ANNONSE
Annonse

Notiser

Advarer mot vanskelige kjøreforhold

Publisert: 19.03.2018 kl 08:31

Vegtrafikksentralen oppfordrer alle trafikanter om å beregne god tid mandag morgen. – Entreprenørene jobber på spreng for å holde veiene i farbar stand. Mange steder kan det være overvann og det jobbes med å lede vann fra veibanen og ut i grøftene flere steder, sier Ingvild Stabell Bredland ved Vegtrafikksentralen Midt-Norge til Adresseavisa.

Dødsulykka i Snåsa påklages

Publisert: 16.03.2018 kl 16:11

Etter ønske fra pårørende er statsadvokatene sine påtaleavgjørelser etter dødsulykka i Snåsa påklaget til riksadvokaten. Pårørende mener at det er flere forhold som riksadvokaten bør inn å vurdere. Bistandsadvokat Asle Alsethaug ønsker ikke å gå nærmere inn på de aktuelle forholdene.

Stor vekst i jordmødre og helsesøstre i kommunene

Publisert: 15.03.2018 kl 21:14

Nye tall fra SSB viser en vekst på 134 helsesøstre og 46 jordmødre på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten fra 2016-2017. Det er en kraftig økning i årsverk for disse yrkesgruppene.
- Regjeringen har gjennom flere år satset på å bygge opp et godt lavterkskeltilbud til barn, unge og familier i kommunene. Nå ser vi tydelig at regjeringens politikk fungerer. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er spydspisser i det forebyggende arbeidet og innen psykisk helse, og har ansvaret for å følge opp kvinner og familier i barselperioden. Det er derfor svært gledelig at vi ser en så stor vekst i jordmødre og helsesøstre, sier helseminister Bent Høie. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Medhold i sak knyttet til regulering av mobilmarkedet

Publisert: 14.03.2018 kl 14:23

Oslo tingrett har gitt staten medhold i sak anlagt av Telenor om gyldigheten av tilbakebetalingsvedtak i mobilmarkedet.
Domstolen ga staten medhold i at Samferdselsdepartementets vedtak om tilbakebetaling er gyldig, og at vedtaket bygger på riktig jus og faktum. I vedtaket ble Telenor pålagt å tilbakebetale overprisen til TDC for perioden 2010-2012 som følge av at selskapet hadde diskriminert mellom eksterne kjøpere av tilgang i mobilmarkedet (tidligere Marked 15).

Dom i saken ble avsagt 7. mars 2018.

Tingrettsdommen er ikke rettskraftig, og Telenor kan anke til lagmannsretten. (Samferdselsdepartementet)

Skogbrukstjenester

Publisert: 14.03.2018 kl 14:12

Statskog inviterer til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester. Selskapet er landets største skogeier med totalt 4,6 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet. Nå lyser Statskog ut konkurranse om skogoppdrag i perioden 2019-2022. Avtalen har en samlet ramme på 1,1 millioner m³ tømmer med et årlig avvirkningsnivå på 275.000 m³.
(Landbruks- og matdepartementet)

Styret i Tydal Arbeiderparti

Publisert: 14.03.2018 kl 11:28

STYRET I TYDAL ARBEIDERPARTI 2018:

Leder Henning Braaten
Nestleder Edel Kleiven
Kasserer Lars Græsli
Sekretær Magnar Aftret
Styremedlem Mette Vaarheim Aftret
Repr. Fra AUF Emilie Kleiven Græsli

Dagbøter vekket nær 53.000 norske bilister

Publisert: 14.03.2018 kl 08:16

1. mars innførte myndighetene straffegebyr i form av dagbøter for alle som ikke har lovpålagt forsikring for sitt kjøretøy. Ferske tall viser at antallet kjøretøy uten forsikring nå er redusert med nær 53.000 siden nyttår, nesten en halvering hittil i år. - Vi har hatt ekstremt stor pågang. Spesielt i perioden like før straffegebyrene trådte i kraft var det ekstra stor pågang fra eiere av uforsikrede kjøretøy, sier Espen Opedal, leder for Tryg Forsikring.

Oppretter egen miljøenhet

Publisert: 14.03.2018 kl 08:15

Politiet i Trøndelag skal opprette en egen miljøenhet som får ansvar for saker fra det som kalles ytre miljø - alle typer saker bortsett fra arbeidsmiljø. Enheten blir plassert i Steinkjer med politiadvokat Amund Sand som leder for et team bestående av én miljøkoordinator og to etterforskere, skriver Trønder-Avisa.

Slåssing i Selbu

Publisert: 14.03.2018 kl 08:14

Det var amper stemning på en fest i Selbu i natt, og politiet rykket ut. En person hadde blitt slått, men var ikke skadet. Vitner ble avhørt og forholdet blir anmeldt, skriver politiet på twitter.

Bekymret over manglende finansiering for palestinske flyktninger

Publisert: 12.03.2018 kl 09:05

- Det er avgjørende at FN har tilstrekkelige ressurser slik at palestinske flyktninger får skolegang og helsetilbud. At FNs medlemsland setter FN i stand til å utføre sine oppgaver er viktig, men i dette tilfellet er det også avgjørende for stabiliteten i Midtøsten. Det er samtidig viktig at giverne bistår UNRWA med å gjennomføre nødvendige og realistiske reformgrep for å sikre organisasjonens bærekraft over tid, sa utenriksminister Eriksen Søreide, da hun i dag møtte lederen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), Pierre Krähenbühl, i Oslo. (Utenriksdepartementet)

Laksetillatelser på auksjon

Publisert: 08.03.2018 kl 20:19

Regjeringen foreslår å tildele nye laksetillatelser gjennom en åpen auksjon.
- Vekst i lakseoppdrett kan gi arbeidsplasser langs hele kysten, og vil gi kommunene og fylkeskommunene gode inntekter, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).
Etter flere år med liten vekst, åpner regjeringen nå for mer produksjon i laksenæringen. I løpet av våren tar departementet sikte på at oppdretterne får mulighet til å by på nye laksetillatelser.
Regjeringen foreslår å selge de nye tillatelsene gjennom en åpen auksjon, hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder. Dette forslaget sendes nå på høring, og høringsfristen er 18. april 2018.
- Auksjonsformen legger til rette for at alle som er interessert kan delta, også små og mellomstore selskaper. Man kan by på det antall tonn man ønsker. Det betyr at oppdrettere kan by på en mengde som er mindre enn en hel tillatelse, og det kan være gunstig, kanskje særlig for mindre aktører, sier fiskeriminister Sandberg. (Nærings- og fiskeridepartementet)

Kina imponert over norsk dyrehelse

Publisert: 08.03.2018 kl 20:14

Landbruksforvaltningen i Kina skal moderniseres og en delegasjon fra Anhui-provinsen i Kina har vært i Norge for blant annet å lære om norsk landbruk og vår organisering av matforvaltningen. Delegasjonen, som også besøkte Landbruks- og matdepartementet, var imponert over den gode dyrehelsen her i landet. ( Landbruks- og matdepartementet)

Ny rapport om lakseforvaltning

Publisert: 08.03.2018 kl 16:23

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har klassifisert tilstanden for alle 448 norske laksebestander i ny rapport. Bare én av fem bestander var i god eller svært god tilstand.(NINA)

Øker vågehvalkvoten

Publisert: 08.03.2018 kl 15:43

Fiskeriministeren har fastsatt en kvote på 1278 vågehval i 2018.

- Norge har en levedyktig hvalfangstnæring, til tross for null subsidier og at Japan er det eneste markedet utenfor Norge. Det er imponerende. Jeg vil legge til rette for at hvalfangsten forblir liv laga. Hvalkjøtt smaker godt, og det er godt for helsa, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Det finnes mer enn 100 000 vågehval i norske farvann. Kvoten for 2018 er på 1278 vågehval, og innebærer en økning fra fjorårets kvote, som var på 999 vågehval. I 2017 var det bare 11 fartøy som deltok. Fangsten var på 432 dyr, den laveste på mange år. (Nærings- og fiskeridepartementet)

Flytter inn hos optikerne

Publisert: 05.03.2018 kl 19:40

Et nyutviklet samarbeid mellom audiografer og optikere kan lette hverdagen for hørselshemmede. Troms har vært først ute, og ytterligere fire fylker står for tur.
– Behovet for raskere hjelp knyttet til hørselshemming og forebygging av hørselstap er stort. Den nye samarbeidsmodellen blir et effektivt bidrag til dette, sier Nann-Helen Hartgen Varsi, daglig leder i Hørselshjelpen, som tilbyr audiograftjenester i Troms og Finnmark.
Nylig åpnet firmaet en avdeling i Tromsø, i lokalene til en optikerforretning i kjeden Alliance Optikk. Her vil kundene møte en audiograf, som kan tilby hørselstesting, tilpasning av høreapparater og veiledning.
– Det er vanligvis lang ventetid for slike tjenester, og dette er svært belastende for mange. En stor andel av pasientene må dessuten gå veien om spesialhelsetjenesten. Det er tungvint, og skaper unødig stort press på det offentlige helsesystemet, sier Varsi.
Hørselshjelpen har knyttet seg til spesialkjeden HearMe, som har den samme modellen på trappene en rekke andre steder rundt om i landet.

Vil bli landsdekkende

– I løpet av året regner vi med å ha på plass en ordning med audiograf i optikerforretninger i både Akershus, Østfold, Oppland og Trøndelag. Etter hvert er planen at dette tilbudet skal omfatte samtlige fylker, sier Wenche Dotset, daglig leder i HearMe.

Omdelingsfrekvens for post: Samferdselsdepartementet arrangerer høringsmøte

Publisert: 05.03.2018 kl 19:01

Folk og næringsliv tar i stadig større grad i bruk digitale tjenester i sin kommunikasjon. Som en konsekvens av dette har brevvolumet blitt mer enn halvert siden år 2000, og det er forventet ytterligere en halvering frem mot 2025. Samferdselsdepartementet arrangerte mandag høringsmøte om regjeringens forslag til endringer i omdelingsfrekvensen for post. I tillegg til å orientere om forslaget, var hensikten å svare på spørsmål fra organisasjoner, næringsliv og andre. (Samferdselsdepartementet)

Pensjonsavtale

Publisert: 03.03.2018 kl 20:12

NTB melder at det nå er enighet om ny pensjon for 800.000 i stat og kommune.
Etter det NTB erfarer, innebærer den nye avtalen at ansatte i offentlig sektor får en AFP-ordning etter mønster av den som er i privat sektor. I det offentlige i dag er AFP-ordningen en ren tidligpensjonsordning for dem som må gå av tidlig, og de ansatte kan ikke som i privat sektor både ta ut AFP og jobbe ved siden av fra 62 år. Nå skal også offentlig ansatte få den muligheten, og AFP-utbetalingene vil bli et livsvarig påslag til folketrygden. I tillegg er det sikret en såkalt betinget tjenestepensjon i bakhånd. Den vil gi rett til et livsvarig tillegg i folketrygden for dem som ikke har rett til ordinær AFP, noe som var et av arbeidstakerorganisasjonenes viktigste krav i forhandlingene. (NTB)

Femundløpet flyttes ei uke frem

Publisert: 02.03.2018 kl 13:08

Femundløpet flyttes ei uke frem til neste år. Årsaken er at flere har ytret et ønske om et større tidsrom mellom Femundløpet og Finnmarksløpet.

– Vi ønsker å ivareta interessen slik at flest mulig kan delta både i Femundløpet og Finnmarksløpet. Samtidig blir det et ønsket pusterom for beboere og handelsstanden i Røros sentrum, frivillige og oss arrangører av Femundløpet og Rørosmartnan , sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll.

Foreløpig startdato blir fredag 1. februar 2019.

Utredning om melkeproduksjon på flere kvoter

Publisert: 01.03.2018 kl 15:35

Arbeidsgruppa som har vurdert mulige endringer i regelverket for kvoteordningen for melk har nå levert sin rapport. Arbeidsgruppa har vurdert en rekke konkrete forslag til endring av regelverket for kvoteordningen for melk.
Ved behandlingen av jordbruksmeldingen ba flertallet i Næringskomiteen om at det skulle nedsettes et utvalg som skulle vurdere mulige endringer i kvoteregelverket. Dette var knyttet til komiteens merknad om at det hvert år betales betydelige beløp fra den aktive delen av melkeproduksjons­næringen til bønder som har sluttet med melkeproduksjon. (Landbruks- og matdepartementet)

50.000 flyktninger bosatt på fem år

Publisert: 01.03.2018 kl 11:12

I 2017 bosatte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 11 000 flyktninger i norske kommuner. Det betyr at 50 000 flyktninger har fått nytt hjem i Norge de siste fem årene.

- Det er et godt samarbeid mellom IMDi og kommunene om bosetting av flyktninger og det gir resultater. Vi bosetter raskere og dermed går ventetiden og antall flyktninger i mottak ned. Nå må vi sørge for at flyktningene kommer i jobb og blir en del av lokalsamfunnet, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Flere år med mange bosatte flyktninger betyr at over 21 000 personer nå deltar i kommunenes introduksjonsprogram. Gjennom dette programmet får flyktningene norskopplæring og nødvendig språkpraksis og arbeidstrening, som skal gjøre det lettere for dem å komme inn på arbeidsmarkedet.

Selv om det nå kommer færre flyktninger til Norge, oppfordrer IMDi kommunen å opprettholde tilbudet til dem som allerede er her. For hver flyktning som bosettes, får kommunene et integreringstilskudd over fem år. (IMDI)

– Det lønner seg å investere i integrering. Hvis flyktningene blir stående utenfor arbeidslivet, vil det merkes på flere av kommunens utgiftsposter. Vi vet også at situasjonen fort kan snu, og at bosettingsbehovet kan øke raskt. Da er det viktig at integreringstiltak og kompetanse er på plass, sier Libe Rieber-Mohn.

Norge øker støtten til FNs menneskerettighetsarbeid

Publisert: 26.02.2018 kl 20:39

Norge inngår i dag en fireårig avtale om støtte til FNs menneskerettighetsarbeid. - Menneskerettigheter og demokrati er under stort press i mange deler av verden. Det er derfor viktig at Norge bidrar til å styrke handlingsrommet for FNs høykommissær for menneskerettigheter, både politisk og økonomisk. Vi oppfordrer andre land til å gjøre det samme, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Beste stand i gata

Publisert: 23.02.2018 kl 12:39

Beito Ysteri fra Beitostølen ble kåret til beste stand i gata under Rørosmartnan. – Vi er veldig stolte over det. Vi har jobbet hardt og har med masse utstyr for å få presentert produktene på en fin måte og det er hyggelig at flere setter pris på det, sier Trond Wahlstrøm i Beito Ysteri. I martnashallen var det Kjevla Hjemmebakeri som fikk prisen for beste stand.

Vil fikse passtrøbbel

Publisert: 23.02.2018 kl 08:25

Fylkespolitiker for Høyre, Henrik Kierulf, mener at NAV eller kommunene på få ressurser til å håndtere utsteding av pass. Han vil ha fortgang i utredningen i politireformen for å finne andre løsninger enn at politiet skal ha ansvar for å gi folk pass.

Utagerende mann på Røros

Publisert: 23.02.2018 kl 08:25

I natt til meldte politiet i Trøndelag at en utagerende mann skapte problemer i Røros sentrum. Vaktene slet med å håndtere mannen, en politipatrulje ble sendt til stedet og mannen måtte bli med til lensmannskontoret, skriver politiet på Twitter.

Ny datasenterstrategi

Publisert: 22.02.2018 kl 16:47

Norge kan bli et av verdens mest attraktive land for datasentre og databasert næringsliv. Det kommer fram i regjeringas nye datasenterstrategi.
- Norge skal være et attraktivt land å investere i for databasert næringsliv og datasentre. Dersom vi skal sikre et bærekraftig velferdssamfunn trenger vi nye næringer som skaper arbeidsplasser og økt verdiskaping. Datasentre er en spennende næring som kan bidra til dette, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.