Kritiserer Holtålen kommunes drift av fritidsklubben

Regnskapsrevisjonen påpeker flere kritikkverdige forhold av Holtålen kommunes drift av fritidsklubben. Ordfører Jan Håvard Refsethås og resten av kommunestyret skal diskutere saken torsdag, og kontrollutvalget innstiller på at rådmannen sørger for at revisors anbefalinger i rapporten følges opp innen 1. mai neste år. FOTO: Nils Kåre Nesvold

Revisjon Fjell IKS påpeker flere svært kritikkverdige forhold rundt driften av fritidsklubben i Holtålen. – Det har vært en uakseptabel sammenblanding og bruk av bankkontoen til fritidsklubben, kommunal virksomhet og privat virksomhet, skriver revisjonen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.10.2017 kl 22:54

Nea Radio
Nea Radio

Revisor oversendte et notat til kontrollutvalget i Holtålen kommune i forbindelse regnskapsrevisjon for 2016 hvor de fant at inntekter fra fritidsklubben ble oppbevart utenom kommuneregnskapet og dermed ikke var bokført. Revisor ba kontrollutvalget ta stilling til om regnskapet for 2016 og tidligere år burde kontrolleres nærmere.

Behandler saken torsdag

Holtålen kommunestyre behandler saken torsdag. I innstillingen fra kontrollutvalgets pekes det på flere forhold som må følges opp, og rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. mai 2018

Flere kritikkverdige forhold

Revisjon Fjell IKS har utarbeidet kontrollrapporten. Revisjonen påpeker flere forhold som er svært kritikkverdige. Her er konklusjonen i sin helhet:

2013 var bankens krav til eget organisasjonsnummer, og at de måtte være organisert slik for å kunne søke på noen tilskudd. Revisjonen har kontrollert om dette stemmer, og vår konklusjon er at det ikke stilles krav til slik organisering for de tilskudd som fritidsklubben har mottatt. Vi har heller ikke funnet noen politisk beslutning bak valg av organisasjonsform, noe som tyder på at administrasjonen selv har besluttet dette og registrert foreningen Ungdommens husstyre i Holtålen med kulturkonsulenten som styreleder og daglig leder. Vår konklusjon er at organisasjonsformen ikke er politisk forankret og ikke kan betraktes som legitim organisering av kommunens drift.

I foreningen har det ikke vært noen form for regnskapsføring i 2015 og 2016 og dokumentasjonen på ut – og innbetalinger har vært svært mangelfull. Dessuten er det en kontantkasse som det ikke er ført kassebok for. Dette er i strid med bokføringsloven og bokføringsforskriften. Vår konklusjon er at dette må følges opp snarest, noe som enhetsleder for kultur og næring også er enig i.

Det har vært en sammenblanding mellom bruk av fritidsklubbens bankkonto og kommunal drift når det gjelder drift av fritidsklubben og kinoen. Omsetningen er kun dokumentert med bankkvitteringer for innbetalinger. Bankterminalen IZettle var i februar 2016 utlånt til en privat bedrift til bruk under Rørosmartnan. Det er Holtålen kommune som har betalt denne terminalen og den er kun til bruk i kommunal virksomhet.

Fritidsklubbens penger har blitt brukt som veksel til arrangementene UKM og Kjempehelg i Hovet, og som «gjennomgangskonto» for å betale honorar i forbindelse med arrangement av fest. Det foreligger ingen tilfredsstillende dokumentasjon på kontantinnbetalingen kr 90 400 og videre utbetaling av samme beløp i regnskapsmateriale i har mottatt. Vi anser dette som svært mangelfullt og kritikkverdig.

Vår konklusjon er at det har vært en uakseptabel sammenblanding og bruk av bankkontoen til fritidsklubben, kommunal virksomhet og privat virksomhet.

Revisjon har merket seg at det er rapporteringskrav på bruk av mottatte tilskudd. Det har ikke vært mulig å finne utgifter knyttet til tilskuddene på kontoutskriftene. Da gjenstår det fire alternativer:

 • Utgiftene er ført i kommunens regnskap og rapportert
 • Utgiftene er betalt fra kontantkassen til fritidsklubben og rapportert
 • Prosjektene er ikke gjennomført
 • Prosjektene er gjennomført, men ikke rapportert .

Enhetsleder har opplyst at utgiftene er ført i kommunens regnskaper. Vi har ikke gjennomført nærmere kontroll for å bekrefte om dette stemmer. Vår konklusjon er at det er beklagelig at kommunen har påtatt seg utgiftene mens fritidsklubben har fått utbetalt alle tilskuddene til sin bankkonto.

Å arrangere kino utløser ordinær avgiftspliktig omsetning. Kontrollen avdekket at inntektene fra kiosksalg kino var innbetalt til fritidsklubben. Kino er en del av den kommunale virksomheten og alle utgifter og inntekter skulle vært medtatt i kommuneregnskapet og behandlet avgiftsmessig. Vår konklusjon er at dette er unndragelse av merverdiavgift og avgifts håndtering må følges opp umiddelbart.

Revisors anbefaling:
Denne kontrollrapporten viser at det har vært flere kritikkverdige forhold. Revisor har utarbeidet følgende anbefalinger som rådmannen bør følge opp:

 • Driften av fritidsklubben gjennom foreningen Ungdommens husstyre i Holtålen bør avvikles
 • Fritidsklubbens regnskap bør i sin helhet inngå i kommunens regnskap
 • Det bør etableres rutiner for behandling av kontanter
 • Avgiftsmessig behandling bør følges opp umiddelbart, og de ansatte gis nødvendig opplæring
 • Det bør gjennomføres en etisk refleksjon for ansatte som er berørt av forholdene som er nevnt i rapporten.

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollrapport fritidsklubben regnskapsårene 2015 og 2016 tas til etterretning.

Rådmannen sørger for at revisors anbefalinger i rapporten følges slik:

 • Driften av fritidsklubben gjennom foreningen Ungdommens husstyre i Holtålen avvikles.
 • Fritidsklubbens regnskap inntas i kommunens regnskap.
 • Det etableres rutiner for behandling av kontanter.
 • Avgiftsmessig behandling følges opp umiddelbart, og de ansatte gis nødvendig opplæring.
 • Det gjennomføres en etisk refleksjon for ansatte som er berørt av forholdene som er nevnt i rapporten.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. mai 2018

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Tydal stenger scooterløyper
 • Nyheter

Rekreasjons- og isfiskeløypene til Essand og Nesjøen i Tydal blir stengt lørdag og søndag.

Motorferdsel-støtte fra Selbu
 • Nyheter

Senterpartiets forslag om å endre forskriften for motorferdsel i utmark og islagt vassdrag får bred politisk støtte fra Selbu.

Fredag er påskas store bulkedag
 • PÅSKE

Fredag før påskeuka er den store utfartsdagen. I fjor ble det meldt inn 1300 bilskader på denne dagen.

 
Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
 • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
 • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE