ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Slakter revisjonsrapport

– Revisjonsrapporten om drift av fritidsklubben i Holtålen er svært mangelfull og inneholder en rekke feil, mener leder for felles regnskapskontor for Røros, Holtålen og Os, Stein Erik Stubmo. Han hevder at styreleder og styret i fritidsklubben kan kreve dementi og erstatning for injurierende påstander som er satt fram i revisjonsrapporten. Foto: Privat

–Styreleder og styret i fritidsklubben i Holtålen kan kreve dementi fra revisor og erstatning for injurierende påstander, sier leder for felles regnskapskontor for Røros, Holtålen og Os, Stein Erik Stubmo.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 07.11.2017 kl 16:09

ANNONSE
Annonse

Han retter kraftig kritikk mot revisjonen etter rapport om drift av fritidsklubben i Holtålen.

– Rapporten er mangelfull og har feil på viktige punkter. Det er alvorlig at revisor og kontrollutvalgssekreteriatet offentliggjør uriktige påstander om alvorlige lovbrudd uten at de aktuelle personene har fått anledning til å imøtegå påstandene. Jeg trodde faktisk at vi hadde kommet lenger i det opplyste samfunnet som Norge tross alt er, skriver Stubmo i en e-post til kommunen og revisjonen.

Behandlet rapport på feil grunnlag

Torsdag behandlet Holtålen kommunestyre en revisjonsrapport fra Revisjon Fjell IKS om drift av fritidsklubben i kommunen. I rapporten ble det påpekt flere kritikkverdige forhold ved Holtålen kommunes økonomiske drift av fritidsklubben. Ifølge rapporten kommer det fram at inntekter fra fritidsklubben ble oppbevart utenom kommuneregnskapet og dermed ikke var bokført. Videre har det vært en sammenblanding mellom bruk av bankkontoen til fritidsklubben og kommunal drift når det gjelder fritidsklubben og kinoen, heter det blant annet i rapporten.

– Ettersom rådmannen ikke har fått anledning til å uttale seg, ble rapporten behandlet på feil grunnlag i kommunestyremøtet, sier Stein Erik Stubmo til Nea Radio.

På ville veier

– Revisjonen og kontrollsekreteriatet er på ville veier, skriver Stubmo, som mener revisjon og kontrollutvalget burde innhentet kommentarer fra administrasjonen i Holtålen før rapporten ble ferdigstilt for å unngå feil.

– Revisor ser helt bort fra at Foreningen Ungdommens Husstyre i Holtålen er en lovlig organisasjon med eget styre, som dermed er et selvstendig rettssubjekt. Det som hører under styret i foreningen er utenfor revisors og kontrollutvalgets myndighetsområde. Revisor skiller imidlertid ikke i rapporten mellom det som er knyttet til ansvaret styret i foreningen har og det som gjelder kommunens administrasjon. Rapporten blir dermed en samrøre av forhold som styret i foreningen er ansvarlig for og forhold som administrasjonen er ansvarlig for. Når revisor i rapporten inntar opplysninger knyttet til interne forhold i foreningen er det også et åpent spørsmål om ikke revisor på denne måten utleverer opplysninger omfattet av taushetsplikt, mener Stubmo.

– Ukritisk fra revisor

Han skriver videre at revisor helt ukritisk legger til grunn at midlene tilhører kommunen.

– At etableringen av foreningen ikke har vært politisk godkjent har ingen betydning. Hvem som helst kan etablere en forening. Når foreningen først er etablert er det foreningens styre som har det juridiske ansvaret for at foreningen overholder lover og forskrifter på ulike områder. At Foreningen Ungdommens Husstyre i Holtålen er et selvstendig rettssubjekt innebærer f.eks. at det midlene som står på kontoene til foreningen er foreningen sine midler, ikke kommunens midler. Og dermed er det heller ikke noen automatikk i at kommunen har en rett på disse midlene. Det kan selvfølgelig være forhold bak disse midlene som tilsier at foreningen har en tilbakebetalingsplikt til kommunen på hele eller deler. Men her er det i så fall kommunen som har bevisbyrden for et krav, skriver han.

Feil på flere punkter

Rapporten er mangelfull og til dels direkte feil på vesentlige punkter, skriver Stubmo videre.

Saken fortsetter etter intervjuet

– Foreninger har i utgangspunktet ikke regnskapsplikt. Det er to unntak, hvor også foreninger har lovbestemt regnskapsplikt. For det første gjelder dette økonomiske foreninger som har en omsetning over 2 mill pr år. For det andre gjelder dette foreninger som har eiendeler over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte over 20. Foreningen Ungdommens Husstyre oppfyller ingen av disse kravene og har derfor ikke regnskapsplikt for sin virksomhet.

–Fritidsklubben er ikke regnskapspliktig

– Det er to kriterier som kan utløse at bokføringsloven med forskrifter gjelder for en forening. For det første at foreningen er regnskapspliktig. Det er ikke tilfellet her. For det andre at foreningen har plikt til å levere skattemelding. Merverdiavgiftsplikt vil f.eks. utløse dette. Slik det fremgår av rapporten fra revisor har foreningen hatt avgiftspliktig omsetning på ca kr 24.000 begge de kontrollerte årene. Grensen for registreringsplikt i merverdiavgiftsmanntallet er kr 50.000 pr år for ordinær virksomhet og kr 140.000 pr år for ideell virksomhet. Det er neppe tvilsomt at det for foreningen vil være beløpsgrensen på kr 140.000 som gjelder. Foreningen har dermed ingen registreringsplikt etter merverdiavgifsloven. Og noen avgiftsunndragelser fra foreningens side foreligger dermed heller ikke. Og følgelig omfattes foreningen heller ikke av bokføringsloven med forskrifter, heter det i e-posten til administrasjonen og revisjonen, heter det i e-posten.

–Revisor bommer totalt

– Når revisor i rapporten påpeker brudd på bokføringslov med forskrifter og avgiftsunndragelser knyttet til foreningens drift så bommer derfor revisor totalt. Det er svært beklagelig at revisor på denne måten uriktig henger ut styreleder i fritidsklubben og resten av styret i foreningen og rådmannen for brudd på sentrale bestemmelser knyttet til regnskaps- og bokføringslovgivningen.

– Revisor og kontrollutvalgssekreteriatet har dessverre her satt seg i en situasjon der f.eks. styreleder og de andre medlemmene i styret i fritidsklubben kan ha reell rettslig interesse i å kreve dementi, eventuelt erstatning for injurierende påstander. Det er i et personvernperspektiv alvorlig at revisor og kontrollutvalgssekreteriatet offentliggjør uriktige påstander om alvorlige lovbrudd uten at de aktuelle personene har fått anledning til å imøtegå påstandene. Jeg trodde faktisk at vi hadde kommet lenger i det opplyste samfunnet som Norge tross alt er, skriver Stein Erik Stubmo.

Vil ikke intervjues.

Revisjonssjef Svein Magne Evavold ved Revisjon Fjell IKS ønsker ikke å stille til intervju i Nea Radio. Han viser til e-post sendt rådmannen i Holtålen.

I e-posten skriver Evavold at den formelle begrunnelsen for at kontrollrapporten ikke ble sendt til rådmannen for uttalelse var at dette ikke var en forvaltningsrevisjon, som gir rådmannen rett til å gi uttrykk for sitt syn.

– En fordel om rådmannen fikk uttale seg

Videre skriver Evavold: – Vi kan være enige i at det ville vært en fordel om rådmannen hadde fått anledning til å uttale seg i saken, og at vi ikke bare forholdt oss til enhetsleder. Faktagrunnlaget som rapporten bygger på foreligger skriftlig fra enhetsleder. Generelt vil det være en styrke for revisjonens rapportering at rådmannens kommentarer foreligger.

Vi beklager at det i rapporten er gitt uttrykk for at foreningens manglende dokumentasjon og regnskapsføring er i strid med bokføringsloven og bokføringsforskriften.

–Endrer ikke konklusjonen

På den annen side kan det ikke være slik at deler av kommunens virksomhet administrativt kan skilles ut til en annen organisasjon og dermed fritas all form for dokumentasjon.

Det som er påpekt i forhold til vår rapport endrer ikke vår konklusjon og de anbefalingene vi har gitt til kommunen.

Vi har avdekket at kommunale midler har inngått i en privat forening. Vi mener at det er viktig at kommunen har ryddighet i organiseringen av økonomiske forhold. Dette er vesentlig bl.a. for å sikre at det ikke kan reises tvil om uregelmessigheter eller at ansatte settes i en vanskelig situasjon.

Skulle hatt bedre dialog

Rådmann Marius Jermstad i Holtålen sier det hadde vært en fordel med en bedre dialog før revisjonsrapporten:

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter Vis flere

Til sykehus med luftambulanse etter arbeidsulykke i Ålen

Til sykehus med luftambulanse etter arbeidsulykke i Ålen

En mann skal være alvorlig skadet etter å ha kommet under en traktor i Ålen.

Brann i trafo på Røros

Brann i trafo på Røros

Brannvesenet har nå kontroll etter at det begynte å brenne i en trafo på Røros.

– Dette er dramatisk

– Dette er dramatisk

Brannmannskap fra Fjellregionen og Stjørdal bidrar i slukningsarbeidet i Sverige. – Et lynnedslag er alt som skal til før vi kan risikere lignende her, sier beredskapsleder Bjørn Ivar Sevatdal

Populær mursteinjakt på Øverhagaen

Populær mursteinjakt på Øverhagaen

Mandag ble det satt ut fem trimposter i nærområdet ved sykehjemmet på Øverhagaen. Postene er allerede blitt godt besøkt.

Skogbranner i Sverige fører til røyklukt i Trøndelag

Skogbranner i Sverige fører til røyklukt i Trøndelag

Brannmannskaper fra Røros og Stjørdal bistår i slukningsarbeidet.

Starter søk i Glomma etter funn av fiskeutstyr

Starter søk i Glomma etter funn av fiskeutstyr

Det er funnet ei fiskestang og fiskeutstyr ved Vikabrua på Glåmos.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE