Gankan gïele 7

Gankan gïele 7

 

I denne ukens Gankan gïele ser vi på flere viktige samiske saker. Vi har blant annet snakket med sametingspresident Vibeke Larsen om nordisk samekonvensjon.

INTERVJU: Vibeke Larsen om nordisk samekonvensjon. Foto: Sametinget 

 

I denne ukens Gankan gïele ser vi på flere viktige samiske saker. Vi har snakket med sametingspresident Vibeke Larsen om nordisk samekonvensjon. Vi har også snakket med Toini Bergstrøm, leder for Aajege, om deres nye visuelle profil. Den nye nettsiden kan dere besøke her.

Se bildet større

PROSJEKTLEDER: Ida Marie Bransfjell. Foto: Tråante 2017

Hver uke fram mot jubileumsuken Tråante 2017 skal vi presentere litt fra programmet. Denne uken har vi med et intervju med prosjektleder Ida Bransfjell, som senere vil ha et ukentlig innlegg med nyheter fra programmet. Intervjuet er fra GLR.

Forrige ukes konkurranse fortsetter, og du kan fortsatt vinne kjøttprodukter fra Røros Rein.

 

Dan våhkoen Gankan gïele saadtegisnie gellieh vihkeles aamhtesidie vuartasjibie. Mijjieh saemiedigkiepresideentine, Vibeke Larsen, noerhtelaanti saemiekonvensjovnen bïjre soptsestamme. Toini Bergstrøm, Aajegen åejvie, dej orre visuelle profijlen bïjre soptsesteminie, maam maehtede daesnie vuartasjidh.

Fïerhten våhkoen heevehtimmievåhkoen, Tråante 2017, programmem vuesiehtibie. Daan aejkien prosjektenåejviem goltelibie, Ida Marie Bransfjell. Goerehtimmie: GLR.

Evteben våhkoen gaahtjeminie jåerhkebe, jïh maahtah ennje dåeriedidh jïh bearkoeh Røros Rein:ste vïtnedh.

 

 

Siste nytt i Nyheter

Reviderte konsesjonslover for vannkraft
  • Nyheter

Fra årsskiftet får de 100 år gamle konsesjonslovene for vannkraft modernisert struktur og oppdatert språkdrakt.

Tolv, på en skala fra en til ti!

Ungdomsskoleelever i Selbu og Tydal fikk prøve seg på oppmerksomhetstrening og yoga.

Postens fem viktige juletips
  • Nyheter

16. desember er siste frist for å sende julepakker før jul. Desember er både den morsomste og travleste måneden for de som jobber i Posten.

 
Telia på Bringen
  • Nyheter

Torsdag ettermiddag kunne Telia slå på ny og oppgradert sender på Bringen. Hytteområdene i Selbu har virkelig fått årets julegave.

Statsskog finansierer utedo ved Fjellkirka på Røros
  • Nyheter

Gir av potten "Midtnorske Friluftstiltak".

Billigere nettleie i Holtålen og Midtre Gauldal
  • Nyheter

Salget av nettselskapet i Gauldal Energi medfører at innbyggerne i Holtålen- og Midtre Gauldal kommuner får en redusert nettleie fra 1. januar med nærmere kr.2.500,- pr. husstand.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE