ANNONSE
Annonse

Notiser

Fengsel for grovt bedrageri

Publisert: 30.05.2018 kl 13:22

En kvinne i 40-årsalderen fra Levanger er dømt til 60 dagers fengsel for grovt bedrageri. Hun mottok stønad fra Nav i et helt år mens hun var i arbeid og fikk dermed urettmessig utbetalt mer enn 200.000 kroner, melder NRK.

Foreslår utvidede foreldelsesfrister

Publisert: 30.05.2018 kl 08:50

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å utvide foreldelsesfristen ved overgrep mot barn. Dette er ett av forslagene til endringer i straffeloven og andre lover som i dag sendes på høring.

I høringsnotatet foreslås å utvide foreldelsesfristene for overgrep mot barn og visse andre lovbrudd, ettersom kortere foreldelsesfrister i den nye straffeloven kan ha hatt uheldige konsekvenser. Ved slike lovbrudd kan det ofte være om tale om handlinger som fornærmede ikke ser seg i stand til å fortelle om før det har gått noe tid. De gjeldende foreldelsesfristene vil derfor kunne gjøre det vanskelig å avdekke slike handlinger før straffansvaret er foreldet.

– Den nye straffeloven er et resultat av et stort arbeid som har pågått over mange år, og overgangen til en ny lov har i hovedsak vært vellykket. Straffeloven er en av de viktigste lovene i en rettsstat, og den påvirker livet til mange mennesker, sier justis-, innvandrings- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

(Justis- og beredskapsdepartementet)

Strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au pairer

Publisert: 29.05.2018 kl 14:33

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at vertsfamilier som utnytter au pairen skal kunne ilegges varig karantene, slik at de ikke kan få au pair igjen. Forslaget ble sendt på høring tirsdag.

I dag kan det bare ilegges midlertidig karantene dersom en vertsfamilie grovt eller gjentatte ganger bryter vilkårene for au pair-ordningen, eller dersom noen i vertsfamilien har begått alvorlige handlinger mot au pairen. Lovforslaget, som nå sendes på høring, innebærer at det i de mest alvorlige tilfellene skal kunne ilegges varig karantene.

(Justis- og beredskapsdepartementet)

Vil fjerne nynorsk som eget fag

Publisert: 29.05.2018 kl 08:17

Fylkesordfører Tore O. Sandvik vil fjerne nynorsk som eget fag. Sandvik finner ingen argumenter for å kunne skrive nynorsk, og vil derfor legge sterkt press på eget parti for å integrere sidemål i norskfaget.
– Arbeiderpartiet bør være en del av 2018 og ikke 1907. Det er viktig at man går inn i sin tid og tilpasser sine krav, sier Sandvik til Adresseavisen.

Bedre lindrende behandling til personer med demens

Publisert: 28.05.2018 kl 14:48

Et nytt e-læringsprogram om palliasjon skal gjør sykepleiere og helsefagarbeidere bedre rustet til å gi at personer med demens et godt tilbud i livets sluttfase.

- Personer med uhelbredelig sykdom må møtes med respekt og varme. Det handler om å se og verdsette den enkeltes verdi og ønsker. Det kan være spesielle utfordringer med å pleie pasienter med demens. Det er dermed viktig at ansatte har kompetanse til å gi disse pasientene et trygt og godt tilbud, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Lindrende behandling (palliasjon) har primært vært rettet mot pasienter med kreft, men det er også behov for å øke kunnskapen på andre områder som demens. Demenssykdom kan utvikle seg annerledes enn andre sykdommer som fører til død, og det kan være ekstra krevende for helsepersonell og pårørende når den som rammes mister språket og hukommelsen.

- Det er også svært viktig for pårørende at personer med demens får tilpasset oppfølging, og at ansatte har god kompetanse på lindrende pleie og omsorg. Mange pårørende synes det er ekstra vanskelig når deres kjære ikke lenger husker ting, og sliter med å utrykke sine ønsker, sier Michaelsen.

Internasjonale eksperter kom med råd om lærerutdanningen

Publisert: 28.05.2018 kl 14:47

I dag la den internasjonale ekspertgruppen som skal vurdere implementeringen av de femårige grunnskolelærerutdanningene frem sine råd om videre utviklingen av lærermasterne.

Ekspertgruppen ønsker blant annet 30 dager mer praksis i den femårige masterutdanningen for grunnskolelærere.

– Rådgivingsgruppa sier rett ut at det vi nå gjør i Norge er unikt. En grunnskolelærerutdanning hvor forskning og forskningsbasert undervisning er så grunnleggende, er egentlig en verdensnyhet. Rådgivningsgruppa trekker også fram at denne grunnleggende ideen er tydelig på alle nivåer, og i alle de sentrale dokumentene som setter rammen for den nye utdanningen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Vil redusere klimagassutslipp fra avskoging i Norge

Publisert: 28.05.2018 kl 14:46

Utslippene fra permanent avskoging i Norge er på om lag to millioner tonn, eller om lag 3,7 prosent av Norges totale CO2 utslipp, i året. Det kommer fram i en ny rapport utarbeidet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Det er Miljødirektoratet som har publisert sin rapport om avskoging i Norge, utarbeidet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, i dialog med flere berørte etater og aktører. Rapporten er en første gjennomgang av mulige tiltak og virkemidler for å redusere utslippene fra avskoging.

- Avskoging betyr økte klimagassutslipp. På bakgrunn av denne rapporten blir det viktig å finne fram til tiltak som kan redusere avskogingen i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Strindheimtunnelen var stengt

Publisert: 25.05.2018 kl 14:07

I formiddag var Strindheimtunellen stengt en kort periode, etter det politiet først meldte som en kollisjon mellom to kjøretøy. Det ble snart klart at det ikke var snakk om et sammenstøt men at et kjøretøy stanset i tunnelen på grunn av teknisk feil. Ingen personer ble skadet under hendelsen og tunnelen er nå åpnet igjen for trafikk.

Leter fortsatt etter savnet mann

Publisert: 25.05.2018 kl 14:06

I Levanger leter politiet fortsatt etter en savnet mann i 30-årene. Leitinga skjer i området Heståsdalen. Røde Kors, redningshunder og et SeaKing-helikopter er satt inn i leteaksjonen.

Telenorfeil i Selbu

Publisert: 25.05.2018 kl 14:05

En feil på mobilmasten ved Rønsbergsberget i Selbu har i denne uka ført til store problemer med Telenors mobilnett i Øverbygda. Etter det Nea Radio kjenner til er det ei ødelagt vifte som er årsak til problemet. Feilen vil neppe bli utbedret før i løpet av neste uke.

Fortsatt svekket kjøpekraft

Publisert: 25.05.2018 kl 12:41

De fleste norske pensjonister må også i 2018 belage seg på å få mindre å rutte med enn de hadde i fjor. Men sosialministeren lover bedring neste år, skriver Fri Fagbevegelse.
Årets trygdeoppgjør ble lagt fram torsdag. Der kommer det fram at grunnbeløpet i folketrygden økes med 3,47 prosent fra 1. mai.
– Det gir en nedgang i snitt på 0,2 prosent. Det er fjerde år dette skjer, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.
Det åpenbare er dermed at de fleste pensjonistene får dårligere økonomi.
– Vi blir møtt med at det har vært noen gode og noen dårlige år. Men de som har vært pensjonister de siste fire årene, har nå altså fire dårlige år som grunnlag til å starte sin regulering av pensjon fremover, understreker Davidsen.

(Fri Fagbevegelse/NTB)

Faser ut engangsplast

Publisert: 25.05.2018 kl 08:22

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast. Vedtaket ble gjort etter en interpellasjon fra Venstre i kommunestyret i går kveld. Forslaget fra Venstre om å få en utredning fra rådmannen om mulige tiltak for å møte den økende plastproblematikken falt, mens MDGs forslag om å starte en gradvis utfasing fikk flertall.

Matnasjonen Norge

Publisert: 25.05.2018 kl 05:45

Matnasjonen Norge er nå etablert som en politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. De tre matministrene – landbruks- og matministeren, eldre og folkehelseministeren og fiskeriministeren har tatt særskilt eierskap til saken. Det er gir matnasjonen Norge en tydelig og god forankring.

Christoffer Laugen får fast plass i Røros kommunestyre

Publisert: 24.05.2018 kl 22:14

Christoffer Laugen kommer inn som fast representant for Høyre i Røros kommunestyre. Dette skjer etter at Mona Waldahl Slettum fikk innvilget sin søknad om fritak fra sine politiske verv i kommunen.

Laugen er til daglig hotellsjef ved Bergstadens hotell. Han blir også tredje vararepresentant i formannskapet, og erstatter Kari Reiten i komiteen for helse og omsorg.

Videre går Kari Reiten inn i formannskapet for Høyre, mens Guri Heggem ble valgt som varamedlem for Regionråd i Trøndelag sør. Mona Waldahl Slettum var selv ikke til stede i kommunestyret torsdag.

Påbud om alkolås i busser og minibusser fra 2019

Publisert: 24.05.2018 kl 10:40

– Bussjåfører har et spesielt ansvar for å ivareta sikkerheten til sine passasjerer og omgivelser. Derfor øker vi tryggheten til passasjerer og trafikanter ved å innføre et påbud om bruk av alkolås i kjøretøy som brukes i transport mot vederlag, i første omgang i busser og minibusser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Endringer i regelverket om foreldrepenger

Publisert: 24.05.2018 kl 10:39

Barne- og likestillingsdepartementet utkast til endringer i regelverket om foreldrepenger på høring. Departementet foreslår å utvide mødre- og fedrekvoten til 19 uker ved 80 prosent uttak.

I Jeløyaplattformen går regjeringen inn for å dele foreldrepermisjonen i tre like deler. 10. april fremmet regjeringen en lovproposisjon for Stortinget med utvidelse av kvotene fra 10 til 15 uker.

Det forslaget gir lik tredeling ved 100 prosent uttak, med 15 ukers kvoter og 16 uker til fri fordeling. Regjeringen ønsker å gjennomføre en lik tredeling også for 80 prosent uttak, og foreslår 19 ukers kvoter og 18 uker til fri fordeling.

I tillegg foreslår departementet å bytte ut begrepene mødrekvoten og fedrekvoten med nyere og mer moderne begreper. I høringsnotatet er "mors del" og "fars del" lagt inn som erstatning for "mødrekvoten" og "fedrekvoten", men departementet har ikke konkludert med hva kvotebegrepet skal erstattes med. Departementet ber om høringsinnspill som reflekterer et moderne mangfold av familier og parkonstellasjoner.

Bønder vil omregulere

Publisert: 22.05.2018 kl 00:46

Dersom politikerne åpner for travbane på Leistad i Malvik vil 11 gårdbrukere søke omregulering av sine arealer til næringsformål, melder Bladet. Bøndene har et sterkt ønske om å fortsette som gårdbrukere og produsere mat i kjerneområdet for landbruk. Men dersom politikerne tvinger gjennom et vedtak der et gårdsbruk omreguleres til travbane, vil de øvrige gårdbrukerne ha samme behandling. Nå varsler de at med et positivt vedtak for travbane vil de søke om å få omregulert sine 2.500 dekar dyrka jord.

Kowalczyk reagerer

Publisert: 22.05.2018 kl 00:43

Justyna Kowalczyk som neste sesong blir assistenttrener på det polske skilandslaget reagerer sterkt på utviklinga i langrennssporten. Av 30 individuelle verdenscupkonkurranser skal 12 gås i klassisk stil. I Tour de Ski går bare to av sju konkurranser i klassisk stil.
Det er denne fordelinga Kowalczyk nå reagerer på.
– En farse, som jeg heldigvis ikke trenger å delta i lenger, skriver hun, i følge Adressa.

Hvordan stanse ødeleggelsen av verdens natur?

Publisert: 22.05.2018 kl 00:36

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen inviterer til diskusjon om Naturpanelets siste rapport. Den viser at intensivt jordbruk og skogbruk, spredning av byområder og utbygging av infrastruktur ødelegger verdens natur i raskt tempo.
Departementet markerer i dag 25-årsjubileet til Konvensjonen om biologisk mangfold med å presentere nye resultater fra Naturpanelet på FNs dag for naturmangfold.

Bråtebrenning ute av kontroll i Klæbu og i Meråker

Publisert: 22.05.2018 kl 00:35

Nødetatene rykket ut til en skogbrann i Klæbu mandag. Et område på 200 ganger 200 meter ble berørt, og årsaken til brannen var bråtebrenning som kom ut av kontroll, opplyser politiet.

Søndag rykket brannvesenet ut til en brann i Meråker. I Voldnesvegen sør for Meråker sentrum ble omkring to mål med lyng og gras svidd av, skriver Trønder-Avisa. Politiet oppretter sak etter hendelsen.

Nossum blir landslagstrener

Publisert: 15.05.2018 kl 10:20

Eirik Myhr Nossum (32) fra Inderøy tar over som landslagstrener i langrenn, melder NTB. Den tidligere Northug-treneren har vært assistent under Tor Arne Hetland de to siste sesongene.

Én ny språkkommune i Trøndelag

Publisert: 15.05.2018 kl 10:19

Norge har fått 17 nye språkkommuner. En av disse befinner seg i Trøndelag, og det er Leka. Dette er tredje pulje i språkkommunesatsinga.
Kommuner som deltar i den nasjonale satsinga får økonomisk støtte for å heve kompetansen innenfor språk, lesing og skriving. Det arrangeres nasjonale samlinger hvor lokale ressurslærerer og kommuner deltar. Selve utviklingsarbeidet skjer lokalt på den enkelte skole og barnehage. De fleste benytter den nettbaserte kompetanseutviklingspakken "Språkløyper" i det lokale utviklingsarbeidet.
(Fylkesmannen i Trøndelag)

Grønt lys for dugnadsbasert søppelrydding langs veiene

Publisert: 14.05.2018 kl 12:56

- Det er gledelig at dugnadsånden lever og at privatpersoner melder seg frivillig til å samle inn søppel langs veiene våre. De skal bli møtt med en stor takk – ikke med byråkrati og unødvendig regelverk slik enkelte har opplevd. Jeg gir nå Vegdirektoratet i oppdrag å forenkle regelverket slik at dugnadsgjenger enkelt kan rydde langs veiene våre. For å støtte opp om dugnadsinnsatsen ønsker jeg at det etableres en norsk versjon av USAs «Adopt a highway», sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vil hindre boligspekulasjon

Publisert: 14.05.2018 kl 12:54

Regjeringen ønsker at normal korttidsutleie av boliger skal fortsette som før, men foreslår nå å stramme inn regler som gjelder for korttidsutleie, for eksempel gjennom Airbnb.

– Vi er opptatt av å bidra til trygge bomiljøer og å hindre at profesjonelle aktører driver "leilighetshoteller" i boligsameier, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Hoppet i sjøen for å unngå kontroll

Publisert: 13.05.2018 kl 14:53

Under kontroll av en fritidsbåt i Stjørdal sent lørdag kveld, hoppet føreren av båten i sjøen da han skjønte at han skulle kontrolleres av politiet.

Mannen måtte hentes opp av sjøen, og ble sjekket av helsepersonell etterpå.

Da politiet skulle anholde ham, satte han seg kraftig til motverge, og slo og sparket. Føreren av båten ble dermed anmeldt for promillekjøring og for vold mot offentlig tjenestemann.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.