg vil rekrutteringsgrunnlaget fra Hedmark fylkeskommune synke med omtrent 20 prosent fram mot 2030. Det er en nedgang i elevgrunnlaget på begge sidene av fylkesgrensen. Derfor vil det være utfordrende å opprettholde den bredden i tilbudet som er foreslått fra 2017, som avhenger av tilstrekkelig antall søkere.

Vg1 Teknikk og industriell produksjon er et tilbud i inneværende skoleår ved Røros VGS, og er planlagt igangsatt skoleåret 2017-2018.

Sør-Trøndelag fylkeskommune bidrar med midler (og deltar i styringsgruppa) til et femårig utviklingsprosjekt for Røros og Holtålen kommune kalt «Kompetanseløft lokalmat og reiseliv». Etablering av et fagskoletilbud innen lokalmat på Røros er et sentralt mål som det arbeides med. Status per nå er at søknad om godkjenning av tilbudet vil bli sendt NOKUT innen 1. mars. Planlagt skolestart er januar 2018. Ambisjonen er at tilbudet skal tiltrekke seg søkere fra hele landet.

Forslag til vedtak:

Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil, gjennom Kraftsystemutvalget (KSU), arbeide for at Rørosregionen har en tilfredsstillende og sikker strømtilførsel, som sikrer fortsatt god næringsutvikling.

Siste nytt i Nyheter

Nå skal all diabetesmat ut fra sykehjemmene på Røros

Da Anne Revergård undersøkte kunnskapen ansatte i kommunehelsetjenesten hadde om diabetes, fant hun store hull. Nå reiser hun rundt for å spre kunnskap, og denne uka holdt hun fagdager på Røros.

Bruktbilmesse på Torgkvartalet
  • Nyheter

I helga kan du kjøpe deg ny brukt bil på kjøpesenter. Det vil si, i parkeringskjelleren på Torgkvartalet.

Tillater alkoholservering i kjøpesenter
  • Nyheter

Nå kan du nyte alkohol på kjøpesenter i Stjørdal. Men kriteriene for å få skjenkebevilgning er strenge.

 
Innfører ikke stønadskutt
  • Nyheter

Kommunestyret i Stjørdal valgte torsdag å stemme ned rådmannens innstilling om en reduksjon i sosialstønad på 5 %.

Nyetablering: Huttiheita Media

Navnet på bedriften inspirert av nedslitt buss fra loppemarked i Oslo.

Slik så det ut utenfor Jernia på Røros torsdag

Is på taket førte til vannlekkasje i bygget i Bergmannsgata.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE