Rørosbudsjettet

SVs endringsforslag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.11.2017 kl 20:38

Nea Radio
Nea Radio
Se bildet større

Røros SV FOTO: Per Magne Moan

SVs hovedfokus er på barn, unge og barnefamilier i denne budsjettrunden.

Store deler av budsjettet har SVs preg, til tross av at alle gode ønsker selvfølgelig ikke kan oppfylles. SV ønsker å vise respekt til de i administrasjonen og virksomhetene som på faglig grunnlag har forsøkt å etterkomme våre føringer lagt gjennom året innenfor strenge økonomiske rammer. Derfor ønsker vi ikke å røre den fornuftige avsetningen til fond på 6,5 millioner kroner, som er 2 % av frie midler. Hvorfor havnet kommunen på Robeklista? Jo fordi fristelsene til å bruke midlene ble for store.

Men det er én klar føring som fortsatt ikke er i mål, og det er innen barnehagesektoren. Der sier SV i fra med å komme med følgende fire forslag:

«Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag innen 1.2.18 til tiltak for å øke kapasiteten i barnehagetilbudet slik at man unngår ventelister i 2018.»

Kommentar: Vi kan ikke si «flytt hit» til et ungt par med barn, og i neste setning si «men barnehageplass får du dessverre ikke.»

«Ny sentrumsbarnehage ferdigstilles i løpet av 2019.»

Kommentar: Den nærmest varslede katastrofen ved Kvitsanda barnehage bare understreker alvoret, her er det ingen tid å miste.

Og i forlengelsen av dette har vi ytterligere to verbalforslag:

«Ut i fra prognoser angående barnetall, ser det ut til at en del barnefamilier flytter ut av kommunen i perioden rett før barnets skolestart. Kommunestyret ønsker kunnskap om årsaken til dette innen 1.5.18.»

Og:

«I løpet av 2018 skal det lages en plan for hvordan man kan markedsføre Røros som bokommune i et tilflyttingsperspektiv».

Kommentar: Dette siste er en gjentagelse fra i fjor, da det ennå ikke er gjennomført.

Alle disse forslagene peker på den virkelig store utfordringen kommunen har:

Den demografiske utviklingen: Vi mangler tilflytting av unge barnefamilier, barnetallet synker, og vi får et økende antall eldre. Vi løser ikke dette kun med bedre eldreomsorg, vi må få flere unge voksne med barn hit for å få en bærekraftig kommuneøkonomi.

Klima- og miljøarbeid har ikke vært høyt prioritert i Røros Kommune, det smerter SV. Men vi er ytterst glade for at en ny og forhåpentligvis ambisiøs Klima- og energiplan kommer tidlig i 2018. Da vil vi sette fullt trykk på en tiltaksdel der. I denne omgang nøyer vi oss med følgende to forslag:

«Det bevilges 2 millioner i investeringsbudsjettet til ladestasjoner for el-bil, dette lånefinansieres. Det forutsettes at rådmannen i tillegg søker på midler til samme formål der det er mulig. Prosjektet samkjøres med Røros Parkering.»

Kommentar: El-biler kommer for fullt i Norge. Da må Røros kommune også vise at fastboende og besøkende er velkomne til kommunen ved å tilby ladestasjoner.

«Klima- og Energiplanen legges fram i 2018. Ved revidering av budsjettet, skal det settes fokus på mulighetsrommet til å gjennomføre tiltak fra denne planen i løpet av 2018.»

Kommentar: 2018 & 2019 må bli de årene Røros Kommune tar Klima- & miljøutfordringene på alvor.

«Kommunestyret øker tilskuddet fra konsesjonsfondet til Destinasjon Røros med 200.000,- til drift av Turistkontoret.»

Kommunen betaler i dag ikke nok inn til Destinasjon Røros ang drift av Turistkontoret. Økningen tas fra fond, og berører derved ikke andre deler av driftsbudsjettet.

Siste nytt i Nyheter

Snart kan du kjøpe kjøpe en andel i RørosBanken
  • Nyheter

Styret i RørosBanken har vedtatt forslag om etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon.

USS med folkespleis i ulvesaken
  • Nyheter

Landsstyret i USS (Utmarkskommunenes sammenslutning) åpner for økonomisk støtte til rettssakene om ulv. WWF (Verdens naturfond) har tatt ut søksmål mot Staten for å stanse lisensfelling av ulv, og USS blir nå partshjelper for staten.

Nytt pukkverk på Lia i Trondheim
  • Nyheter

Franzefoss bygger nytt pukkverk på Lia i Trondheim. Det nye anlegget er dimensjonert til å ha en inngående kapasitet på 500 tonn i timen, en dobling sammenliknet med det gamle verket.

 
Norge nå i Trøndelag
  • Kultur

Denne uka er "Norge nå" i Trøndelag og sender direkte på NRK1 fra Levanger, Selbu, Røros og Hessdalen. I kveld går programmet fra Nea Radio i Selbu.

Dale: – Fint avbrekk fra bondeaksjoner

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker Rørosmartnan for første gang i år.

Besøker kommunene i Trøndelag
  • Nyheter

Fylkesmannen Frank Jenssen starter denne uka en omfattende reiserunde til kommunene i fylket. Målet er å bli bedre kjent med kommunene i hele Trøndelag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE