NORSKOG ba i går Klima- og miljødepartementet departementet vurdere om skaden ulvebestanden påfører jaktretten gir grunnlag for lisensfelling."> USS med folkespleis i ulvesaken

USS med folkespleis i ulvesaken

NORSKOG ba i går Klima- og miljødepartementet departementet vurdere om skaden ulvebestanden påfører jaktretten gir grunnlag for lisensfelling.

Landsstyret i USS (Utmarkskommunenes sammenslutning) åpner for økonomisk støtte til rettssakene om ulv. WWF (Verdens naturfond) har tatt ut søksmål mot Staten for å stanse lisensfelling av ulv, og USS blir nå partshjelper for staten.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

USS med folkespleis i ulvesaken
USS inviterer til folkespleis for å finansiere den såkalte "ulvesaken" i Oslo tingrett. Ordfører Ole Morten Balstad i Selbu er landsstyremedlem i USS.

Faktaboks

USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner. I dag har USS 89 medlemskommuner fra 16 fylker, fra Hægebostad i sør, til Kvalsund i nord. Hovedoppgaven til USS er å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål.

USS bistår medlemskommunene i spørsmål om bruk og vern av utmarksområder, bærekraftig næringsutvikling, forvaltningsplaner, rovviltproblematikk, motorferdsel i utmark. USS er et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.

Lokalt selvstyre, natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling
Utmarkskommunenes Sammenslutning skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling.

Bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn
Utmarkskommunenes Sammenslutnings arbeid skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier.

USS samordner medlemskommunenes arbeid
Organisasjonen bistår kommunene i spørsmål om forvaltning av utmark, forvaltning av rovdyr, forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i saker om vern av land og vann. Også lokale myndigheters rolle i alt regelverk om arealdisponering, så som naturvernloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven m.v.

USS er videre et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og gjør det mulig for kommunene å opptre samlet overfor disse. (Kilde: USS)

- USS ønsker en forvaltning i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål og innenfor lovverket, sier landsstyremedlem Ole Morten Balstad, ordfører i Selbu.

Han bekrefter at landsstyret nå har besluttet å åpne for at deler av søksmålet finansieres ved folkeinnsamling, eller såkalt «crowdfunding».

- Rovvilt har i all tid vært et viktig saksområde for USS, og saken berører direkte flere av USS medlemskommuner. Ved å tre inn som partshjelper for staten tar ikke USS stilling for eller mot ulv, men USS syn er at ulvebestanden skal forvaltes i tråd med bestandsmålet og Stortingets vilje, og at vedtakene om lisensfelling derfor må iverksettes, sier Balstad.

Oslo tingrett i april

Hovedforhandling er berammet i Oslo tingrett i slutten av april 2018. WWFs begjæringer om midlertidig forføyning om stans av ulvejakten har allerede vært behandlet i to runder i Oslo tingrett. Regjeringen har nå besluttet at ytterligere tre ulv skal felles, og det kan ikke utelukkes at det kan komme flere søksmål.

- Det betyr at rettsprosessene om uttak av ulv kan bli tidkrevende og kostbare. USS arbeider for å fremme medlemskommunenes interesser i mange ulike utmarkssaker. For å unngå at arbeidet med ulvesaken går på bekostning av USS arbeid med andre saker, har derfor landsstyret besluttet at deler av søksmålet finansieres utenfor kontingenten, sier Balstad.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Kongens Fortjenstmedalje til Andreas Reitan
  • Nyheter

Det var en rørt ansvarlig redaktør i Nea Radio som ble overrasket av ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under bedriftens sommerfest på Norsk radio- og fjernsynsmuseum fredag kveld.

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

 
Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Flere bekymringsmeldinger om dyr
  • Nyheter

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Flere dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE