ANNONSE
Annonse

Notiser

Oikos endrer navn til Økologisk Norge

Publisert: 16.04.2018 kl 08:42

Under landsmøtet på Røros vedtok medlemsorganisasjonen Oikos å endre navn til Økologisk Norge. Bakgrunnen for endringen er at det gamle navnet har vært vanskelig å kommunisere og ofte har blitt forvekslet med andre navn innen økobevegelsen. Navnet Oikos vil fra nå av bli faset ut.

Uskadd fra snøras

Publisert: 16.04.2018 kl 08:42

En mann kom uskadd fra snøskred i Storlidalen i Oppdal lørdag ettermiddag. Skiløperen, som sammen med en kamerat utløste skredet i det populære fjellet i oppdalsområdet, ble dratt med 150 meter av skredet. – Han var veldig heldig som kom fra det uten skade, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt til OPP.

Vil ikke ha scootertrasse

Publisert: 16.04.2018 kl 08:40

20 personer som representerer seks av hyttene i Håen hyttefelt i Holtålen har sendt inn merknader på “Gauldalsløypa”, det skriver Retten.no. De er ikke positive til reguleringsplanen som nå er ute på høring. – Dette er skadelig for naturen, sikkerheten og folkehelsa og naturopplevelsen for alle andre enn scooterkjørere blir sterkt redusert, mener Arve Kristiansen som skriver høringsuttalelsen til Holtålen kommune på vegne av hytte-eierene.

Mann i rullestol påkjørt

Publisert: 16.04.2018 kl 08:39

Klokka halv åtte i går kveld meldte politiet at en person i rullestol var påkjørt av bil i Stjørdal. Rullestolbrukeren ble kjørt til sjekk på legevakt, men virket uskadd bortsett fra smerter i en fot. Politiet fortsatte etterforskning på stedet og opprettet sak.

Ikke flere evakueringer i Namsos

Publisert: 15.04.2018 kl 13:48

De tre husene som er evakuert grunnet faren for at flere isklumper kan rase i Namsos, ligger alle nært Bjørumsklumpen. Det var folk hjemme i to av de tre husene. Det er ikke behov for å evakuere flere hus per nå, opplyser politiet til NRK. Rasfaren på stedet skal vurderes av fagfolk i dag.

E39 er ryddet

Publisert: 15.04.2018 kl 13:47

E39 Thamshavn på strekningen Orkanger - Klett er ryddet etter at en stor stein lå ved veibanen, melder veitrafikksentralen.

Mann uskadd fra skred i Oppdal

Publisert: 14.04.2018 kl 19:38

En mann ble tatt av et snøskred ved Gjerdhøa i Oppdal, men var heldig og er uskadd, ifølge politiet på Twitter. Snøskredet ble utløst av skiløpere. Det oppfordres til å følge med på snøskredfare på varsom.no

Bjørgen delte ut eget stipend

Publisert: 14.04.2018 kl 19:36

Marit Bjørgen delte i dag ut 10.000 kroner fra Maritfondet til 16-årige Frida Haugskott fra Buvik IL. Fondet er etablert i Bjørgens navn for å gi støtte til langrennsutøvere. Utdelingen skjedde i forbindelse med Marit Bjørgen-rennet på Støren.

13-åring mistenkt for vold

Publisert: 14.04.2018 kl 19:36

Etter tips fra publikum har politiet anholdt en person i 13-årsalderen, mistenkt for å ha utøvd vold på Dalgård i Trondheim i dag. Politiet jobber videre med å avklare hva som har skjedd. Politiet får opplyst at hendelsen skal være fanget på film.

Nær tre millioner fra skogfondet til nye næringsprosjekter

Publisert: 13.04.2018 kl 14:15

Landbruksdirektoratet har tildelt 2,78 millioner kroner til prosjekter med formål som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.
Det ble søkt om totalt snaut 3,6 millioner kroner fordelt på åtte søknader. Sju prosjekter fikk tilskudd.

Prosjekter som driftes av nasjonale rentemidler skal blant annet drive med opplæringsaktiviteter og synliggjøre skogens betydning som næringsvei, som arena for allmenheten til formål som helse, rekreasjon, trening og friluftsliv, og som fornybar ressurs og del av løsningen på klimautfordringene. Det har eksempelvis vært satset mot barn og unge som målgruppe.

- Råstoff frå skog er grunnlag for ei rekkje fornybare produkt. Eit aktivt og lønnsamt skogbruk og ein konkurransedyktig skogindustri er avgjerande for busetting, sysselsetting og næringsutvikling i store delar av landet. Potensialet for auka verdiskaping er stort, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

(Kilde: Landbruks- og matdepartementet)

Slik var norsk bistand i 2017

Publisert: 11.04.2018 kl 14:56

OECDs offisielle bistandsstatistikk er klar. Den viser at Norge ga 34,1 milliarder kroner i bistand i fjor. Det tilsvarer 0,99 prosent av brutto nasjonalinntekt.

Statistikken viser at 5,12 milliarder gikk til global helse, 4,43 milliarder til
nødhjelp, 3,73 milliarder til klimafinansiering og 3,16 milliarder til utdanning. Syria (1,07 milliarder) var det landet som fikk mest norsk bistand, etterfulgt av Afghanistan (621 millioner) og Sør-Sudan (604 millioner).

(Kilde: Utenriksdepartementet)

Kampen om jaktmarkene er i gang

Publisert: 11.04.2018 kl 14:39

Nå har konkurransen om storviltjakta startet. Søknadene renner inn på de mest attraktive feltene hos Statskog. Søknadsvinduet for storviltjakt er åpent i april på Inaturs nettside.

Enkelte av Statskogs felt er blant landets aller mest attraktive. Statskog melder at over 60 forskjellige jaktlag har søkt på ett og samme jaktfelt. Eksempler på populære jaktfelt er Kvænangsbotn og Rostadalen i Troms, Junkerdal og Kvalfors i Nordland, Bogn søndre og Ørsundli i Trøndelag samt Finnemarka og Imslia i Sør-Norge. I følge Statskog går interessen ned for enkelte områder. Det gjelder spesielt i områder med ulv og redusert elgbestand.

(Landbruks- og matdepartementet)

Foreslår historisk likestilt foreldrepengeordning

Publisert: 11.04.2018 kl 11:16

Regjeringen foreslår en tredeling av foreldrepengeordningen, med mål om at endringen kan tre kraft fra 1. juli 2018.

- Vi vil sikre foreldrene like muligheter for tid med barnet i det første leveåret, samtidig som vi tar hensyn til frihet og fleksibilitet for den enkelte familie. Det er bra for barnet og for likestillingen i hjemmet. Vi legger frem en historisk likestilt foreldrepengeordning som er en av verdens beste, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Regjeringen foreslår en deling av foreldrepengeperioden i tre like deler, der mor og far har hver sin del, samt en del som foreldrene kan fordele fritt. En tredeling av stønadsperioden ved 100 prosent uttak, innebærer at mødre og fedre har 15 uker hver til seg, og fellesperioden blir på 16 uker.

(Barne- og likestillingsdepartementet)

Regjeringen vil bekjempe smugling og ulovlig salg av tobakk

Publisert: 11.04.2018 kl 11:12

– Smugling og ulovlig handel med tobakksvarer bidrar til å øke tobakksforbruket og er dermed negativt for folkehelsen, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Regjeringen fremmer derfor to saker om ulovlig handel med tobakk for Stortinget, både forslag om å ratifisere en internasjonal protokoll (avtale) og forslag til nasjonale lovendringer.

– Dette vil forsterke det internasjonale samarbeidet mot smugling og forfalskning av tobakksvarer, sier Michaelsen. - I tillegg til de negative helseeffektene bidrar ulovlig tobakkshandel til å finansiere internasjonal kriminalitet og staten taper inntekter.

Norge undertegnet i 2013 protokollen som skal bidra til å bekjempe ulovlig handel med tobakk. Så langt har 35 parter sluttet seg til protokollen, også EU. Protokollen vil tre i kraft når 40 land har ratifisert den.

(Helse- og omsorgsdepartementet)

Jordvern

Publisert: 11.04.2018 kl 11:10

Jordvern var tema på en kontaktkonferanse mellom regjeringa og fylkeskommunene 9. og 10. april.
Her møtte fylkesordførere og fylkesrådsledere fra hele landet regjeringsmedlemmer til dialog om hvordan man kan videreutvikle samarbeidet mellom statlig og regionalt nivå. Fra Landbruks- og matdepartementet møter statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal.

Blåfjelldal la i sitt innlegg på konferansen i dag vekt på fylkeskommunenes rolle i jordvernsaker.

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal jordvernstrategi som Stortinget behandlet 08.12.2015. I vedtaket fastsatte Stortinget et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 4000 dekar, og ba regjeringen om at målet nås gradvis innen 2020.

Mattilsynet kan omplassere og selge dyr i forvaring

Publisert: 10.04.2018 kl 14:15

Kongen i statsråd sanksjonerte tirsdag Stortingets vedtak av 15. mars 2018 til lov om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

I lov om dyrevelferd § 32 er det bestemt at Mattilsynet om nødvendig kan ta dyr i midlertidig forvaring eller på annen måte sørge for at dyr får nødvendig tilsyn og stell. Dersom det ikke er forsvarlig å levere dyret tilbake, kan Mattilsynet i dag omplassere eller selge dyret dersom eieren samtykker til dette. Lovendringen innebærer blant annet at omplassering eller salg ikke lenger vil kreve samtykke, og vil derfor gjøre det lettere å løse disse sakene på en god måte.

Lovendringen trer i kraft 1. mai 2018.

Malvik kommune påklager NVE

Publisert: 10.04.2018 kl 09:01

I forrige uke ble det kjent at NVE har gitt Meraker Brug tillatelse til å rive dammen i Foldsjøen i Mostadmark i Malvik, noe som vil medføre at vannspeilet i innsjøen senkes permanent med 4,9 meter. I går besluttet formannskapet i Malvik kommune å påklage avgjørelsen, fordi de mener konsekvensene av rivingen ikke er godt nok utredet.
– Vi vet ikke enda hvilket utfall denne prosessen vil få, sier Rakel Skårslette Trondal i Malvik SV.

Moskus skutt på Dovrefjell

Publisert: 10.04.2018 kl 09:00

Sju mosku,s fire kyr og tre kalver, ble i går skutt ved et hyttefelt på Dovrefjell,. Miljødirektoratet har vedtatt å felle 15 dyr i løpet av året, for å hindre konflikter mellom menneske og moskus.
– Uttaket skal primært rettes mot mindre grupper av dyr og enkeltindivid som oppholder seg utenfor kjerneområdet, og i de delene av kjerneområdet hvor faren for konflikt med menneske er aller størst, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Yngve Svarte.

Alvorlig skadd etter fall i rulletrapp

Publisert: 10.04.2018 kl 08:59

Kvinnen i 70-åra som falt ned ei rulletrapp på Torgkvartalet kjøpesenter i Stjørdal er alvorlig skadd, men tilstanden er stabil. Det opplyser St. Olavs hospital. Det var rundt klokka tolv i går at kvinnen falt ned rulletrappa.

Gebyr for overlast

Publisert: 10.04.2018 kl 08:59

En lastebilsjåfør fikk et overlastgebyr på 20.000 kroner etter å ha kjørt med 4300 kilo for mye last. Lastebilen ble stoppa i en kontroll på Melhus i går. To vogntog som drev med massetransport i området rundt Sandmoen kontrollstasjon ble også ilagt bot for overlast: til sammen 17.000 kroner. Statens vegvesen opplyser at i forrige uke ble tre varebilsjåfører stoppet i Trøndelag med så stor overlast at de blir anmeldt.

Nytt lovforslag om elektronisk ID og signatur

Publisert: 09.04.2018 kl 08:20

Nye EU-regler skal gjøre det lettere for nordmenn å bruke BankID i EU.

Regjeringen la fredag frem et lovforslag om å ta i bruk nye EU-regler om elektronisk ID og signatur. Lovforslaget skal bidra til økt elektronisk samhandling mellom næringsdrivende, innbyggere og offentlige myndigheter på tvers av landegrensen i EØS.

- Dette er et viktig verktøy i digitaliseringen av samfunnet. Dersom du som norsk student skal studere i Frankrike, skal du kunne bruke din norske BankID til å logge deg inn universitetetssystemer. De nye reglene vil også gjøre det lettere for norske bedrifter å levere tjenester på nett til Europa, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Lovforslaget innebærer gjensidig aksept av eID, elektronisk signatur og andre tillitstjenester. Gjensidig aksept av eID betyr at folk flest skal kunne bruke sitt elektroniske identitetsbevis til å få tilgang til tjenester fra offentlig sektor i andre medlemsland. (dept)

RBK utklasset Molde

Publisert: 08.04.2018 kl 21:59

Rosenborg slo Molde 4-0 på Lerkendal søndag kveld. RBK var best i alt og startet med to spisser på topp.
Nicklas Bendtner scoret det første målet, Aleksander Søderlund satte inn 2-0, og det var også resultatet til pause.
Etter hvilen økte Anders Konradsen til 3-0 før Nicklas Bendtner satte inn 4-0.
RBK fikk to mål annulert i første omgang (Helland og Reginiussen), og like før slutt hadde Søder også et skudd i stolpen.

Ranheim raknet

Publisert: 08.04.2018 kl 20:15

Ranheim tapte mot Tromsø søndag kveld. Etter 0-0 ved pause, raknet det for de blå-hvite mot slutten, og hjemmelaget sikret seg tre poeng etter 4-0 på Alfheim . Tidligere RBK- og Ranheim-spiller Gjermund Åsen scoret to av målene for TIL.

Levanger tapte hjemme

Publisert: 08.04.2018 kl 18:35

1.div fotball: Tom Erik Nordberg scoret allerede etter 6 minutter, men Levanger tapte tilslutt 1-2 for Ålesund hjemme på Levanger i går ettermiddag.

Håndball

Publisert: 08.04.2018 kl 18:34

Utleira ble beste trønderlag og endte på tredjeplass i kvinnenes 2.div avdeling 3.
Selbu ble nummer 7, Orkanger 8, Byåsen Bredde 9 og Sverresborg 10.
Helt sist og klar for nedrykk: Levanger 2, med bare to poeng etter 22 spilte kamper.
Volda vant avdelinga uten å avgi ett eneste poeng.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.