Gankan gïele 7

Gankan gïele 7

 

I denne ukens Gankan gïele ser vi på flere viktige samiske saker. Vi har blant annet snakket med sametingspresident Vibeke Larsen om nordisk samekonvensjon.

INTERVJU: Vibeke Larsen om nordisk samekonvensjon. Foto: Sametinget 

 

I denne ukens Gankan gïele ser vi på flere viktige samiske saker. Vi har snakket med sametingspresident Vibeke Larsen om nordisk samekonvensjon. Vi har også snakket med Toini Bergstrøm, leder for Aajege, om deres nye visuelle profil. Den nye nettsiden kan dere besøke her.

Se bildet større

PROSJEKTLEDER: Ida Marie Bransfjell. Foto: Tråante 2017

Hver uke fram mot jubileumsuken Tråante 2017 skal vi presentere litt fra programmet. Denne uken har vi med et intervju med prosjektleder Ida Bransfjell, som senere vil ha et ukentlig innlegg med nyheter fra programmet. Intervjuet er fra GLR.

Forrige ukes konkurranse fortsetter, og du kan fortsatt vinne kjøttprodukter fra Røros Rein.

 

Dan våhkoen Gankan gïele saadtegisnie gellieh vihkeles aamhtesidie vuartasjibie. Mijjieh saemiedigkiepresideentine, Vibeke Larsen, noerhtelaanti saemiekonvensjovnen bïjre soptsestamme. Toini Bergstrøm, Aajegen åejvie, dej orre visuelle profijlen bïjre soptsesteminie, maam maehtede daesnie vuartasjidh.

Fïerhten våhkoen heevehtimmievåhkoen, Tråante 2017, programmem vuesiehtibie. Daan aejkien prosjektenåejviem goltelibie, Ida Marie Bransfjell. Goerehtimmie: GLR.

Evteben våhkoen gaahtjeminie jåerhkebe, jïh maahtah ennje dåeriedidh jïh bearkoeh Røros Rein:ste vïtnedh.

 

 

Siste nytt i Nyheter

Vinn RBK-billetter

- Følger du med Nea Radio i dag, kan du vinne eksklusive billetter til kampen, sier morgenvert Stian Elverum.

Geologiens Dag på Røros
  • Kultur

Tur til Funngruva - der det hele startet for snart 375 år siden.

Ekstremteater i Tydal

Cathrine Telle både gleder og gruer seg til jubileumsutgaven av Karolinerspelet i Tydal.

 
Oppturen fortsetter

Ny ildsjelsamling i Tydal samlet politikere, frivillige, privat næringsliv, administrasjon og grunneierlaget for å jobbe videre med prosjektet Opptur i Tydal kommune.

Nå starter utbyggingen av Rørosmeieriet
  • Nyheter

Men først skal mye rives.

Hvem har ripet opp bilen til Anne-Mari?
  • Nyheter

Påført skader for flere tusen kroner.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse