- Føler meg trygg på at avvikene fra UDI blir lukket

- Moan Gård har brukt ressursene på boerne for å gi et best mulig tilbud, og det har helt sikkert vært riktig. Men så må jobben gjøres med å systematisere og dokumentere arbeidet, sier ordfører Hans Vintervold om rapporten fra UDI som avdekker flere avvik. Foto: Nils Kåre Nesvold

Ordfører Hans Vintervold sier han tror avvikene som er påpekt i en tilsynsrapport fra UDI mot Moan gård blir godt ivaretatt og at avvikene nå blir lukket.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Ordfører Hans Vintervold sier han tror avvikene som er påpekt i en tilsynsrapport fra UDI mot Moan gård blir godt ivaretatt og at avvikene nå blir lukket.

Røros formannskap behandlet torsdag en tilsynsrapport mot Moan gård som er mottak for enslige mindreårige asylsøkere. UDI har kommet med 12 pålegg mot Moan gård etter tilsyn, og rapporten fra UDI inneholder kritikk på en rekke punkter.  

Høyres Mona Slettum stilte spørsmål til ordføreren om årsaken til at det er blitt så mange avvik, og hun lurte på hvilke tiltak som skal gjennomføres og er gjennomført innen fristens utløp.

- Mange av påleggene i rapporten handler om å få på plass rutiner knyttet til drifta, og avvikene blir lukket fortløpende fram mot fristen, svarte Hans Vintervold i formannskapsmøtet:

I formannskapet  kom det fram at påleggene mot mottaket ikke er alarmerende.

I kommunens opprinnelige tilbud loves det 13,8 årsverk. I revidert tilbud er mottaket redusert fra 29 til 28 plasser, og bemanningen er ifølge tilsynsrapporten 10,9 årsverk.

UDI mener at en reduksjon på én mottaksplass ikke gir grunnlag for å redusere med nærmere tre årsverk. UDI pålegger mottaket mottaket å sørge for at antall årsverk er i samsvar med antall årsverk som er lovet i tilbudet. Mottaket har ikke levert budsjett og årsplan og HMS-erklæring  for 2016 innen fristen. Rapport om branntilsyn er heller ikke sendt inn til UDI.

UDI mener også det er liten kontinuitet i gjennomføringen av arbeidsoppgavene som er pålagt. UDI har gitt en frist for å sørge for økt bemanning og legge fram en plan som sikrer at oppgavene blir ivaretatt på en god måte.

Ordfører Hans Vintervold svarte dette på spørsmålene fra Mona Slettum:

- Røros kommune og LHL - klinikkene har gjennomført sitt første driftsår med drift av mottaket ved Moan Gård.

Det har vært et spennende og lærerikt, men også krevende år. UDI har klare krav til driften og det har vært mye å sette seg inn i. Røros kommune er den eneste kommunale driftsoperatøren, som har en samarbeidsavtale der driften ivaretas av en annen aktør. Det har derfor tatt noe tid for både kommunen, LHL og UDI å gå opp veien for hvordan arbeidsfordelingen og rutinene rundt samarbeidet skal foregå. Påleggene fra UDI er klare signal på hva som skal være i fokus fremover. Det skal også sies, at mottaket ved Moan Gård i flere sammenhenger også har fått skryt for hvordan mottaket driftes og fungerer.

Årsakene til at  vi har fått påleggene, kan forklares med at det har vært første driftsår, og UDI har veldig mange krav som skal fylles.  Det er naturlig at det derfor vil komme frem noen områder mottaket må fokusere ekstra på. Tilsynet hjelper oss å sette fokus på disse områdene, og det setter mottaket pris på.

De fem første av de til sammen tolv påleggene tok man tak i umiddelbart etter tilsynet, og omhandler å få etablert rutiner og system. Dette har vi nå god kontroll på.

Røros kommune, LHL - klinikkene, samt ledelsen ved mottaket har sammen gjennomgått påleggene og avklart hvem som er ansvarlig for å følge opp disse. Disse skal rapporteres til UDI innen 31.1.17. Fristen det refereres til i tilsynsrapporten den 20.1, er en frist UDI har satt for mottaket til å lukke påleggene internt.

Det syv neste påleggene i rapporten handler også om å få på plass rutiner knyttet til driften og til flere av rundskrivene mottaket må forholde seg til. Disse vil bli lukket fortløpende fram mot fristen.

Røros kommune fikk i høst, signal fra UDI, om at kommunen måtte ta en tydeligere rolle som driftsoperatør. Dette ble gjort ved å omdisponere ressurser internt, til en koordinatorfunksjon mellom kommunen som driftsoperatør og Moan Gård.

Ved å gjøre dette grepet, har vi fått på plass samarbeidsrutiner og strukturer som blir viktige i samarbeidet fremover.

 

Siste nytt i Nyheter

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

 
Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

Dødsulykka i Snåsa påklages
  • Nyheter

Etter ønske fra de pårørende er statsadvokaten sin påtaleavgjørelse etter dødsulykka i Snåsa nå påklaget til riksadvokaten.

Nå skal all diabetesmat ut fra sykehjemmene på Røros

Da Anne Revergård undersøkte kunnskapen ansatte i kommunehelsetjenesten hadde om diabetes, fant hun store hull. Nå reiser hun rundt for å spre kunnskap, og denne uka holdt hun fagdager på Røros.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE