Finansministeren vil ikke endre eiendomsskattegrunnlaget

Finansministeren vil ikke endre eiendomsskattegrunnlaget

 

Kraftskattesaken: Finansminister Siv Jensen (FrP) avviser å endre eiendomsskattegrunnlaget. Tydal kommune kan miste nærmere 7 millioner kroner! (Illustrasjonsfoto: Græslifoss kraftverk, Tydal)

Finansminister Siv Jensen avviser å endre kapitaliseringsrenta. - Begrunnelsen er uholdbar, sier LVK, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. - Det er LVKs syn at finansministerens svar er en klar bekreftelse på at kapitaliseringsrenten bør reduseres til 3 prosent med virkning for 2017, heter det i en kommentar fra LVK.

Finansministerens svar og LVKs kommentarer kan du lese her:

1. " Kommunenes inntektsøkning motsvares av et direkte provenytap for staten på om lag 58,3 pst. av beløpet (grunnrenteskattesatsen og skattesatsen for alminnelig inntekt). Det direkte provenytapet for staten anslås til mellom 75 mill.kroner og 300 mill.kroner, påløpt i 2017 og bokført i 2018. Ettersom staten også eier betydelige deler av norsk kraftproduksjon gjennom Statkraft, vil det samlede provenytapet for staten være noe høyere."

LVKs kommentar: Et gjennomgangstema i norsk politikk har vært statens sterke rolle i næringslivet. Det er bred politisk enighet om at staten ikke må blande sin regulatorrolle og sin eierrolle. Finansministeren har i sitt svar nettopp foretatt en slik rolleblanding, ved å fremheve hensynet til statens inntekter i egenskap av eier av Statkraft som et hensyn som taler mot å fastsette en korrekt formuesverdi av vannkraftanleggene. Det burde være selvsagt at statens rolle som skattelovgiver og skattekreditor er overordnet statens interesse som næringsaktør og skattyter.

2. " I gjeldende regelverk er det ikke gitt regler som knytter denne renten (diskonteringsrenten som benyttes i nåverdiberegningene i verdsettelsen av kraftanleggene) til eventuelle endringer i markedsrenter."

LVKs kommentar: Finansministerens svar er selvmotsigende. Innledningsvis i svaret til Stortinget er korrekt opplyst at "For vannkraftanlegg skal anleggenes formuesverdi legges til grunn ved eiendomsskatteutskrivingen." Sammen med beregning av fremtidige inntekter for vannnkraftanleggene er valg av diskonteringsrente avgjørende for å komme frem til korrekt formuesverdi (markedsverdi). Dersom valg av rente som benyttes i nåverdiberegningen helt frikobles fra enhver markedsrente, slik departementet nå har gjort, vil ikke lenger eiendomsskatt på kraftanlegg bygge på anleggenes formuesverdi. Det vil være i strid med loven. Da Stortinget i 2012 ba departementet for senere år vedta renten "i forbindelse med de ordinære budsjettprosessene" var det ikke en blankofullmakt til å sette renten, og dermed formuesverdien av kraftanleggene, etter eget forgodtbefinnende.

3. "Hvis en fastsetter kapitaliseringsrenten i henhold til regelverket fra 2010, vil det gi en kapitaliseringsrente på 2,1 pst."

LVKs kommentar: Finansministeren bekrefter LVKs påstand om at en rente på 4,5 pst, er altfor høy som uttrykk for en riktig formuesverdifastsettelse. Men verken beregning av formuesverdi eller valg av rentefot, er ren matematikk. Fastsettelsen beror også på skjønn og politiske vurderinger. LVK har bedt om at ny kapitaliseringsrente for beregning av vannkraftanleggenes verdi settes til 3 pst. Dette vil gi et nøkternt, forsvarlig og langsiktig anslag på den reelle formuesverdien.

4. "Ligningen for inntektsåret 2015 har vært til behandling hos Skatteetaten og ble ferdigstilt i slutten av oktober. Endringer i kapitaliseringsrenten med virkning for eiendomsskatteåret 2017 vil derfor medføre betydelige praktiske problemer både for Skatteetaten, kraftselskapene og delvis også kommunene."

LVKs kommentar: Departementet bekrefter at det ikke er formelle hindre fra å vedta ny rente med virkning for 2017. Etter LVKs syn overdriver departementet de "praktiske problemer." Det foreligger ikke annen innrettelse hos de nevnte aktørene enn at Skatteetaten i slutten av oktober sendte ut skattelistene, som feilaktig bygger på en kapitaliseringsrente på 4,5 pst. Det vil ikke by på "betydelige praktiske problemer" å skrive ut de samme listene med en annen rente. Frist for utskriving av eiendomsskatten er 1. mars 2017. I tillegg kommer at det er skattemyndighetene selv, som ved sin unnlatelse av å justere renten "i forbindelse med budsjettprosessen", slik Stortinget påla departementet, i tilfelle kommer i tidsnød.

Finansministerens svar til Stortinget kan leses her.

Siste nytt i Nyheter

Holtålen legekontor best i Sør-Trøndelag
  • Nyheter

Forbrukerrådet har kåret Holtålen legekontor til beste legekontor i Sør-Trøndelag. – Det betyr ikke at Holtålen legekontor er bedre enn andre, sier kommuneoverlegen. Se fullstendig oversikt her.

Ønsker NATO velkommen til Røros
  • Nyheter

Rådmann Bernt Tennstrand og hotelldirektør Terje Lysholm mener militærøvelsen neste høst vil gi næringslivet store muligheter. 35.000 NATO-soldater deltar i øvelsen.

90 bøssebærere klar i Røros
  • Nyheter

– Ta ut kontanter før søndagens TV-aksjon, oppfordrer leder for TV-aksjonen i Røros, Bjørn Salvesen.

 
Statnett ansetter geiter
  • Nyheter

Statnett skal finne ut om geiter kan brukes til å holde vegetasjonen nede under kraftledningene.

Pilegrimsrittet 2018 blir høstritt
  • Nyheter

Styret i Pilegrimsrittet har vedtatt at neste års sykkelritt mellom Stugudal og Selbu skal arrangeres lørdag 8. september. Dette er fire uker seinere enn tidligere år. Bakgrunnen er at en etter årets avlysning ønsker å flytte rittet bort fra fellesferien.

Gir 50.000 til skolegang i Gambia
  • Nyheter

Snart reiser Knut Brandstorp fra Røros til Gambia med nærmere 50.000 kroner gitt av folk i Røros-distriktet som skal brukes i kampen mot analfabetisme. I tillegg har han med seg en sang - «The Alfabet Song».

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse