Leserinnlegg fra Hege Hopen Amundal (Naturviterne), Anne Haarstad (Delta), Katrine Arstad (Fagforbundet), Gunnar Olav Balstad (Utdanningsforbundet), Dortea Østbyhaug (Sykepleierforbundet), Arne Rokkones (NITO), Inger Bjørn (Ergoterapiforbundet), Bettina Vangen (Fysioterapiforbundet). Foto: Darius Bruncke"> Budsjettforslag bekymrer tillitsvalgte i Tydal

Budsjettforslag bekymrer tillitsvalgte i Tydal

Budsjettforslag bekymrer tillitsvalgte i Tydal

Leserinnlegg fra Hege Hopen Amundal (Naturviterne), Anne Haarstad (Delta), Katrine Arstad (Fagforbundet), Gunnar Olav Balstad (Utdanningsforbundet), Dortea Østbyhaug (Sykepleierforbundet), Arne Rokkones (NITO), Inger Bjørn (Ergoterapiforbundet), Bettina Vangen (Fysioterapiforbundet). Foto: Darius Bruncke FOTO: Daro

Leserinnlegg fra Hege Hopen Amundal (Naturviterne), Anne Haarstad (Delta), Katrine Arstad (Fagforbundet), Gunnar Olav Balstad (Utdanningsforbundet), Dortea Østbyhaug (Sykepleierforbundet), Arne Rokkones (NITO), Inger Bjørn (Ergoterapiforbundet), Bettina Vangen (Fysioterapiforbundet).

Formannskapets forslag til årsbudsjett og økonomiplan har som konsekvens at det skal spares lønnsmidler som kan tilsvare inntil 11 årsverk de neste to årene. Antallet ansatte som berøres av dette må forventes å bli høyere. Dette kan bety en nedbemanning tilsvarende 10 % av arbeidsstokken over to år. Til sammenlikning ville dette tilsvare omlag 1300 ansatte i Trondheim kommune.

Tillitsvalgte beklager at formannskapet har valgt en løsning som gjør det umulig å fortsette den gradvise nedbemanninga som har pågått de siste åra, bl.a. gjennom naturlig avgang. Omfanget nå tilsier at vi kan komme i en situasjon med overtallighet og fare for oppsigelser. Oppsigelser skal være saklig begrunnet og kan ikke begrunnes med dårlig kommuneøkonomi. Arbeidstakerorganisasjonene vil i slike tilfeller yte juridisk bistand til sine medlemmer.

Arbeidstakerorganisasjonene har merket seg at formannskapet går imot Rådmannens forslag om innføring av utvidet eiendomsskatt i Tydal i 2017. Vi merker oss samtidig at det åpnes for å vurdere bruk av dette inntektspotensialet i budsjettåret 2018. Vi ønsker at kommunestyret så tidlig som mulig i 2017 avklarer dette spørsmålet. Dette fordi det er viktig å få bekreftet eller avkreftet omfanget av nedbemanninga på et tidligst mulig tidspunkt, også for å unngå unødvendig uro og bekymring i organisasjonen.

Tillitsvalgte har som mål å beholde flest mulig arbeidsplasser i organisasjonen. Dette for i størst mulig grad å kunne opprettholde kvaliteten i det lovpålagte tjenestetilbudet. Tillitsvalgte vil sterkt argumentere for at kommunestyret før sitt endelige vedtak, får seg forelagt og diskuterer hvilke ikke-lovpålagte tjenester og ytelser som bør og kan fjernes. Dette vil være betydelige beløp som kan redde flere arbeidsplasser. Vi mener dette er en øvelse kommunestyret må ta for å ivareta sitt arbeidsgiveransvar.

Tydal kommune er den viktigste og største arbeidsgiveren i kommunen. Kommunen har mange deltidsstillinger, de fleste av dem kvinnelig ansatte. Ved en nedbemanning vil unge arbeidstakere med kortest ansiennitet måtte gå først. Mulighetene deres for å skaffe seg annet arbeid er små. Når en «hjørnesteinsbedrift» som Tydal kommune må foreta nedbemanning i den størrelsesorden det nå legges opp til, må det tas høyde for at det vil kunne forsterke nedgangen i folketallet. Tillitsvalgte er av den oppfatning at kommunestyret - både i egenskap av arbeidsgiver og som folkevalgt organ, må ha en strategi på hvordan overtallige medarbeidere og unge arbeidssøkere kan skaffe seg annet arbeid og bo i bygda. Ved nedbemanning eller nedleggelse av hjørnesteinsbedrifter i små kommuner, settes det ikke sjelden i gang prosesser og prosjekter for å skape nye arbeidsplasser. Tillitsvalgte mener det vil være helt naturlig at kommunestyret så snart som mulig innhenter erfaringer og søker råd fra andre med tanke på å starte et slikt omstillingsprosjekt.

Uttalelsen er oversendt kommunestyrets medlemmer på vegne av alle arbeidstaker-organisasjoner.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Oppturen fortsetter

Ny ildsjelsamling i Tydal samlet politikere, frivillige, privat næringsliv, administrasjon og grunneierlaget for å jobbe videre med prosjektet Opptur i Tydal kommune.

Nå starter utbyggingen av Rørosmeieriet
  • Nyheter

Men først skal mye rives.

Hvem har ripet opp bilen til Anne-Mari?
  • Nyheter

Påført skader for flere tusen kroner.

 
TV-aksjonen til Unicef

«Hvert barn er en mulighet» er navnet på årets TV-aksjon som skal gi barn i krigsrammede områder mulighet til skolegang.

Passasjertallene ved Røros lufthavn går rett til værs
  • Nyheter

I juli reiste 1556 passasjerer over Røros lufthavn, en økning på hele 40,3 prosent målt mot samme periode i 2016.

Sigrid har sagt opp
  • Nyheter

Sigrid Jansen har sagt opp sin stilling som daglig leder i Rørosregionen Næringshage.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse